تحلیل فیلم‌کالت‌های ایرانی:مطالعه هواداران پنج فیلم‌کالت منتخب از دهه50تا 80

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده پژوهش های عالی هنر و کار آفرینی،گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

: تعریف فیلمهای کالت به عنوان «فیلمهائی بعضا مهجور با هواداران اصطلاحا پروپاقرص» یکی از تعاریف پذیرفته‌شده در بستر و تاریخ مطالعات سینمائی است. این پژوهش به مساله «شناخت دقیق‌تر رفتارها و ویژگی‌های هویتی» جامعه آماری سطح الف(54نفر) از افرادی که در فرایند پژوهش در طول چهارسال از طریق شبکه های اجتماعی شناسائی شده و باتوجه به اعلام خود هوادار یکی از این پنج فیلم کالت ایرانی برگزیده خوانده شده اند، پرداخته است. در خلال همین تحقیق و با روشی تحلیلی-پیمایشی با ابزار پرسش نامه به عنوان مرحله اول شناسائی اساسا ضریب نفوذ دو اصطلاح «کالت» و «بلاک باستر /گیشه ای» در دو جامعه آماری توده مردم دو کلان شهر اصفهان و تهران؛ یعنی سطح ج (203نفر) و دانشجویان سینما و رشته های هنری؛ یعنی سطح ب (115نفر) انجام شد، تا مشخص گردد که برای یافتن هواداران فیلمهای کالت منتخب پژوهش نمی‌توان خیلی تصادفی عمل کرد. با طرح پرسشهائی درباره مشخصات هویتی/فردی/بوم شناسانه/رفتارشناسانه این جامعه آماری، پژوهش به یافته هائی دست پیدا کرد که می توان آنهارا چنین خلاصه کرد : خوشه غالب کالتیستها یا هواداران این پنج فیلم منتخب را افرادی مذکر در بازه سنی سی سالگی تا پنجاه سالگی، با سطحِ تحصیلات کارشناسی به بالا و خلوت گزین تشکیل می‌دهند که اکثرا باواژه آشنائی داشته و بیشتر بر مبنای داوری شان درباره کارگردانی/وجوه شکلی و سبکی/ و به ویژه فیلمنامه و روایت و زیرمتن و دیالوگها ؛ و در درجه بعد هم ذات پنداری با شخصیت اصلی به هواداریشان استمرار بخشیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Cult Movies:The Study of Cultists of Five Selected Iranian Cult from50s until 80s

نویسندگان [English]

  • Farnam Moradi Nejad 1
  • marzieh piravi vanak 2
  • Ahmad Alasti 3
1 PhD Candidate in Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department of Art Research, Art University of Isfahan,Isfahan,Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department of Art Research, Art University of Isfahan,Isfahan,Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Music and Dramatic Arts, Department of Cinema, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The definition of cult movies as "sometimes deserted films which have so –called serious fans and followers who never forget their beloved bed-movie during the time and Repeatedly discuss about it and feel joy by frequent viewing", is one the accepted definition in context of cinematic studies and history. This research paper investigates the issue of precise recognition of behavioral /identical characteristics of statistical society of level A(N=54) who are individuals that introduce themselves as a fan or cultist of five Iranian selected cult movies during four years through social networks. Through the research and by using an analytical/surveying method as the first phase of recognition, basically the influence coefficient of ((cult)) and ((blockbuster)) terms in two statistical sets of mass people of two Iranian metropolis Isfahan and Tehran (C level-N=203) and students of cinema and other artistic disciplines in different colleges and art schools in cities like Isfahan Art and Culture University, Yazd Art and Culture university,Payame-noor-University.Iranian Young Cinema Society, Tehran Radio and Television Art school (B level-N=115) determined and it was found that we can't find the cult movie's cultist haphazardly. By questioning about identical/individual/ecological/behavioral characteristics of this set ,research foundlings can be summarized :the dominant cluster of cultists of this five selected Iranian cult movies are masculine ,mid-ages ,high-educated ,secluded person who are familiar with cult term and the main reason of their cultist acts refers to first their judgment about directorship/formal and stylistic aspects and particularly the script /narrative/subtexts/dialogues and then self-identification t and other reasons

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cult Movie
  • Fan
  • Identity
  • Behavioral
  • iranian cinema