تحلیل و دسته بندی رفتار کاربران به یک طنزاینستاگرامی در بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

رسانه های نوظهور از جمله اینستاگرام نقش مهمی بر زندگی فردی و روابط اجتماعی ما دارند. در گرماگرم مقابله با ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت های آموزشی از طریق شبکه های اجتماعی بار دیگر یک طنز در رابطه با فعالیت یک معلم با سابقه در یک صفحه اینستاگرام، منبعی برای خبرسازی شد. هدف این مقاله تحلیل رفتار کاربران در برخورد با این موضوع است.
روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش کیفی از نوع تحلیل روانشناختی گفتمان بود. به این منظور 90 گفتگو به صورت نمونه گیری هدفمند از سه صفحه اینستاگرام در رابطه با موضوع مورد پژوهش انتخاب و به منظور استخراج کدها و مقوله ها مورد تحلیل قرار گرفتند.
پس از تحلیل داده ها از 90گفتگو 102 عبارت مستقل و بدون تکرار انتخاب گردید. از این 102 عبارت با توجه به مضمون گفتار 32 کد آزاد استخراج که در 7 گروه دسته بندی شدند.
در این رابطه 7 نوع واکنش موافق، مخالف، بی خبر، بی تفاوت، کم اهمیت، فرصت طلب و درگیری کلامی شدید شناسایی و علل روانشناختی این نوع واکنش ها در قالب نیازهای روانشاختی و هویت اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and categorizing user behavior into an Instagram satire on the Corona crisis

نویسنده [English]

  • Morteza Omidian
Department of Psychology, Faculty of Education & Psychology, Shahid Chamran University of ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Emerging media, including Instagram, are playing an important role in our personal lives and social relationships. In the heat of the confrontation with the Corona virus a satire about the activities of a teacher with a history on an Instagram page became a source of news.
The purpose of this article is to analyze the behavior of users in dealing with this issue.

The method used in this study was a qualitative method of psychological analysis of discourse. For this purpose,90 disputation were selected as targeted sampling from three Instagram pages in relation to the subject under study and were analyzed.
After analyzing the data, out of 90 disputation, 102 independent and non-repetitive phrases were selected. Of these 102 phrases, according to the content of the speech, 32 free codes were extracted, which were classified into 7 groups.
In this regard, 7 types of reactions in favor, against, unaware, indifferent, insignificant, opportunistic and severe verbal conflict were identified and the psychological causes of this type of reaction were discussed in the form of psychological needs and social identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Online Teaching
  • Corona
  • Reaction to Humor
  • Classification
  • reasons