ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد ارتباطات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران ایران

3 دانشیار، مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار، مدیریت سیستم، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارایه مدلی مناسب در زمینه رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های آمیخته کیفی و کمی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» و مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه خبرگان پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان حوزه اخلاق رسانه و مدیریت رسانه می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی نیز شامل کلیه کارکنان سازمان‌های رسانه‌ای مجازی فعال در حوزه خبر (خبرگزاری‌های داخلی) دارای مجوز فعالیت از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی و در دسترس 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق اکتشافی در بخش کیفی و پرسشنامه محقق-ساخته در بخش کمی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله‌ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تئوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای است، طراحی شد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه‌های برخاسته از مدل پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation and Measurement of Spiritual Behavior in Iran Virtual News Media Organizations

نویسندگان [English]

  • banafsheh fotovat 1
  • Aliakbar Farhangi 2
  • Abbasali Rastgar 3
  • azim zarei 4
1 Ph.D Student In Behavioral Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Professor, Communication, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Associate Prof, System Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to presentation and measurement of the appropriate model for the spiritual behavior of media organizations. This research is based on the fundamental purpose and applicability of the method and how to collect data is a descriptive survey and correlation type, and from In terms of doing research, it is a kind of quantitative and quantitative research that uses the exploratory approach and the research strategy of the "grounded theory" and structural equation modeling. The statistical population of the study in the qualitative section consisted of experts in the field of spirituality and media. Using sampling method, 15 people were selected as sample and in the quantitative section, includes all employees of virtual media organizations operating in the news area licensed by the Ministry of Culture and Islamic Guidance and selected by random sampling of 200 people. Deep exploratory interviews were also used to collect data in the qualitative section and the researcher-made questionnaire was used in a quantitative section. . After the triple stages of open coding, central coding and the selective coding of the categories, concepts and dimensions extracted, a new theory, the very model of spiritual behavior in media organizations, was designed and tested by structural equation modeling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual behavior
  • Spirituality
  • media organizations
  • Grounded Theory