جهت‌گیری‌های فرهنگی در فضای مجازی؛ پیمایش میزان و نحوه استفاده دانشجویان از فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/nms.2021.54235.1020

چکیده

هدف اصلی پژوهش این است تا همبستگی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی را در چهار حوزه «سرمایه اجتماعی» ، «اعتقادات مذهبی» ، «فرد شدگی» و «هویت» مشخص کرده و جهت تغییرات فرهنگی را با توجه به مدل ارزش‌های مادی و فرامادی اینگلهارت مشخص نماید.
در این پژوهش علاوه بر مطالعه کتابخانه‌ای، از روش پیمایش نیز استفاده شد. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط است و افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده بیشتری داشتند، سرمایه اجتماعی آنها در حال کم شدن است. در مورد «فرد شدگی» که فرد را به سوی کنش جمعی و آرمان‌های مشترکی چون حفظ محیط زیست یا ایجاد اجتماع‌های بشر دوستانه جهت می‌دهد، مشخص شد با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی میزن فرد شدگی نیز افزایش می‌یابد.در مورد «هویت» نیز یافته‌ها نشان می‌دهد با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، میل به شفافیت هویت در کاربران در حال افزایش است. بر اساس نتایج تحقیق همچنین مشخص شد بین دو متغیر «اعتقادات مذهبی در شبکه های اجتماعی» و «میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی» رابطه معنا داری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش در مورد «ارزش‌های مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی» نیز نشان می‌دهد که کاربران به ارزش‌های فرامادی تصریح شده در مدل اینگلهارت تمایل بیشتری دارند. این یافته همسو با نتایج پژوهش‌های انجام شده در دیگر کشورها است و تمایزی بین کاربران ایرانی و دیگر کشورها در توجه به ارزش‌ها در فضای مجازی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Orientations in Cyberspace; Surveying the Quantity and Manner Through Which Students Use Cyberspace

نویسنده [English]

  • ali mohebbi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the correlation between social media use and cultural change in the four domains of "social capital", "religious beliefs", "individualization" and "identity". Besides, it was attempted to determine the direction of cultural changes according to Inglehart's Model on Materialistic and Post-Materialistic Values.
In this study, library study and survey method were used. The findings of this study showed that respondents' social capital was at an average level and those who used social networks were characterized with lower social capital. In the case of 'individualization', which directs the individuals toward collective action and shared goals such as protecting the environment or creating humanitarian societies, it was found that increased level of using social networks led to boosted individualization.
With regard to "identity", the findings also showed that increased use of social networks led to more desire for transparency in users. The results also showed that there was no significant relationship between the two variables of "religious beliefs in social networks" and "social media use". The findings of the research on "interested values in social networks" showed that users were more inclined to the Post-Materialistic values stated in the Inglehart's Model. This finding was in line with the results of research conducted in other countries and there was no distinction between Iranian users and foreigner users regarding values in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Changes
  • Social networks
  • Social Capital
  • Individualization
  • Identity
  • religious beliefs