بررسی سلامت روان در نوع ارتباطات مجازی و ارائه مدل ارتباطی کاربران شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پیدایش فناوری‌های جدید‌ ارتباطی از جمله؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی، ساختار تعاملات و ارتباطات را دچار تغییرات بنیادین کرده و ارتباطات انسانی را به فراتر از زمان و مکان گسترش داده است. امروزه حضور در این‌ فضا و برقراری ارتباطات میان‌فردی از نوع مجازی، به جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی بیشتر انسان‌ها به ویژه جوانان بدل شده است. مطالعه حاضر قصد دارد رابطه بین سلامت‌روان و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی را بررسی‌کند. جامعه آماری تحقیق، 13442 دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می باشد که تعداد 375 نفر حجم نمونه بر‌اساس فرمول کوکران و بر‌اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌های سلامت‌روان با استفاده از پرسشنامه استاندارد گلدبرگ (1972) و داده‌های نوع ارتباطات مجازی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با احتساب روایی و پایایی جمع‌آوری گردید. براساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، با اطمینان 95 درصد بین سلامت‌روان و نوع ارتباطات مجازی رابطه معنی‌دار معکوس و منفی وجود دارد. براساس مدل معادلات ساختاری متغیر سلامت-روان با ضریب تاثیر 67/0- با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه یک سویه داشت. متغیر سلامت‌روان با چهار مولفه خود شامل؛ علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، مقیاس کارکرد اجتماعی، و علائم افسردگی به ترتیب با ضرایب تاثیر 68/0، 46/0، 44/0 و 46/0 رابطه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study mental health in the type of virtual communication and providing a model for social network users

نویسندگان [English]

  • Farzad Soheili 1
  • Nazanin Malekian 2
1 Ph.D. student of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The emergence of new communication technologies has transformed the structure of interactions and human communications and, by shaping a new kind of interaction, has expanded human communication beyond time and space. Among these new technologies, there are virtual social networks that use them more and more day by day, so that the presence of this space and the interpersonal communication of the virtual type will be an integral part of more life. Humans, especially young people. The present study aims to examine the relationship between mental health and the type of virtual communication of social networking users. The statistical population of the study is 13442 students studying at Razi University of Kermanshah in the academic year of 2016-2017. 375 sample volunteers were selected based on Cochran formula and stratified random sampling. Mental Health Data Using Goldberg Standard Questionnaire (1972) and data of virtual communication type were collected by researcher-made questionnaire, including validity and reliability. For analyzing the findings and exploratory factor analysis, SPSS21 software and the relationship between variables were investigated by Pearson correlation coefficient and for confirmation of relationships between variables In the form of a measurement model, AMOS 21 and structural equations Based on the results of Pearson correlation coefficient test, with 95% confidence, there is a significant and reverse negative correlation between mental health and the type of virtual communication. Based on the structural equation model, mental health variable with coefficient of effect is -0.67 with relation to the type of virtual communication relationship Had

کلیدواژه‌ها [English]

  • : mental health
  • virtual communication
  • Type of VirtualCommunication
  • social network users
  • Social networks