پیش‌بینی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از شبکه‌ها (پژوهشی در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه 9 کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

با توجه به این که استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در بین دانشجویان رواج دارد، در پژوهش حاضر به پیش‌بینی میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از این شبکه‌ها در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه‌ی 9 کشور پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته‌ است که دارای سؤال‌هایی مربوط به متغیرهای پژوهش است و روایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشگاه‌های منطقه 9 کشور بود (11 دانشگاه) که از بین آن ها 6 دانشگاه با محقق همکاری و پرسشنامه در سطح جامعه دانشگاهی آنان به شیوه‌ی تصادفی طبقه ای توزیع و جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید. نتایج نشان داد که وابستگی به شبکه‌های اجتماعی از حد متوسط بیشتر است و بین اهداف پر کردن اوقات فراغت، ارتباط با نزدیکان و دوستان، تنوع در استفاده از خدمات و ثبت رکورد در لایک بیشتر با وابستگی به این شبکه‌ها همبستگی مثبتی به میزان 37/0 وجود دارد و این اهداف پیش بینی کننده‌ی 3/14 درصد میزان وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی تلفن همراه به شمار می‌روند. از اینرو پیشنهاد می‌شود با استفاده افراط‌گونه از شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مسئول، برنامه‌هایی را برای ارتقای آگاهی بخشی نسبت به خدمات متنوع این شبکه‌ها جهت پر کردن مفید اوقات فراغت دانشجویان طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Dependency of Mobile Social Networks Through the Goals of Using the Networks (research among Students of the 9th Regional Universities)

نویسندگان [English]

  • azra Mirkazemi 1
  • Samaneh Rastgoo 2
  • Fereshteh Ahmad Abadi 2
1 Faculty/ birjand Univercity
2 birjand University
چکیده [English]

Since the use of mobile social networks is prevalent among the students, the present study is aimed to predict the degree of dependence on social networks through the goals of using these networks among students of the 9th regional universities. The research method is descriptive-correlational. The research instrument was a researcher-made questionnaire with questions about research variables and its validity and reliability were confirmed. The statistical population consisted of all universities in 9 countries (11 universities), among which 6 universities were distributed and collected in a Stratified random manner through a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis (one sample t-test, Pearson correlation, simple linear regression and multiple regression). The results showed that social network dependency was higher than average and positive correlation was found between leisure time goals, communication with relatives, diversity in service use, and record sharing in the likes. There is a score of 0.37 and these goals predict 14.3% of students' affiliation to mobile social networks. therefore, suggested that by using extremist social networks, responsible agencies design and run programs to raise awareness of the diverse services of these networks to fill students' leisure time usefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption of Social Network Goals
  • Mobile
  • students
  • District 9
  • Dependency