رابطه رسانه ای شدن زندگی روزمره و سلامت خانواده

منصوره تبریزی

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-202

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.38261.644

چکیده
  خانواده یکی از مهم‌ترین واحدهای اجتماعی است و حفظ سلامت آن در سلامت جامعه و اعضای آن تأثیر بسزایی دارد. رسانه‌ای شدن زندگی روزمره فرآیندی است که به پیوند مداوم زندگی روزمره فرد با رسانه‌ها اشاره دارد، فرآیندی که می‌تواند سلامت خانواده را متأثر سازد. بر این اساس، در این تحقیق با تمرکز بر 530 خانواده تهرانی دارای فرزند، و با استفاده ...  بیشتر