نقش عوامل روان شناختی در گرایش دانشجویان به فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطت، دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

اینترنت و فضای مجازی بخش قابل توجهی از لحظات زندگی ما را به خود اختصاص می-دهند و تا حدود زیادی روابط انسانی را دگرگون ساخته‌اند. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه استفاده و رضامندی است. فرض اصلی نظریۀ استفاده و رضامندی این است که مخاطبان، کم و بیش به صورت فعّال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند. گرایش به فضای مجازی به تعبیر نظریه استفاده و رضامندی، به ریشه‌های اجتماعی و روان شناختی افراد و به برآورده شدن نیازهای آنها باز می‌گردد. این تحقیق عمدتاً بر عوامل روان‌شناختی موثر بر گرایش به فضای مجازی متمرکز است و به دنبال بررسی نقش عوامل روان‌شناختی(احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی و نیازهای ارتباطی) بر گرایش دانشجویان به فضای مجازی می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل می‌دهند. از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی و نیازهای ارتباطی و گرایش به فضای مجازی همبستگی وجود دارد. در تحلیل رگرسیون مشخص گردید دو متغیر «احساس تنهایی» و «نیازهای ارتباطی» در مدل باقی می مانند و مجموعاً 58 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Psychological Factors in Students' Tendency towards Virtual Space

نویسندگان [English]

  • seyed nour aldin razavizadeh 1
  • Parvaneh Abdolmaleki 2
1 Assistant Prof. Department of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 Master of Communication Sciences. Islami Azad university.
چکیده [English]

The Internet and virtual space are significant parts of our lives and have greatly altered human relationships. Theoretical Framework of This research is based on the Use and Gratification theory. The basic assumption of use and Gratification theory is that audiences are more or less actively looking for content that provides the most satisfaction. According to this theory, the tendency towards virtual space goes back to the social and psychological roots of individuals and their needs. This research mainly focuses on the psychological factors affecting the tendency to virtual space. The present study seeks to investigate the role of psychological factors (loneliness, social anxiety and communication needs) on students' tendency to virtual space. In this study, the survey method was used to achieve the research objectives. The statistical population of this study includes the students of Islamic Azad University, North Tehran Branch, and 380 students were selected using Cochran's sample size formula. The results showed that there is a correlation between feelings of loneliness, social anxiety and communication needs and tendency to Virtual Space. Regression analysis revealed that two variables (feelings of loneliness and communication needs) remained in the model and explained 58% of the dependent variable changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "tendency towards virtual space"
  • "feeling loneliness"
  • "social anxiety"
  • "communicative needs"