بررسی کیفی احساس امنیت آنلاین کاربران شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی / دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار / دانشگاه الزهرا(س) تهران

3 عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی / دانشگاه الزهرا

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف مطالعه احساس امنیت آنلاین کاربران ایرانیِ شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی مهر 1396 تا دی 1397 با روش تثلیث انجام شده است. شبکه‌های اجتماعی مجازی موردتوجه شامل شبکه‌های داخلی هم‌چون سروش، ایتا و ... و شبکه‌های خارجی همان تلگرام، واتساپ و ... بودند.
یافته‌های تحقیق با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی، مصاحبه عمیق با خبرگان و کاربران فعال، تکنیک گروه‌متمرکز و تحلیل محتوای مراجعات سایبری کاربران و مصاحبه مطبوعاتی مسئولان بدست آمد که با رویکرد کدگذاری داده‌مبنا موردتحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه حکایت از کشف 66 گزاره در 5 حوزه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و 11 مقوله‌ی تبادلات مالی، فرصت‌های شغلی، عقاید سیاسی، توان ملی، اصول اخلاقی، هنجارهای فرهنگی، باورهای دینی، عواطف و احساسات، روابط خانوادگی، حریم خصوصی و حقوق شهروندی دارد.
احساس امنیت آنلاین کاربران ایرانی، اگرچه با مصادیق متفاوتی از امنیت آفلاین بروز و نمود می‌یابد لیکن تحت‌تأثیر روابط دولت-شهروند در فضای واقعی جامعه است. نگرانی‌های کاربران بیشتر معطوف به بعد ذهنی و سطوح خرد امنیت است؛ آن‌جا که حریم شخصی کاربران نشانه می‌رود. تیغ دولبه فناوری و نظارت سیال عصر جدید، علاوه بر ایجاد رهایی و ارتقای آگاهی، درخدمت مقاصد نظام سیاسی بوده و این دغدغه اصلی کاربر ایرانی است. نظریات تورکل (2011) و ولمن (2012)، دیدگاه‌های مناسبی در تبیین وضعیت موجود مؤلفه‌های احساس امنیت آنلاین‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Users’ Sense of Online Security in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Razie Zakeri Hamane 1
  • Mansoure Azam Azade 2
  • Maryam GHaziNejad 2
  • Susnan Bastani 3
1 Ph.D. student of sociology / Al-Zahra University, Tehran
2 Associate Professor / Al-Zahra University
3 Professor / Al-Zahra University
چکیده [English]

The present study aims at extracting the indexes of Iranian users’ of sense of security, using the triangulation method, in the social cyber networks during September 2016 to December 2018. Social networks were included domestic networks such as Soroush, Etâ, etc. And the foreign networks as telegram, WhatsApp, etc. The findings were obtained through documentary studies, in-depth interviews with experts and active users, focus group techniques, and content analysis of cyber-user references and press interviews of officials.
The result of this research show the extraction of indexes of the sense of security and the determination of its dimension in the Iranian users’ cyber space. we determined and finalized 66 indexes in 5 dimensions (including economic, political, cultural, social and legal dimensions) with 11 Categories (including the financial Exchanges, occupational Opportunities, political opinions, national power, moral Principles, cultural norms, religious beliefs, emotional, family Connections, privacy, and citizen rights).
The Iranian users’ sense of online security, although manifested in varying degrees of offline security, is affected by the state-citizen relationship in the real community. The concerns of users are more focused on mental dimension and micro-security levels, where the privacy of users is sign. Double-edged sword of technology and the New Age fluid surveillance, in addition to creating freedom and promoting awareness, is in service of political system objectives and this is the main concern of Iranian users. The theories of Turkel (2011) and Wellman (2012) are good insights in explaining the status of the components of online security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online security
  • domestic Social networks
  • foreign Social networks
  • privacy
  • Online Activity Style
  • Iranian users