دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1399 
6. بررسی کیفی احساس امنیت آنلاین کاربران شبکه های اجتماعی

صفحه 141-178

10.22054/nms.2020.42506.741

راضیه ذاکری هامانه؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ سوسن باستانی


9. سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

صفحه 247-280

10.22054/nms.2020.31853.474

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ علی اکبر فرهنگی


10. مفهوم شناسی فناوری شهروندی

صفحه 281-302

10.22054/nms.2020.56332.1069

محمدحسین ملک‌نژاد یزدی؛ مهدی ثنائی