بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر گفتگوی اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تفاوت و تنوع پدیدهای است که از آغاز شکل گیری جوامع انسانی وجود داشته و در چنین شرایطی آن چه امکان ضرورت همزیستی میان افراد و گروه های متفاوت را فراهم می آورد تسامح و مدارا است. از سوی دیگر آثار و پیامدهای رسانه های جمعی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه همبستگی های اجتماعی اهمیت و موضوعیت یافته است.
لذا با توجه به فراگیر شدن شبکه های اجتماعی مجازی و نظر به اینکه امروزه اقوام وگروه های مختلف، فارغ از مرزهای جغرافیایی و فاصله های فیزیکی، توانسته اند در فضای مجازی، ارتباطات و تعاملات گسترده و روزافزونی را در مجاورت یکدیگر رقم زنند، تحقیق حاضر سعی بر آن داشته تا با تأکید بر تعاملی بودن رسانه های جدید که گامی جهت تقویت همگرایی قلمداد می گردد، به تبیین ارتباط این مهم و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی بپردازد.
یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، هر کدام به طور مجزا بر متغیر وابسته تحقیق، اثرگذارند و علیرغم حضور اقوام متعدد و متنوع، رسانه ها می توانند با ایجاد وفاق میان گروه های مختلف، بعنوان عاملی مهم جهت حفظ شأن و جایگاه افراد، نقش موثری در راستای نیل به وحدت ملی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation)

نویسندگان [English]

  • monir roozbehani 1
  • Bagher sarokhani 2
  • sattar parvin 3
1 Research Expert of " Labor & Social Security Institute" , TEHRAN , IRAN
چکیده [English]

Difference and variety are phenomena that have existed since the formation of human societies. In such a situation, Tolerance makes it possible for different individuals and groups to coexist. On the other hand, mass media can exacerbate development and social solidarity by consolidating and deepening religious, national, cultural and historical links.
Therefore, considering the widespread use of virtual social networks, and considering that today, different ethnic groups and groups, regardless of geographical boundaries and physical distances, have been able to connect and expand increasingly diverse communications , this research it tries to explain the interplay of new media and ethnic tolerance among the citizens of Tehran.
The findings suggest that independent variables, each independently affect the dependent variable of the research, and in spite of the presence of numerous and diverse ethnic groups, the media can, by creating consensus among different groups, as an important factor in maintaining the dignity of individuals Have an effective role in achieving national unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ethnic tolerance"
  • " social networks" "Cyberspace"
  • "Public Sphere"
  • "Social Dialogue"