نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه

2 دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده


مطالعة حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شهر ارومیه انجام‌ شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می‌باشد که از این تعداد 380 دانشجو به‌عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده‌ شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میانگین آگاهی سیاسی به تفکیک محتوای مصرف شبکه‌های مجازی تفاوت معنی‌داری داشته است، به‌طوری‌که دانشجویانی که از محتوای خبری و مذهبی شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند، آگاهی بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند. همچنین، رابطه خطی بین میزان مداومت در مصرف و میزان آگاهی سیاسی دانشجویان مورد تأیید واقع شد و نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم می‌باشد. همبستگی بین متغیرهای میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و آگاهی از جناح‌بندی‌های سیاسی و قوانین انتخاباتی و تقسیمات کشوری مثبت و معنادار بوده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی، توانسته‌اند 14 درصد از تغییرات متغیر آگاهی سیاسی را تبیین نمایند.
واژه‌های کلیدی:

 
* استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه.                                                                    a.kabiri@urmia.ac.ir
** استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین.   saadati.2245@yahoo.com     
*** کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول).    e.ghasemi17@gmai.com   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Virtual Social Networks in Explaining Students' Political Awareness

نویسندگان [English]

  • Afshar Kabiri 1
  • musa saadati 2
  • Elnaz Ghasemi 3

1 Assistant Professor of Sociology, Urmia University

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

3 Master of Sociology, University of Islamic Azad of Tabriz

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of the role of virtual networks in explaining the political awareness of the students of the University of Orum in Urmia. The research method used was survey and the statistical population consisted of all students of Islamic Azad University is Urmia of which 380 students as sample using Cochran formula stratified random sampling method were selected. Data were collected in the survey questionnaire. Also, for data analysis, SPSS software was used. The results show that the average political knowledge to separate virtual networks to consume content is significantly different, so that students from religious news content and virtual networks are more aware than other groups. Also, the linear relationship between the amount of sustainability in consumption and the level of political awareness of students was confirmed and the type of relationship is also positive and direct. The correlation between the variables of the use of virtual networks and the awareness of political factions and election laws and national divisions has been positive and significant. The results of regression analysis showed that the variables in the regression model, could explain 14 percent of variance of political consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Awareness
  • Social networks
  • Sustainable Consumption
  • Media
-        آذین، احمد، عزیزی، یوسف. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش س یاسی اجتماعی جوانان (15 الی 29 ساله) در شهر بروجن، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره نهم.
-        ارمکی آزاد، تقی، امامی، یحیی. (1383)، تکوین حوزه عمومی و گفتگوی عقلانی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1.
-        استیون، و. (1380)، خرد، عدالت و نوگرایی، ترجمه محمد اکبری، تهران: انتشارات قطره.
-        برگر، پیتر، لوکمان، توماس. (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت، ترجمه: فریبرز محمدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-        تافلر، آلوین. (1368)، موج سوم، ترجمه: شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
-        تافلر، آلوین. (1385)، تغییر ماهیت قدرت، ترجمه: حسن نورایی بیدخت و شاهرخ بهار، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
-        خانیکی، هادی، بابائی، محمود. (1390)، فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی مفهوم و کارکردها، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، دوره اول، شماره 1.
-        داوسون، ریچارد و همکاران. (1382)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه: مهدی جواهری فر، تهران: نشر لاجورد.
دایی‌زاده، حسین، فلاح، وحید، حسین زاده، بابک، حسین پور، حسینعلی. (1392)، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مهارت‌های دانش‌آموزان سال سوم متوسطه، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، شماره نهم.
-        سردار نیا، خلیل‌الله. (1388)، اینترنت جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها: بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی، پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4.
-        سیمور مارتین، لیپست، رابرت دوز. (1379)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه: محمدحسین فرجاد، تهران: انتشارات توس.
-        عالم، عبدالرحمن. (1381)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
-         کاظمی، علی‌اصغر. (1374)، آگاهی واژگون، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 134-133.
-        گرانمایه پور، علی، نعمتی، فاطمه. (1393)، بررسی نقش وبلاگ‌ها در شکل‌گیری آگاهی سیاسی- اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات ورودی 1390 و 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال 15، شماره 28،
-        محکم‌کار، ایمان، حلاج، محمدمهدی. (1393)، شبکه‌های اجتماعی به دنبال چه هستند، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال اول، شماره دوم.
-        مسعود نیا، حسین، مرادی، گلمراد، محمدی فر، نجات. (1388)، تأثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آن‌ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 4.
-        وبستر، فرانک. (1382)، نظریة جامعه اطلاعاتی، ترجمه: اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده‌سرا.
-        ویندال، س وهمکاران. (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و رسانه‌ها.
-        هرسیج، حسین، ابراهیمی پور، حوا، رهبر قاضی، محمود، ملکان، مجید. (1392)، بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24، شماره پیاپی (52)، شماره 4.
-          Bolsen, T. (2009). “Motivating Sources of Political Awareness: Do Personal Stakes Matter?”,Paper Presented at the Annual Meeting of the International Society of Political Psychology, ClassicalChinese Garden, Portland, Oregon USA Online Application.
-          Carpini, M. X. & Keeter, S. (1996). What American Knows About Political & Why It Matters? New Haven: Yale University Press.
-          Ellison, N. Steinfield, C. & Lampe, C. (2007) "The Benefits of Face Book Friends: Exploring the relationship between college Students 'Use of Online Social Networks and Social Capital", Journal of Computer- Mediated Communication, 12.
-          Leeson, T., Peter., (2008). “Media Freedom, Political Knowledge and Participation”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, pp: 136-155.
-          Mossberger, K. (2009) Toward digital citizenship:Addressing inequality in the information age, In A. Chadwick & P. N. Howard (Eds.), Routledge Handbook of Internet Politics. NewYork: Routledge.
-          Thanaseelen,R., Santhidran., S. (2013) A Malaysia’s Y Culture: Of Media Convergence and Political AwarenessThanaseelen Rajasakran, Dr. Santhidran Sinnappan.Journal of Basic and Applied Scientific Research. TextRoad Publication 3(8)93-101.