تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران

سعیده مرادی فر؛ علی امیدی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.46078.811

چکیده
  در این پژوهش، نگارندگان برای تعیین تصاویر و بازنمایی تصویر ترامپ از خود و ایران، به رفتارهای کلامی وی در توئیتر بسنده کرده‌اند. این پژوهش با استفاده از نرم افزار Maxqda 10 و از طریق کدگذاری طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده‌ و بدنبال پاسخ به این پرسش‌ها است: ترامپ چه تصویری از آمریکا و ایران را در توئیتر ...  بیشتر