نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران. (نویسنده مسئول).

3 استاد مدیریت رسانه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات مشارکت‌کنندگان در پژوهش از بین 30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت‌های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی با استفاده از نظرات مشارکت‌کنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت‌های کلیدی ترسیم شد و در نهایت، در نرم‌افزار سناریو ویزارد با استفاده از تحلیل تکنیک، تأثیرات متقابل 64 سناریو شناسایی شد که از این بین 4 سناریو با سازگاری بالا تشخیص داده شدند. با توجه به ویژگی‌ها، این سناریوها، با عناوین تسلط خبری، شکاف خبری، شوک خبری و تورم خبری نام‌گذاری شدند که با تحلیل شاخص‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار، سناریور ویزارد، تسلط خبری به‌عنوان سناریو مطلوب از بین سناریوهای قوی انتخاب شد. در این سناریو امکان پخش گسترده صوت و تصویر در فضای دیجیتال و آنالوگ باعث می‌شود که رسانه ملی با تهیه تفسیر و تحلیل‌های متنوع و فراخبر، بر فضای خبری و جریان‌سازی رسانه‌ای تسلط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probable Scenarios for the IRIB News on New Media Space

نویسندگان [English]

 • HADI Akborzi Davati 1
 • Akbar Nasrollahi Kasmani 2
 • Aliakbar Farhangi 3

1 Phd Student of Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Faculty member of Tehran North Islamic Azad University - Communication Science Department

3 Director of Media Management Group of ISLAMIC Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

Identifying probable scenarios of national news media is important through key trends and uncertainties. In this research, using Delphi method and analyzing experts' opinions, among 30 main trends in three areas of technological change, audience changes and content changes were identified key news uncertainty in the next 5 years. Following the selection of key factors, using the experts' comments, the interaction effects matrix was drawn for these key uncertainties. Finally, using the technique of interactive effects analysis in Scenario-wizard software and were identified, , 64 scenarios. 4 scenarios of these scenarios were identified with High compatibility .according to their characteristics, were named titles of News Domination, News Gap , news Shock, and news Inflation.by analyzing the indicators derived from the Scenario Wizard software one scenario is selected a desirable scenario . This scenario is News domination.In this scenario, the possibility of widespread broadcasting of audio and images in digital and analogue space makes the IRIB more domination in the news space and media streaming by providing various interpretations and analyzing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scenarios
 • IRIB News
 • Uncertainty
 • trend
 • Future Studies
 •  

  • احمدی، نسیبه. (1388).«معرفی و نقد روش دلفی»،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 22: 108-100
  • اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین (1392)، چشم‌انداز تحولات تلویزیون،؛ آینده‌نگاری رسانه‌ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
  • آکسمن، ویرپی، تیوونن، سانتو (1393). کارکردهای رسانه‌ای تلفن همراه و پیامدهای آن، ترجمه احسان موحدیان و احمدرضا شاه علی: تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
  • آلستین، گرگ (۱۳۹۱). «گشتی در دنیای روندها و پیشران‌های توسعه رسانه»، ترجمه مرضیه فخرایی، فصلنامه افق رسانه، (92) نشر اثر اصلی 2011
  • الوندی، پدرام. (1388). روزنامه‌نگاری شهروندی، تهران: انتشارات همشهری
  • آینده بان (1395). «آینده‌پژوهی ایران 95». بازنشانی شده در: 27/3/93 به نشانی: ayandeban.ir/iran
  • بصیریان جهرمی، حسین (1392)، رسانه‌های اجتماعی، ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
  • ساجدی، مهدی (1395)، رویکرد خبر رسانه ملی به شبکه‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت این شبکه‌ها در خبررسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
  • ساری، حسین (1388). «پیش‌بینی تحولات و رویدادهای آینده رسانه ملی در میزگرد مجازی آینده‌پژوهی»، فصلنامه افق رسانه، شماره 82
  • صلواتیان، سیاوش؛ مسعودی، سارا (1395). «شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران»، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شماره 66
  • قوانلوقاجار، مصطفی (1394)، روزنامه‌نگاری شهروندی، تهران: انتشارات ثانیه
  • وبستر، فرانک (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه: اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده‌سرا
  • کوهی اصفهانی، احمد. (1391). «بررسی رابطه بین تولید مشارکتی محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه مدیریت دولتی
  • گلن، جروم کلیتون؛ گوردون، تئودورجی (1393). دانشنامه بزرگ روش‌های آینده‌پژوهی، ترجمه: مرضیه فخرایی و فرخنده ملکی فر، تهران: تیسا
  • ملکی فر، عقیل (1385). الفبای آینده‌پژوهی، دوم، تهران: موسسه فرهنگی انتشارات کرانه علم
  • هاشمیان اصفهانی، مسعود (1389). آینده‌نگاری علم و فناوری، آینده‌نگاری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

   

  • Alejander, Jennifer. (2010). "Journalism in the Age of Socaik Media". Reuters Institute Fellowship Paper.University of Oxford, p:5
  • Boczkowski, Pablo J., Mtchelstein, Eugenia. (2013). The News Gap (When the Information Preferences of the Media and Public Diverge), Mit Press, London
  • Helmer,O. (1994). The Delphi Method: Techniques and applications. london: Addison-wesley
  • Kung, Lucy. (2015). Innovators in digital News,oxford, London
  • Sagan,Paul, Lighton,Tom. (2010). The Internet and The Future of News,Mit Press
  • Newman, Nic, Fletcher, Ricjard, Kalogeropoulos, Antonis, levy, David A. L., Nielsen, Rasnus Kleis. (2017). Reuters Institute Digital News Report 2017, Reuters Institute
  • Ringland, Gill. (2010). The Role of Scenarios in Strategic Foresight, Technolgical Foresight & Social Change
  • (2012). Retrieved from: www.cross-impact.de/