اثرات رسانه‌های نو بر علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه علم. دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کمتر سپهری از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، و حتی علمی است که در پی پیدایش و فراگیری اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دستخوش دگرگونی نشده باشد. از میان انبوه حوزه‌هایی که از دنیای سیبرنتیک اثر پذیرفته است توجه ما در این مقاله به علوم انسانی و اجتماعی ناظر است. پرسش این است که فضای مجازی چه شرایط جدیدی برای علوم انسانی و اجتماعی فراهم کرده است، و این شرایط تا چه پایه برای رشد و توسعه و بهبود این علوم مددکار یا مشکل‌زا بوده است. طیف برآوردها از مثبت تا منفی گسترده است. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، اکثریت گسترده‌ای از جامعه که مصرف کنندۀ منفعل وسائط ارتباط جمعی کلاسیک بوده‌اند به مصرف کننده صاحب نظر یا حتی تولید کننده آماتور تبدیل شده‌اند. یافته‌ها حاکی از این است که در این تحول، دو فرایند دمکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون ارتباطات، و فضای مجازی علمی، همچون زیرمجموعه‌ای از آن، به همراه هم پیش رفته‌اند. برآوردهای مثبت بیش‌‌تر به مورد نخست و برآوردهای منفی بیش‌‌تر به مورد دوم منسوب است. با رویکردی تحلیلی، در پی تقویت این ایده هستیم که، همچون در دنیای غیرمجازی، این دو همراه هم‌اند، هرچند این مانع تلاش برای افزایش سرجمع مثبت آنها نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cyberspace on Humanities and Social Sciences

نویسنده [English]

  • mortaza mardiha
Associate professor at Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Few spheres of personal, social, political, and even scientific life have not gone under changes after the advance of the Internet and other information and communication technologies. From the massive areas that have been influenced by the cyber world, our attention is drawn to the humanities and social sciences. The question is, what new conditions social media have created for humanities and social science, and how these conditions have served as a strengthening or weakening factor in the growth and development of these sciences. The range of estimations varies from positive to negative. With the advance of social networks, the vast majority of society, the passive consumer of classical communicational devices, has become the expressive consumer or even the amateur producer. The findings suggest that, In this evolution, two processes of democratization and liberalization of communication and science, as a part of it, have progressed together, with more positive estimates for the first case and more negative for the second one. From an analytical standpoint, we try to corroborate the idea that, as in the real world, these two are going together, although this does not mean to stop trying to increase the benefits nor reduce the defects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "humanities"
  • "Social Sciences"
  • "cyberspace"
  • "Social Networks"
  • "Academic Activities"