مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره

رویا رسولی؛ سیما قزوینی؛ سیمین حسینیان

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1396، ، صفحه 68-85

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.22948.250

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان متأهل تماشاگر و غیر تماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره در شهرستان خمین بود. پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهرخمین در سال 1394 و نمونه پژوهش شامل 50 زن متأهل تماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره بود که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر