تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عکس محور است که در سال های اخیر در بین ایرانیان محبوبیت فراوانی را به دست آورده. هنجارهای عمل و تعامل در این شبکه اجتماعی ویژگی های خاص خود را دارد که با تعامل حضوری متفاوت است. کیفیت این تفاوت برای جامعه شناسان مبهم و ناشناخته می باشد. بخش اصلی این تفاوت به علت ماهیت برخط بودن این شبکه اجتماعی و ساختار خاص آن است. منظور از ساختار در فضای اینستاگرام، همان بخش های طراحی شده توسط طراحان است که امکاناتی را برای کنش ایجاد می نماید و محدودیت هایی برای آن ایجاد می کند. برای کشف این تفاوت ها در این نوشتار هنجارهای عمل و تعامل با تناسب ساختار اینستاگرام توصیف شده است. برای این توصیف از روش مردم نگاری اینترنتی استفاده شده است. برای اطمینان از صحت هنجارهای کشف شده توسط محقق، یک پرسشنامه اینترنتی تنظیم شده که توسط 110 نفر پر و تایید شده است. در پایان نیز به کمک نظریه فردگرایی روش شناختی ریموند بودون، ساختار، هنجارها، چگونگی عمل و تعامل اجتماعی در این شبکه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fitting of the norms of operation and interaction in the Instagram with its structure

نویسندگان [English]

  • mostafa ghanizadeh
  • ali yousefi
  • gholamreza sedigh ouraee
ferdowsi university
چکیده [English]

Instagram is a photo-oriented social network that has gained popularity amongst Iranians in recent years. The norms of action and interaction in this social network have their own characteristics, which vary in normal interaction. difference is due to the nature of the online social network and its specific structure. The structure in the space of the Instagram is the parts that are designed by the operators, which creates the possibilities for action and creates constraints for it. to discover these differences, in this paper, the norms of action and interaction are described. for this description, the method of nethnography has been used. To ensure the authenticity of norms that discovered by the researcher, an online questionnaire has been set up and completed by 110 people. Finally, with the help of Raymond Boudon's methodology , the structure , norms , practices , and social interaction in this social network have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • nethnography
  • Normative Action and Interaction in Social Networking
  • Social Networking Structure