دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1398 
2. نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران

صفحه 37-79

10.22054/nms.2020.45410.801

سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ سیدنورالدین رضوی زاده؛ محدثه شیخی