نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران. تهران، ایران.

2 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

چکیده

هدف این مقاله مطالعه سیر تحولات مفهومی در حوزه «شبکه‌های اجتماعی» در دو دهه اخیر با هدف ترسیم یک نمای کلی از وضعیت «شبکه‌های اجتماعی» در جهان است تا بتوان از نتایج آن برای توسعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بهره برد. روش تحقیق مورد استفاده فرا تحلیل از نوع «علم‌سنجی» می‌باشد. جامعه آماری، کلیه اسناد علمی نمایه‌سازی شده در پایگاه استنادی «وب. آو. ساینس» بوده که طی بازه زمانی 1970 تا 2019 و با کلیدواژه «شبکه‌های اجتماعی» منتشر شده‌اند. برای نمایش تحول مفهومی، ابتدا کلیه تولیدات علمی بر اساس فراوانی آنها به سه بازه: 1- 2005 تا 2011، 2- 2012 تا 2015 و 3- 2016 تا 2019 طبقه‌بندی و برای نمایش آنها از نرم‌افزار «وس ویوور» استفاده شد. تحلیل مضمون دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که تحقیقات در موضوع شبکه‌های اجتماعی از تمرکز بر ابعاد فنی و تکنولوژیکی (2005 تا 2011)، به سمت بررسی تأثیرات جانبی آن نظیر حوزه‌های آموزش، سلامت و حکمرانی (2011 تا 2015) و از آنجا به موضوعات مدیریت اطلاعات و اخبار جعلی (2016 تا 2019) حرکت کرده است. به علاوه، نتایج نشان می‌دهند که کشورهای آمریکا، انگلستان، چین و استرالیا بالاترین تولیدات را در این زمینه داشته و ایران در رده 45 جهان قرار دارد. نتایج این تحقیق همچنین ورود معنادار (به‌خصوص بعد از 2015) کشورهایی نظیر: قطر، بحرین، اردن، امارات، مراکش، پاکستان، قزاقستان، تایلند، مالزی و اندونزی به شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید علم در این موضوع را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Transformation in the Area of “Social Media”: A Scientometrics Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Abdolhosein Kalantari 1
 • Abbas Ghanbari Baghestan 2

1 Associate Professor of Sociology, University of Tehran

2 Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (UT)

چکیده [English]

“Social Media” has emerged as new phenomenon in the scope of research and academia since 2005. Using Meta-Analysis (Scientometrics Approach) as a research method, the purpose of this study was to review over the past trends of Research & Development (R&D) in the area of “social Media”.

The population of this study was all scientific documents indexed in Web of Science (WoS) databases from 1970 until June 2019 with the keyword of “Social Media” as a subject (all together 40,471 documents with “Social Media” as a subject and 15,038 documents with Social Media” in the Titles).
To find out the conceptual transformation, all collected documents have been divided into three categories based on their frequency: 1-from 2005 to 2011, 2- from 2012 to 2015 and 3- from 2016-2019. The “theme analysis” of the documents in this study shows that a significant conceptual transformation can be highlight in R&D from 2005 to 2019 in the area of “Social Media”.

in addition, even though US, UK, China and other western countries were the first nations who start R&D in the area of “Social Media”, it was noted that especially after 2015, many new and emerging countries like Malaysia, Qatar, Jordan, U.A.E., Pakistan, Kazakhstan and etc. in the developing countries also came to the picture in establishing international R&D networks to also contribute to the body of knowledge in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Social Media"
 • "Meta-Analysis"
 • "Conceptual Transformation"
 • "WoS"
 • "Cyberspace"
 • قنبری باغستان، عباس؛ اختری زواره، مهرنوش و آل ابراهیم، نادر. (2018) تحقیق و توسعه در حوزه «ارتباطات سلامت»: یک فرا تحلیل از نوع علم شناسی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 14: 179-202.

 

