نقش تعدیل کننده تمایل مشتری دراثربخشی تبلیغات رسانه های اجتماعی آنلاین بامدلACCA (مطالعه موردی:کاربران اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

چکیده
امروزه رسانه های اجتماعی آنلاین بخش جدایی ناپذیرزندگی مدرن مصرف کنندگان می باشند وبه عنوان یک ابزارقدرتمندوپویا،روش های جدیدی برای جذب وهدایت مشتریان به خریدکالاها فراهم کرده اندوهرروز مصرف کنندگان بیشتری ازاینترنت برای کسب اطلاعات مربوط به نیازها وخریدهای خوداستفاده می کنند.باوجوداین‌که رسانه های اجتماعی موجب افزایش درآمدهای تبلیغاتی واقدام به خرید می‌باشند اما تحقیقات صورت گرفته درموردآنهاو عوامل موثربراثربخشی تبلیغات درفضای آنلاین محدوداست وکاربران زیادی یک شبکه اجتماعی را به دلیل تبلیغات ترک می کنند.این پژوهش قصددارد به بررسی یکی از عوامل تعدیل کننده بر اثربخشی تبلیغات بامدل ACCAدرفضای آنلاین بپردازد. جامعه آماری این پژوهش نامحدود وشامل کاربران 20تا50ساله اینستاگرام دربازه زمانی بهار1397 می باشد.روش پژوهش پیمایشی وازابزارپرسشنامه استفاده شده است و بااستفاده ازفرمول کوکران 384پرسشنامه دربین کاربران دردسترس توزیع گردید.داده‌ها با بهره‌مندی‌ازمدل‌معادلات‌ ساختاری ونرم افزارPLSتحلیل شدند ونتایج نشان دادکه تمایل مشتریان به دریافت پیام تبلیغات بامدل ACCA برآگاهی وادراک ومتقاعدکردن وهدایت آنها به خریدواثربخشی تبلیغات آنلاین نقش تعدیل کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating role of customer's desire to the effectiveness of online social media with the ACCA model( Case Study: Instagram users)

نویسندگان [English]

  • Homa Doroudi 1
  • shadi Razavi Satvati 2
1 Associate professor ,Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Department of Management, Alborz Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, online social media is an integral part of modern consumerism, and as a powerful tool, new ways to attract and empower customers are to buy goods. Every day, more consumers use the Internet to find out their needs and preferences. Even though media Social affairs have led to increased sales revenue, but research has been limited to the factors influencing the effectiveness of online advertising. This research aims to examine one of the moderating factors in the effectiveness of ACCA-enabled ads in the online environment. To pay The statistical population of this study is unlimited and includes 20 to 50 year old users of Instagram during the spring of 1397. Research methodology and questionnaires were used. Using Cochran formula, 384 questionnaires were distributed among available users. The data were analyzed with the use of structural equation and PLS software.
The results showed that customers' willingness to receive an advertising message with ACCA model on their knowledge and ability to convince them to buy an online advertising campaign has a moderating role

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Customer's desire"
  • "advertising"
  • "social media online"
  • "advertising effectiveness"