تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل. دانشگاه آزاد اسلامی. اردبیل.ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران.

4 گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله، تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران اواخر قرن چهاردهم شمسی است. روش این پژوهش از نوع داده‌بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش‌های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است. یافته‌ها از تحلیل مصاحبه‌ها، منتج به استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان‌کاری در میان مسئولین سازمان‌ها، سیاست‌زدگی در میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهای شش‌گانه اجرای قانون و در نهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همخوانی ندارد. نتیجه‌گیری پژوهش نشان داد که با آسیب‌شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ‌سازی در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می‌خورد. با توجه به چالش‌های چهارگانه فوق به نظر می‌رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش‌ها راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the challenges of the law of dissemination and free access to information from the perspective of communication and media professors .

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Yaghobi 1
  • mohamad soltanifar 2
  • ali jafari 3
  • Jafar Salman Zadeh 4
1 Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Communication Science. Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran. Iran
3 Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
4 Department of Law and Politics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabi. Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain the challenges of the law of dissemination and free access to information in Iran and to evaluate it with the prevailing conditions in the society in Iran in the late fourteenth century. The method of this research is data-based and using the interview technique to identify the challenges facing the implementation of the law on publication and free access to information in Iran. The statistical population of the research includes experts, communication professors and members of the media. Findings from the analysis of interviews resulted in extracting four main areas of secrecy culture among the officials of organizations, politicization among the media, citizens and the body of government and government, identifying six contexts of law enforcement and finally the limitations and ambiguities in the law of dissemination and free access to Information that does not comply with the nature of the law of dissemination and free access to information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Information
  • law of dissemination and free access to information
  • challenges of law of dissemination and free access to information
  • culture of secrecy
  • Politicization