تأثیر درگیری در رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس

بهزاد ایزدی؛ علی قائدی؛ مجتبی قاسمی سیانی؛ محسن حیدری

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 174-196

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.32029.480

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر درگیری در اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس است. که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با انتخاب تعداد 365 نفر از طرفداران تیم پرسپولیس که درصفحه اینستاگرامی این باشگاه عضویت داشتند، با روش توصیفی – همبستگی صورت پذیرفت. با بررسی پیشینه، پرسشنامه 29 سؤالی متناسب با اهداف ...  بیشتر