تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت رسانه، عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 دکتری جامعه شناسی، دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

4 دکتری مدیریت رسانه، پردیس البرزدانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی جهت ارتقای کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای بهبود وضعیت سلامت زنان انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری افراد متخصص فعال در زمینه سلامت زنان و شبکه‌های مجازی بود که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از آنان به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد ده عامل ویژگی فردی، استحکام خانواده ، میزان آگاهی زنان، مشارکت اجتماعی، کارآیی شبکه‌های اجتماعی، جوامع آنلاین، ویژگی‌های روانی، ویژگی های فرهنگی، ویژگی‌های اجتماعی و عوامل کلان اقتصادی بر تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت زنان موثر هستند و سه عامل میزان آگاهی زنان (802/0)، عوامل کلان اقتصاد (801/0) و کارآیی شبکه های اجتماعی (772/0) دارای بالاترین اولویت و سهم اثرگذاری هستند. لازم است سیاست گذاران ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻳﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ، ﻭﺟﻬﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ‌ﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ- ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دستور العمل فعالیتهای خود قرار دهند. همچنین راﻫ‌‌ﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰان و ﻣﺴئوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ‌‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مجازی، ﺣﺬف ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ آﻧ‌ﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎ، و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ مخاطبان توصیه شده است. به نظر می رسد ورود متغیرهای میانجی مانند سیاستها و حمایتهای دولت مانند طرح جامع سلامت مجازی می تواند بر تبیین بهتر ارتباط کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling a Model for Promoting the Functioning of Virtual Social Networks in Improving the Health Status of Women

نویسندگان [English]

  • mehdi sharifi 1
  • soheila borghanifarahani 2
  • malihe shiani 3
  • mahdokht sharifi 4
1 دانشگاه تهران
2 دکتری مدیریت رسانه، عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3 دکتری جامعه شناسی، دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
4 دکتری مدیریت رسانه، پردیس البرزدانشگاه تهران
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model for improving the function of virtual social networks in order to improve the health status of women. The research was applied for practical purposes and descriptive survey was applied. The statistical population included women's health professionals and virtual networks, which were selected according to the Cochran formula. 384 of them were selected by purposeful method. The data gathering tool was a questionnaire. Data were analyzed by SPSS and SmartPlS software. The results showed that ten factors of individual characteristics, family strength, women's awareness, social participation, social networking efficiency, online societies, psychological characteristics, cultural characteristics, social characteristics and macroeconomic factors affect the impact of virtual social networks on women's health. And the three factors of women's awareness (0.802), macroeconomic factors (0.801) and social networking (0.772) have the highest priority and the share of effectiveness. Policymakers need to put their efforts to reduce the social stratum, that is, reducing the inequality of power, social image, income, and wealth associated with different socio-economic situations. Also, solutions such as changing planners 'and authorities' attitudes toward this space and removing the limits of using virtual social networks, removing their negative view of users of these networks, and educating the general public are recommended. It seems that entering mediating variables such as government policies and supports such as a comprehensive health plan can help to better communicate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Modern media
  • women