رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و حقوق، دانشگاه پیام نور

2 گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات/ دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه‌ای سایبری از مباحث مهم و مبتلابه در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است.
سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون نهاد خانواده وجود دارد. در هر سه رویکرد نقطه نظراتی وجود دارد که دال بر اهمیت تاثیر رسانه حاصل از فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده و ارتباطات درونی و بیرونی آن می‌باشد. در منظر حاکمیتی و مدیریت این رسانه نگاه و رویکرد سوم یعنی نه سلبی و نه ایجابی صرف بلکه واقع‌بینانه ملاک قرار گرفته است و سه راهکار"اصلاح قوانین موجود جرائم رایانه‌ای"، "تطبیق قوانین فضای حقیقی تدوین شده بر فضای مجازی" و "در آخر خانواده به عنوان خاستگاه مستقل تدوین قوانین پاسداشت خانواده در فضای مجازی" مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در هر سه راهکار وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب از نگاه نگارنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق حاکیست که خانواده در فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی تلقی نشده و جرایم علیه خانواده در فضای مجازی همانند فضای حقیقی به صورت جرایم علیه اعضاء خانواده جرم انگاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media of Cyberspace and family privacy from the perspective of law

نویسندگان [English]

  • Batool Gorgin 1
  • Ahmad Bagheri 2
2 Faculty member/ University of Tehran
چکیده [English]

Title:
Media of Cyberspace and family privacy from the perspective of law
Ahmad Bagheri(Faculty member, University of Tehran)
Batool Gorgin(Doctor of Jurisprudence and Law)
Abstract:
Abstract
The present study investigates crimes against family rights in modern cyber media. Crimes against family rights in the cyberspace are one of the most debated issues in today's society.
There are three 'negative', 'incorrect', and 'sophisticated processes of influencing and influencing cyberspace and the family' from a social point of view in relation to cyberspace media within and outside the family institution. In all three approaches, there are points of view that indicate the importance of the media's impact on ICTs on the family and its internal and external communications. In terms of the governance and management of this media, the third approach is neither purely positive nor pragmatic, but rather pragmatic; And "Finally, the family is considered as an independent source of formulation of family protection laws in cyberspace." In all three solutions, the current situation and the desired situation are discussed from the perspective of the author.
The findings of the study indicate that the family is not considered a legal entity in Iranian jurisprudence and law and that crimes against the family in the cyberspace, like real ones, have been criminalized against family members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace Media
  • Domestic Violence
  • Governance and the Family
  • Opportunities and Threats
  • Cybercrime
  • Rule of Prayer