مقایسه کاربرد عکس و متن اخبار در وبگاه شبکه های خبر، العالم و پرس‌تی‌وی

فاطمه عظیمی فرد؛ سیاوش صلواتیان؛ علیرضا عمادالدین

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 96-136

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.20270.185

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه تطابق محتوایی عکس و متن اخبار در وبگاه شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی است. در راستای این هدف، برای تحلیل نشانه‌شناسانه تصاویر از الگوی نشانه پیرس (نماد، نمایه و شمایل)، برای تحلیل گفتمان تصاویر از الگوی کرس و ون‌لیوون (فاصله اجتماعی، زاویه اجتماعی و تعامل اجتماعی)، برای تحلیل متن خبر از الگوی نشانه‌شناسی متنِ ...  بیشتر