ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی ارتباطات ، استادیار دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دکتری ارتباطات بین الملل، دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

10.22054/nms.2021.47781.856

چکیده

ارائه مدلی برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی در ایران:
یک مطالعه داده‌بنیاد
چکیده
شبکه‌های اجتماعی توانسته اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تاثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت گرا، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 تن از صاحبنظران، خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت رسانه اقدام شد. نتایج پژوهش پس از کدگذاری مقدماتی و متمرکز، در قالب یک مدل ارائه شد. در کدگذاری مقدماتی تعداد 17 کد و در کدگذاری متمرکز 6 کد استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که جهانی شدن، افزایش سطح دانش عمومی، عدم جود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، انحصار اطلاعاتی، قدرت مطلق حکومت، فیلترینگ، اشاعه محتوای نامناسب، سواد رسانه‌ای، استفاده مقامات از شبکه های مجازی، آگاهی‌بخشی، شفافیت و پاسخگویی، بهبود سرمایه اجتماعی، تقویت صدای عامه، دموکراسی‌طلبی، ایجاد جامعه شبکه‌ای، و جامعه مدنی، مولفه‌های مهم این مدل را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presenting a pattern for The Impact of Social Networks on Democracy Development in Iran:

نویسندگان [English]

  • younes shokrkhah 1
  • Mohamadreza Saeidabadi 2
  • abdolreza namavar 3
1 Ph.D. in Relationship, Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 Ph.D. in International Relations, Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran
3 Ph.D . Student in media manegment, University of Tehran
چکیده [English]

presenting a pattern forThe Impact of Social Networks on Democracy Development in Iran:
A Grounded Theory Study

Abstract
Social networks have been able to influence the various dimensions of social life. The purpose of this research is to design a model for impact of social networks on democracy development. To design this model, using a Grounded Theory strategy and a constructive approach, using semi-structured interview tools with 10 experts and academic professors in the field of media management. The results of the research after the initial and focused coding were designed as a model. In the initial coding, 17 codes were extracted, and in the focused coding, 6 codes were extracted. Research findings show that globalization, increase level of public knowledge, lack of legal infrastructure, information monopoly, absolute power of government, filtering, inappropriate content dissemination, media literacy, use of authorities from virtual networks, awareness, transparency and accountability, improvement of Social capital, the strengthening of public voices, democracy demand, the creation of network society, and civil society are the main components of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Social networks
  • democracy development
  • Media
  • Modern media