نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی ارتباطات ، استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ایران.

2 دکتری ارتباطات بین الملل، دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران. ایران.

چکیده

شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشند. هدف از این پژوهش، طراحی مدلی برای تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر توسعه دموکراسی است. برای طراحی این مدل، با استفاده از استراتژی داده بنیاد و رویکرد ساخت‌گرا، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 10 تن از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت رسانه اقدام شد. نتایج پژوهش پس از کدگذاری مقدماتی و متمرکز، در قالب یک مدل ارائه شد. در کدگذاری مقدماتی تعداد 17 کد و در کدگذاری متمرکز 6 کد استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که جهانی‌شدن، افزایش سطح دانش عمومی، عدم جود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، انحصار اطلاعاتی، قدرت مطلق حکومت، فیلترینگ، اشاعه محتوای نامناسب، سواد رسانه‌ای، استفاده مقامات از شبکه‌های مجازی، آگاهی‌بخشی، شفافیت و پاسخگویی، بهبود سرمایه اجتماعی، تقویت صدای عامه، دموکراسی‌طلبی، ایجاد جامعه شبکه‌ای و جامعه مدنی، مؤلفه‌های مهم این مدل را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

presenting a pattern for The Impact of Social Networks on Democracy Development in Iran:

نویسندگان [English]

  • younes shokrkhah 1
  • Mohamadreza Saeidabadi 2
  • abdolreza namavar 3

1 Ph.D. in Relationship, Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran

2 Ph.D. in International Relations, Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran

3 Ph.D . Student in media manegment, University of Tehran

چکیده [English]

presenting a pattern forThe Impact of Social Networks on Democracy Development in Iran:
A Grounded Theory Study

