نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود.

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بیرجند.

چکیده

پژوهش حاضر به پیش‌بینی میزان وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از این شبکه‌ها در میان دانشجویان دانشگاه‌های منطقۀ 9 کشور پرداخته‌ است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است.. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشگاه‌های منطقه 9 کشور بود (11 دانشگاه) که از بین آن‌ها 6 دانشگاه با محقق همکاری و پرسشنامه به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای توزیع و جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید. نتایج نشان داد که وابستگی به شبکه‌های اجتماعی از حد متوسط بیشتر است و بین اهداف پرکردن اوقات فراغت، ارتباط با نزدیکان و دوستان، تنوع در استفاده از خدمات و ثبت رکورد در لایک بیشتر با وابستگی به این شبکه‌ها همبستگی مثبتی به میزان 37/0 وجود دارد و این اهداف پیش‌بینی کنندۀ 3/14 درصد میزان وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the Dependency of Mobile Social Networks Through the Goals of Using the Networks (research among Students of the 9th Regional Universities)

نویسندگان [English]

 • azra Mirkazemi 1
 • Samaneh Rastgoo 2
 • Fereshteh Ahmad Abadi 3

1 Faculty/ birjand Univercity

2 birjand University

3 Birjan University

چکیده [English]

Since the use of mobile social networks is prevalent among the students, the present study is aimed to predict the degree of dependence on social networks through the goals of using these networks among students of the 9th regional universities. The research method is descriptive-correlational. The research instrument was a researcher-made questionnaire with questions about research variables and its validity and reliability were confirmed. The statistical population consisted of all universities in 9 countries (11 universities), among which 6 universities were distributed and collected in a Stratified random manner through a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis (one sample t-test, Pearson correlation, simple linear regression and multiple regression). The results showed that social network dependency was higher than average and positive correlation was found between leisure time goals, communication with relatives, diversity in service use, and record sharing in the likes. There is a score of 0.37 and these goals predict 14.3% of students' affiliation to mobile social networks. therefore, suggested that by using extremist social networks, responsible agencies design and run programs to raise awareness of the diverse services of these networks to fill students' leisure time usefully.

کلیدواژه‌ها [English]

 • consumption of Social Network Goals
 • Mobile
 • students
 • District 9
 • Dependency
 •  

  • احمدی، هدی؛ محمدی، فاطمه؛ معصوم بیگی، مهدیه و سهرابی، فرامرز. (1391). «بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطة آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی»، فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره 25: 34-19.
  • اکبری تبار، علی‌اکبر و اسکندری پور، ابراهیم. (1392). رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی. تهران: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال».
  • امیرپور، مهناز و گریوانی، مریم. (1393). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی. سال اول، شماره 3: 39-23.
  • جوادی نیا، علیرضا؛ عرفانیان، مرتضی؛ عابدینی، محمدرضا و بیجاری، بیتا. (1391). «تأثیر استفاده از شبکه‌های مجازی بر عملکرد تحصیلی (دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره 12، شماره 8: 606-599.
  • حاجی‌زاده میمندی، مسعود؛ وکیلی قاسم‌آباد، سمیه و میرمنگره، اکرم. (1395). «بررسی رابطۀ عوامل روانی- اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)»، زن در فرهنگ و هنر. دوره 8، شماره 4: 492-473.
  • خلیلی، لیلا. (1394). «استفاده دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی»، تعامل انسان و اطلاعات. دوره 2، شماره 1: 59-30.
  • - زاهد بابلان، عادل؛ معینی کیا، مهدی؛ خالق خواه، علی و آریانی، ابراهیم. (1393). «اهمیت و ضرورت شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری»، مجموعه مقالات همایشی ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: شرکت علم و صنعت طلوع فرزین: 10-1.
  • زمانی، عباس و تقی پور، فائزه. (1396). «شناسایی عوامل جذابیت شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران»، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هشتم، شماره 2: 71-45.
  • شاهرودی، سمیه؛ سلطانی، فریدونی؛ نوری، نرگس و ریگی، افسانه. (1397). «بررسی رابطه وابستگی اعتیادگونه به تلفن همراه با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان شهر خاش منطقه بلوچستان»، مجله روانشناختی و روان‌پزشکی شناخت. سال پنجم، شماره 6: 70-57.
  • شهبازی، حسن؛ باقیانی مقدم، محمدحسین؛ محمد لو، اعظم و مطلق، زهرا. (1391). «ارزیابی تأثیر تلفن همراه بر عملکرد اجتماعی- آموزشی دانشجویان شهر یزد در سال 1391»، مجله جهانی رسانه. دوره 8، شماره 16: 89-69.
  • شهبندی، اعظم و کرمی، زهرا. (1394). «بررسی الگوی مصرف تلفن همراه در اوقات فراغت جوانان و والدین تهرانی»، فرهنگ مردم ایران. شماره‌های 42 و 43: 142-121.
  • معینی کیا، مهدی؛ زاهد بابلان، عادل؛ آریانی، ابراهیم و خالق خواه، علی. (1394). «بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)»، رسانه. سال 26، شماره 4: 130-105.
  • منصوریان، مرتضی؛ صلحی، مهناز و ادب، زهره. (1393). «رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در دانشجویان»، مجله علوم پزشکی رازی. دوره 21، شماره 120:8-1.
  • موسوی، کمال الدین و شفیق، یاسمین. (1395). «اعتیاد به موبایل در جوانان تهرانی، یک بررسی جامعه‌شناختی». مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره 17، شماره 4 : 164-139.
  • میرزایی، مریم؛ رحیمی، صالح و مرادی، محمود. (1395). «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادل‌های علمی (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی)». کتابداری و اطلاع‌رسانی. جلد 19، شماره 1: 130-108.
  • یحیی زاده، سیمین؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ نوروزی، کیان و دالوندی، اصغر. (1396). «بررسی شیوع اعتیاد به تلفن هوشمند در بین دانشجویان پرستاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1395»، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی. دوره 26، شماره 94: 10-1.

   

  • Akakandelwa, Akakandelwa & Walubita, Gabriel. (2017). "Students’ Social Media Use and its Perceived Impact on their Social Life: A Case Study of the University of Zambia", The International Journal of Multi-Disciplinary Research. ISSN: 3471-7102: 1-14.
  • Aksoy, Mehmet Emin. (2018). "A Qualitative Study on the Reasons for Social Media Addiction", European Journal of Educational Research. Volume 7, Issue 4: 861-865.ISSN: 2165-8714http://www.eu-jer.com/
  • Hamid, Suraya.; Waycott, Jenny.; Kurnia, Sherah. & Chang, Shanton. (2015). "Understanding Students' Perceptions of The Benefits of online Social Networking use For Teaching and Learning", The Internet and Higher Education. Vol. 26: 1-9.
  • Samson, Jeri. & Keen, Beth. (2005). "Internet Addication", Webmaster. notmykid. org.