سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه ای نوین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه ارتباطات واحد تهران شمال

3 مدیرگروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

شناسایی سناریوهای محتمل خبر رسانه ملی از طریق روندها و عدم قطعیت های کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرات خبرگان از بین30 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوری، تغییرات مخاطب و تغییرات محتوای خبر عدم قطعیت های کلیدی خبر در 5 سال آینده شناسایی شد. پس از انتخاب عوامل کلیدی، با استفده از نظرات خبرگان ماتریس اثرات متقابل برای این عدم قطعیت های کلیدی ترسیم شد و در نهایت، در نرم افزار سناریو ویزارد با استفاده از تحلیل تکنیک تاثیرات متقابل 64 سناریو شناسایی شد که از این بین 4 سناریو با سازگاری بالا تشخیص داده شدند که با توجه با ویژگی های آنها با عناوین تسلط خبری ، شکاف خبری، شوک خبری و تورم خبری نام گذاری شدند که با تحلیل شاخص های به دست آمده از نرم افزار سناریور ویزارد تسلط خبری به عنوان سناریو مطلوب از بین سناریوهای قوی انتخاب شد. در این سناریو امکان پخش گسترده صوت و تصویر در فضای دیجیتال و آنالوگ باعث می شود که رسانه ملی با تهیه تفسیر و تحلیل های متنوع و فراخبر بر فضای خبری و جریان سازی رسانه ای تسلط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probable Scenarios for the IRIB News on New Media Space

نویسندگان [English]

  • HADI Akborzi Davati 1
  • Akbar Nasrollahi Kasmani 2
  • Aliakbar Farhangi 3
1 Phd Student of Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Faculty member of Tehran North Islamic Azad University - Communication Science Department
3 Director of Media Management Group of ISLAMIC Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Identifying probable scenarios of national news media is important through key trends and uncertainties. In this research, using Delphi method and analyzing experts' opinions, among 30 main trends in three areas of technological change, audience changes and content changes were identified key news uncertainty in the next 5 years. Following the selection of key factors, using the experts' comments, the interaction effects matrix was drawn for these key uncertainties. Finally, using the technique of interactive effects analysis in Scenario-wizard software and were identified, , 64 scenarios. 4 scenarios of these scenarios were identified with High compatibility .according to their characteristics, were named titles of News Domination, News Gap , news Shock, and news Inflation.by analyzing the indicators derived from the Scenario Wizard software one scenario is selected a desirable scenario . This scenario is News domination.In this scenario, the possibility of widespread broadcasting of audio and images in digital and analogue space makes the IRIB more domination in the news space and media streaming by providing various interpretations and analyzing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenarios
  • IRIB News
  • Uncertainty
  • trend
  • Future Studies