 • - Hunt Allcott., & Matthew Gentzkow. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives. 31 (2). Pp: 211-235.
 • - Awake. (2011). "What Should I Know Social Netweorking?". Part 1, Pp. 24-5.
 • Abbas Ghanbari-Baghestan, Mehrnoosh Akhtari-Zavareh and Musa Abu Hassan. (2009). Communication Channels Used by Academic Staff in Interacting with Their Students. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities,
 • Abd Rahman SH. (2014) Can't live without my FB, LoL: The influence of social networking sites on the communication skills of TESL students. In: Lim JMH, Storey JM, Chang SL, et al. (eds) Multifarious Roles of Language in Society. 213-219.
 • Abbas Ghanbari-Baghestan., & Musa Abu Hassan. (2009). Iran’s Media Landscape: Law, policy and media freedom. Human Communication, 12: 239-254.
 • John Carlo Bertot, Paul T. Jaeger, Derek L. Hansen. (2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. Government Information Quarterly, 29: 30-40.
 • Piotr S. Bobkowski, Lisa D. Pearce. (2011). Baring Their Souls in Online Profiles or Not? Religious Self-Disclosure in Social Media. Journal for the Scientific Study of Religion, 50: 744-762.
 • Charles-Smith, Reynolds Tera, Cameron Mike Conway, et al. (2015) Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review. PLoS ONE 10: e0139701.
 • Das Anup-Kumar. (2015) Introduction to Research Evaluation Metrics and Related Indicators. In: Sen BK and Mishra S (eds) Open Access for Researchers, Module 4: Research Evaluation Metrics. UNESCO, Paris, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Ismail Erkan and Chris Evans. (2016) The influence of eWOM in social media on consumers' purchase intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior 61: 47-55.
 • Elaheh Farahmand, Mariani M, Abbas Ghanbari-Baghestan, Nader Ale Ebrahim, Nasrin Matinnia. (2018). Five Decades of Scientific Development on “Attachment Theory”: Trends and Future Landscape. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26: 2145-2160.
 • Franklin Tamara. (2019). State of Social Media. The Digital Experience Sourcebook Issue.
 • Jacques Richard Ludovic Froget, Abbas Ghanbari-Baghestan and Yasha Sazmand Asfaranjan. (2013). A uses and gratification perspective on social media usage and online marketing. Middle East Journal of Scientific Research, 15: 134-145.
 • Oluwakemi Gbadamosi, Abbas Ghanbari-Baghestan and Khalil Al-Mabrouk. (2014). Gender, age and nationality: Assessing their impact on conflict resolution styles. Journal of Management Development, 33: 245-257.
 • Abbas Ghanbari-Baghestan, Siska Indriyanto, Yasha Sazmand Asfaranjan, Mehrnoosh Akhtari-Zavare. (2016). Preferred communication channels used by students to interact with their lecturers. International Journal of Innovation and Learning, 19: 227-241.
 • Goolsby Rebecca. (2010). Social Media as Crisis Platform: The Future of Community Maps/Crisis Maps. Acm Transactions on Intelligent Systems and Technology,
 • Hanna Richard, Rohm Andrew, Crittenden Victoria L. (2011). We're all connected: The power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54 (3). pp: 265-273.
 • Donna Hoffman and Thomas P Novak. (2012). Toward a Deeper Understanding of Social Media. Journal of Interactive Marketing, 26: 69-70.
 • Kalampokis Evangelos, Tambouris Efthimios, Tarabanis Konstantinos. (2013). Understanding the predictive power of social media. Internet Research, 23 (5): 544-559.
 • O'Neill Saffaron, Williams Hywel, Kurz Tim, et al. (2015) Dominant frames in legacy and social media coverage of the IPCC Fifth Assessment Report. Nature Climate Change, 5: 380.
 • Seyed Mahdi Etemadifard, Hadi Khaniki, Abbas Ghanbari-Baghestan, Mehrnoosh Akhtari-Zavare. (2018). Iran’s Social Sciences Issues in Web of Science (WoS): Who Said What? Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 26: 1159 - 1174.
 • Seyed Abolhassan Riazi, Abbas Ghanbari-Baghestan, Aini Ideris, Hadi Khaniki, Mehrnoosh Akhtari-Zavare, Elaheh Farahmand. (2019). Science and Technology Diplomacy and the Power of Students: The Case of Iranian Student in Malaysia. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 27 (1): 649-662.
 • Stefan Stieglitz, Linh Dang-Xuan, Axel Bruns, Christoph Neuberger. (2014). Social Media Analytics An Interdisciplinary Approach and Its Implications for Information Systems. Business & Information Systems Engineering, 6: 89-96.
 • Aaron Tham Min-En, W. Glen Croy and Judith Mair. (2013). Social Media in Destination Choice: Distinctive Electronic Word-of-Mouth Dimensions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30: 144-155.
 • Sebastián Valenzuela, Arturo Arriagada, Andrés Scherman. (2014). Facebook, Twitter, and Youth Engagement: A Quasi-experimental Study of Social Media Use and Protest Behavior Using Propensity Score Matching. International Journal of Communication, 8: 2046-2070.
 • Kala Devi Vegiayan, Abbas Ghanbari Baghestan and Yasha Sazmad Asfaranjan. (2013).Exploring employees preference of communication channel. Middle East Journal of Scientific Research, 18: 504-511.
 • Elizabeth Whittaker and Robin M. Kowalski. (2015). Cyberbullying Via Social Media. Journal of School Violence 14: 11-29.
 • Gadi Wolfsfeld, Elad Segev, Tamir Sheafer. (2013). Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. International Journal of Press-Politics, 18: 115-137.
 • Xenos Michael Vromen, Ariadne Loader, Brian D. (2014). The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies. Information Communication & Society, 17: 151-167.
 • Jie Yin, Sarvnaz Karimi, Andrew Lampert, Mark Cameron, Bella Robinson, Robert Power. (2012). Using Social Media to Enhance Emergency Situation Awareness. Ieee Intelligent Systems, 27: 52-59.
 • Staci Zavattaro, Arthur J. Sementelli. (2014). A critical examination of social media adoption in government: Introducing omnipresence. Government Information Quarterly, 31: 257-264.
 • Lijun Zhou, Tao Wang. (2014). Social media: A new vehicle for city marketing in China. Cities, 37, 27-32. doi:10.1016/j.cities.2013.11.006