Abstract
Social networks have been able to influence the various dimensions of social life. The purpose of this research is to design a model for impact of social networks on democracy development. To design this model, using a Grounded Theory strategy and a constructive approach, using semi-structured interview tools with 10 experts and academic professors in the field of media management. The results of the research after the initial and focused coding were designed as a model. In the initial coding, 17 codes were extracted, and in the focused coding, 6 codes were extracted. Research findings show that globalization, increase level of public knowledge, lack of legal infrastructure, information monopoly, absolute power of government, filtering, inappropriate content dissemination, media literacy, use of authorities from virtual networks, awareness, transparency and accountability, improvement of Social capital, the strengthening of public voices, democracy demand, the creation of network society, and civil society are the main components of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Social networks
  • democracy development
  • Media
  • Modern media
افضلی محدثه، سید فرشاد عریضی و حسن خجسته باقرزاده. (1393). «چالش‌ها و راه‌کارهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در مدیریت بحران»، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان‌های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری.
انصاری فهیمه، امیر اخلاصی و رضا شفیعی. (1394). «ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی»، بررسی‌های بازرگانی، 72، 78-90.
بازرگان، عباس. (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار
پیران‌نژاد، علی؛ آرین قلی پور، علی‌اصغر پورعزت، پیام حنفی‌زاده. (1392). «تبیین تأثیرات گسترش نفود ICT  بر توسعه اجتماعی»، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 16، 1-24.
حاتمی حمیدرضا، علیرضا حمیدی‌فر و مصطفی قنبرپور، 1392، «نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در فتنه 88»، امنیت ملی، سال 3، شماره 9، 61-90.
خواستار، حمزه. (1396). «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل»، سیاست‌گذاری عمومی، دوه 3، شماره 2، 175-191.
رضانیا، آوات. (1389). «اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی: تحلیل سایت گفتمان»، برگرفته از سایت مؤسسه تحقیقات همشهری به آدرس: www.hccrm.com
سید محسنی، سیدشهاب. (1389).  ارتباطات رسانه‌ای در روابط عمومی، انتشارات کارگزار روابط عمومی.
سیدعلوی، سیدمسعود و نقیبالسادات، سیدرضا. (1391). «حوزه عمومی در فضای مجازی«، فصلنامه علوم اجتماعی، 109-151.
عدلی‌پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت و کیخائی، الهام. (1392). «حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی»، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال چهارم، شماره 21، 81-101.
عمید، حسن. (۱۳۷۱).   فرهنگ عمید،  تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی: ضد روش 1، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
مرتضوی اسکویی سید بهرام، مرضیه سادات اکبری، سهیلا بورقانی فراهانی. (1393). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات»، مدیریت فرهنگی، 8(25)، 79-92.
مولوی، زهره. (1391). نقش رسانه‌ها در پیشرفت روابط عمومی، ماهنامه علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره 83، 20-25.
میناوند، محمدقلی، (1381). بررسی قابلیت و امکان عملکرد اینترنت به‌عنوان حوزه عمومی سیاسی، رساله دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 
Althaus, S. L. (2003). "When News Norms Collide, Follow the Lead: New Evidence for Press Independence." Political Communication 20: 381-414.
Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein, (2016), “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, Business Horizons, vol. 53, p. 61. Available from http://openmediart.com/log/pics/sdarticle.pdf.
Bennett, W. L. (1990). "Toward a Theory of Press-State Relations in the United States." Journal of Communication 40(2): 103-125.
Bennett, W. L., R. G. Lawrence, et al. (2007). When the Press Fails. Chicago and London, The University of Chicago Press.
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007), “Social network sites: definition, history, and scholarship”. Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13 (1), pp: 210-230.
Byrne A. (2018) "Democracy and libraries: symbol or symbiosis?", Library Management, Vol. 39 Issue: 5, pp.284-294, https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0088
Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded theory: A practical guide through qualitative analysis, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi
Chen, Qiang, Xiaolin Xu, Bolin Cao, Wei Zhang, (2016), 
“Social media policies as responses for social media affordances: The case of China
”, Government Information Quarterly, Volume 33, Issue 2, 313-324.
Christensen, C. (2011). “Discourses of Technology and Liberation: State Aid to Net Activists in an Era of ‘Twitter Revolutions.” The Communication Review 14 (3):233-53 (September 5, 2013).
Craig, G, (2004), The Media, Politics and Public Life, Allen & Unwin, Australia.
Dahl, R. A. (1998). On Democracy. New Haven & London, Yale University Press.
Freedom House (2015). Freedom in the World, Freedom House.
Golkar, S. (2011). “Liberation Or Suppression Technologies? The Internet, the Green Movement and the Regime in Iran.” International Journal of Emerging Technologies & Society 9 (1):50 (September 25, 2014)
Hallin, D. C. (1986). The "Uncensored War" the Media and Vietnam. Berkeley, University of California Press.
Hicks, E. S. (1999). As Fragile as a Crystal Glass: Press Freedom in Iran, Human Rights Watch.
Joint, N (2005). "Democracy, eLiteracy and the internet", Library Review, Vol. 54 Issue: 2, pp.80-85, https://doi.org/10.1108/00242530510583020
Kedzie, C, (1997). “Communication and Democracy: Coincident Revolutions and the Emergent Dictators Dilemma,” RAND Corporation Doctoral Dissertation, (1997), (accessed November 24, 2008), www.rand.org/publications/RGSD/RGSD127/.
Knight, M. (2012). “Journalism as Usual: The use of Social Media as a newsgathering tool in the coverage of the Iranian elections in 2009.” Journal of Media Practice 13 (1):61 (September 22, 2014).
Kovach, B. and T. Rosenstiel (2001). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York, Random House.
Marshall, M. G., K. Jaggers, et al. (2003). Polity Iv Project, Center for International Development and Conflict Management at the University of Maryland.
Milani, A. (2010), The Myth of the Great Satan. Stanford, Hoover University Press,. Print.
Muturi, N. (2005). Communication for HIV/AIDS prevention in Kenya: Social-cultural. considerations. Journal of Health Communication, 10, 77-98.
O’Connor, Kimberly W., Gordon B. Schmidt, Michelle Drouin, (2016), Suspended because of social media? Students’ knowledge and opinions of university social media policies and practices”, Computers in Human Behavior, Volume 65, 619-626.
O'Heffernan, P. (1994). A Mutual Exploitation Model of Media Influence in U.S. Foreign Policy. Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf. W. L. Bennett and D. L. Paletz. Chicago, University of Chicago Press.
Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: The Free Press.
Shirky, C. (2011), The Political Power of Social Media. Technology, the Public Sphere, and Political Change. Retrieved from Foreign Affairs: www.foreinaffairs.com/articles/67038/clay-shirky/the-political-power
Sood, S., Sengupta, M., Mishra, P. R., & Jacoby, C. (2004). Come gather around together: An examination of radio listening groups in Fulbari, Nepal. Gazette, 66(1), 63-86.
Van Belle, D. A. (1997). "Press Freedom and the Democratic Peace." Journal of Peace Research 34(4): 405-414.
VanBelle, D. A. (2000). Press Freedom and Global Politics. Westport, CT, Praeger Publishers.
Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York, W.W. Norton & Company.
Zelmer J. (2012), “Breaking news in health policy and the power of social media”. Health Policy;8:8-10.