چالش های شبکه های مجازی در تعاملات اجتماعی: مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانهای تهران

منوچهر علی شاه بابا؛ غلامرضا لطیفی؛ محمدرضا رسولی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 310-289

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.49739.908

چکیده
  امروزه حضور شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباطات میان فردی از نوع مجازی، به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بیشتر انسان‍ها به‌ویژه دانش آموزان بدل شده است. هدف مطالعه حاضر تبیین رابطه بین چالش‍های شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی بوده است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران در نیمه اول ...  بیشتر