بازنمایی انگاره هویت ایرانی و بازشناسی مولفه‌های آن در شبکه اجتماعی توییتر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه زبان شناسی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

10.22054/nms.2021.54087.1019

چکیده

هویت از تعریف خود در مقابل دیگری و از مقایسه خود با دیگران نشات می‌گیرد. هویت ایرانیان ساخت‌ها و ساحت‌های گوناگونی دارد و از نگاه آن‌ها به خود، در مقایسه با غیرایرانیان، مایه می‌گیرد و معمولا در قالب‌های مختلف زبانی، منعکس می‌شود. زبان در فضای مجازی هرگونه محدودیتی را در می‌نوردد و بی‌پرده نقاط مثبت و منفی شکل‌دهنده انسان امروزی را بازتاب می‌دهد. فضای مجازی بستر انتقال معنا و در عین‌حال معناساز است. پژوهش حاضر به بازتعریف هویت ایرانیان در توییت‌هایی که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده‌اند می‌پردازد تا بدین وسیله آینه‌ای برساخته از زبان در برابر انسان ایرانی قرار دهد. این پژوهش با مسئله بازخورد هویت ایرانی در فضای مجازی و نگاه ایرانیان به انگاره هویت ایرانی شکل گرفته‌است. برای شکل‌گیری این انگاره از خلال واژه‌های محدود هر توییت، تعداد 6000 توییت با محتوای بازتعریف ایرانیت در یک بازه 40 روزه بررسی شدند. پس از تحلیل داده‌های کیفی به روش تحلیل تماتیک، الگوهای هویتی ایرانیان استخراج شد که از آن میان دیگری‌محوری، گریز از خود، عاملیت‌گرایی، قربانی‌انگاری، تعمیم رفتارهای روزمره، مثبت‌اندیشی و تحقیر هویت ایرانی پررنگ‌ترین و پربسامدترین مولفه‌هایی بودند که کاربران ایرانی در مورد هویت ایرانیان به‌کار می‌برند. نتایج پژوهش حاضر، مولفه‌ها یا خصوصیات اخلاقی که ایرانیان به خود نسبت می‌دهند را برجسته کرده و نقاط مثبت و منفی رفتار آن‌ها را هویدا می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Iranian identity and its components on social media (Twitter)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Majidifard 1
  • Atiyeh Kamyabi Gol 2
  • Amin Majidifard 3
1 Department of Linguistics Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Persian Language and Literature and Department of Linguistics Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University of Mashhad Mashhad, Iran
3 social sciences department Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Identity is defined through the comparison of oneself to the other and it is rooted in human beings' need to be different and distinguished from others. From a post-structualist viewpoint, identity is plural, dynamic and multi-dimensional and both individual and collective identities can be portrayed through various medias. Social media, as the most prominent phenomenon of our era, not only provides a unique opportunity for people to share their thoughts and feelings, but also affects their lifestyles and worldviews. The present study, a qualitative analysis of big data, probes the discourse behind the representation of Iranian national identity in social media and specifically twitter. By probing the tweets, the study shows the discourses in which Iranians represent their identity. To find out the way Iranian twitter users redefine themselves and their national identity in their tweets, 6000 tweets were compiled in a 40-days period and were categorized based on their common features. Utilizing the discourse analysis and thematic analysis, the six elicited themes were categorized which include other-oreintation, self-escape, agent- orientation, self-victimizing, generalizing everyday behaviours, positive thinking, humiliating Iranian identity. Elaborating the themes, Iranians always regret their past civilization and behaviors, they humiliate themselves comparing the other nations and the last but not the least, their behaviors are inherently determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Media Representation
  • Iranian identity
  • Twitter
  • national character
  • self-humiliation