نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده پژوهش های عالی هنر و کار آفرینی،گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به مسئله «شناخت دقیق‌تر رفتارها و ویژگی‌های هویتی» جامعه آماری سطح الف (54 نفر) از افرادی که در فرایند پژوهش در طول چهار سال از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی‌شده و با توجه به اعلام خود هوادار یکی از این پنج فیلم کالت ایرانی برگزیده خوانده‌ شده‌اند، پرداخته است. در خلال همین تحقیق و با روشی تحلیلی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه به‌عنوان مرحله اول شناسایی اساساً ضریب نفوذ دو اصطلاح «کالت» و «بلاک باستر /گیشه‌ای» در دو جامعه آماری توده مردم دو کلان‌شهر اصفهان و تهران؛ یعنی سطح ج (203 نفر) و دانشجویان سینما و رشته‌های هنری؛ یعنی سطح ب (115 نفر) انجام شد، تا مشخص گردد که برای یافتن هواداران فیلم‌های کالت منتخب پژوهش نمی‌توان خیلی تصادفی عمل کرد. با طرح پرسش‌هایی درباره مشخصات هویتی/فردی/بوم شناسانه/رفتارشناسانه این جامعه آماری، پژوهش به یافته‌هایی دست پیدا کرد که می‌توان آن‌ها را چنین خلاصه کرد: خوشه غالب کالتیست‌ها یا هواداران این پنج فیلم منتخب را مردانی در بازه سنی سی ‌سالگی تا پنجاه ‌سالگی، با سطحِ تحصیلات کارشناسی به بالا و خلوت‌گزین تشکیل می‌دهند که اکثراً با واژه آشنایی داشته و بیشتر بر مبنای داوری‌شان درباره کارگردانی/ وجوه شکلی و سبکی / و به‌ویژه فیلمنامه و روایت و زیرمتن و دیالوگ‌ها و در درجه بعد هم ذات پنداری با شخصیت اصلی به هواداری‌شان استمرار بخشیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Cult Movies:The Study of Cultists of Five Selected Iranian Cult from50s until 80s

نویسندگان [English]

 • Farnam Moradi Nejad 1
 • marzieh piravi vanak 2
 • Ahmad Alasti 3

1 PhD Candidate in Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department of Art Research, Art University of Isfahan,Isfahan,Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department of Art Research, Art University of Isfahan,Isfahan,Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Music and Dramatic Arts, Department of Cinema, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The definition of cult movies as "sometimes deserted films which have so –called serious fans and followers who never forget their beloved bed-movie during the time and Repeatedly discuss about it and feel joy by frequent viewing", is one the accepted definition in context of cinematic studies and history. This research paper investigates the issue of precise recognition of behavioral /identical characteristics of statistical society of level A(N=54) who are individuals that introduce themselves as a fan or cultist of five Iranian selected cult movies during four years through social networks. Through the research and by using an analytical/surveying method as the first phase of recognition, basically the influence coefficient of ((cult)) and ((blockbuster)) terms in two statistical sets of mass people of two Iranian metropolis Isfahan and Tehran (C level-N=203) and students of cinema and other artistic disciplines in different colleges and art schools in cities like Isfahan Art and Culture University, Yazd Art and Culture university,Payame-noor-University.Iranian Young Cinema Society, Tehran Radio and Television Art school (B level-N=115) determined and it was found that we can't find the cult movie's cultist haphazardly. By questioning about identical/individual/ecological/behavioral characteristics of this set ,research foundlings can be summarized :the dominant cluster of cultists of this five selected Iranian cult movies are masculine ,mid-ages ,high-educated ,secluded person who are familiar with cult term and the main reason of their cultist acts refers to first their judgment about directorship/formal and stylistic aspects and particularly the script /narrative/subtexts/dialogues and then self-identification t and other reasons

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cult Movie
 • Fan
 • Identity
 • Behavioral
 • Iranian Cinema
 •  

  • اکبری، مجید و کمالی، زهرا. (1387)، والتر بنیامین و هنر بازتولید پذیر. مقاله در: پژوهش‌های فلسفی. شماره چهاردهم, 137-125.
  • باستانی، سوسن؛ خانیکی, هادی و اردکان‌زاده یزدی، سعید. (1397). مردم, رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی. نشریه مطالعات رسانه‌های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی): دوره 4, شماره 14، 33-1.
  • حاجی حسینی، حمیدرضا و همکاران. (1396). ویژه‌نامه فیلم کالت. ماهنامه دنیای تصویر, شماره 276، 109-18.
  • حسینی، سیّد عماد؛ اسفندیاری، شهاب؛ پیراوی ونک، مرضیه و شایان، سناء. (1397) غربی زدایی سینما؛ بازاندیشی در شیوه‌های اندیشیدن، نظریه‌پردازی و فیلم‌سازی غیرعربی (با تأکید بر سینمای عباس کیارستمی). فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی)، دوره 4، شماره 14، 146-109.
  • رحمتی، شهزاد و همکاران.(1392). ماهنامه فیلم. شماره 458، 108-88.
  • رشیدی، صادق و صبورنژاد، زهرا. (1394) ستارگان سینما و هویت آنلاین: مطالعه نشانه شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت (مطالعه موردی تصاویر منتشرشده در اینستاگرام الناز شاکر دوست). فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین (دانشگاه علامه طباطبائی): دوره 1، شماره 3، 200-165.
  • ژیژک، اسلاووی. (1388). کج نگریستن: مقدمه‌ای بر ژاک لاکان از خلال فرهنگ‌عامه. ترجمه: مازیار اسلامی و صالح نجفی، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
  • گرایی نژاد، غلامرضا؛ هادی نژاد، منیژه و بختیاری، آرزو. (1389) بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران. فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 11(9)، 180-147.
  • نجفی سیاهرودی، مهدی و علوی، سید مسلم. (1393) «بررسی عوامل رویگردانی از سینما با تحلیلی بر خوشه‌بندی‌های مختلف مخاطبان»، فصلنامه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 19(1)، 69-59.

  • Anderson, Chris. (2006). The New Tastemakers. New York:Hyperion.
  • Austin,Bruce. (1984). "Portrait of a cult film audience", Journal of Communication, 31 (Spring), 43-54.
  • Durkheim, Emile. (1995). Elementary Forms of the Religious Life. New York:Free Press
  • Eco, Umberto. (1986). "Cult Movies and Intertextual Collage". jstor.org. Retrieved at 15/07/2015-19:20: www.jstor.org/stable/3685047.
  • Marchetti, Gina. (1986). "Subcultural studies and the film audience: Rethinking the film viewing context", in Bruce Austin (ed.). Current Research in Film. (Vol.2). Noorwood,NJ:Ablex,61-79.
  • Mathijs, Ernest & Mendik, Xavier. (2008). The Cult Film Reader. England: Open University Press
  • Suntag, Susan. (2008[1968]). "Notes on Camp and Other Essays". in The Cult Film Reader. NY:Open University Press.