کاربرد منطق دو ارزشی در تحلیل کارکرد رسانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای هدفمند

مسعود کوثری؛ سیدبشیر حسینی؛ آرین طاهری؛ مسعود علیدادی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 85-116

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.34055.538

چکیده
    ارتباط منطق با بازی‌های رایانه‌ای را در دو سطح می‌توان بررسی کرد: 1. کاربرد منطق در طراحی و تولید بازی‌های رایانه‌ای 2. کاربرد منطق در استفاده و خوانش از متن بازی‌های رایانه‌ای. در این مقاله، با توجّه به اتّخاذ رویکرد تحلیلی رسانه‌ای، تمرکز ما بر سطح دوم ارتباط منطق با بازی‌هاست که به تحلیل رسانه‌ای و ارتباطی بازی معطوف می‌شود. ...  بیشتر

رهیافتی به سواد بازی‌های رایانه‌ای؛ مطالعه ساختار و محتوای «بازی عفو»

آرین طاهری؛ سیدبشیر حسینی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 225-264

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.21446.209

چکیده
  در مقاله حاضر بر مبنای تعریف کلاوس برون ینسن از سطوح سه‌گانه مفهوم رسانه، سه قلمرو نظری برای طرح مباحث حوزه سواد رسانه‌ای پیشنهاد کرده و مفهوم سواد بازی رایانه‌ای را متناظر با قلمروهای مذکور بسط داده و در انتها بازی رایانه‌ای «بازی عفو» را به عنوان یک مطالعه موردی از منظر قلمروهای سه‌گانه سواد بازی رایانه‌ای مورد مطالعه ...  بیشتر