نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش این است تا همبستگی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی را در چهار حوزه «سرمایه اجتماعی» ، «اعتقادات مذهبی» ، «فرد شدگی»  و «هویت»  مشخص کرده و جهت تغییرات فرهنگی را با توجه به مدل ارزش‌های مادی و فرامادی اینگلهارت  مشخص نماید. در این پژوهش علاوه بر مطالعه کتابخانه‌ای، از روش پیمایش نیز استفاده شد. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط است و افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده بیشتری داشتند، سرمایه اجتماعی آن‌ها در حال کم شدن است. در مورد «فرد شدگی» که فرد را به‌سوی کنش جمعی و آرمان‌های مشترکی چون حفظ محیط‌زیست یا ایجاد اجتماع‌های بشردوستانه جهت می‌دهد، مشخص شد با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی میزان فرد شدگی نیز افزایش می‌یابد. در مورد «هویت» نیز یافته‌ها نشان می‌دهد با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، میل به شفافیت هویت در کاربران در حال افزایش است. بر اساس نتایج تحقیق همچنین مشخص شد بین دو متغیر «اعتقادات مذهبی در شبکه‌های اجتماعی» و «میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی» رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش در مورد «ارزش‌های موردتوجه در شبکه‌های اجتماعی» نیز نشان می‌دهد که کاربران به ارزش‌های فرامادی تصریح‌شده در مدل اینگلهارت تمایل بیشتری دارند. این یافته همسو با نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در دیگر کشورها است و تمایزی بین کاربران ایرانی و دیگر کشورها در توجه به ارزش‌ها در فضای مجازی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Orientations in Cyberspace; Surveying the Quantity and Manner Through Which Students Use Cyberspace

نویسندگان [English]

  • ali mohebbi 1
  • Ali Asghar Kia 2

1 Allameh Tabataba'i University

2 Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the correlation between social media use and cultural change in the four domains of "social capital", "religious beliefs", "individualization" and "identity". Besides, it was attempted to determine the direction of cultural changes according to Inglehart's Model on Materialistic and Post-Materialistic Values.
In this study, library study and survey method were used. The findings of this study showed that respondents' social capital was at an average level and those who used social networks were characterized with lower social capital. In the case of 'individualization', which directs the individuals toward collective action and shared goals such as protecting the environment or creating humanitarian societies, it was found that increased level of using social networks led to boosted individualization.
With regard to "identity", the findings also showed that increased use of social networks led to more desire for transparency in users. The results also showed that there was no significant relationship between the two variables of "religious beliefs in social networks" and "social media use". The findings of the research on "interested values in social networks" showed that users were more inclined to the Post-Materialistic values stated in the Inglehart's Model. This finding was in line with the results of research conducted in other countries and there was no distinction between Iranian users and foreigner users regarding values in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Changes
  • Social networks
  • Social Capital
  • Individualization
  • Identity
  • religious beliefs
اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارت کویر
اینگلهارت، رونالد و پیپا نوریس (1389). مقدس و عرفی دین و سیاست در جهان. ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر
اینگلهارت، رونالد و کریستین ولزل (1394). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: انتشارات کویر
ببی، ارل (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه رضا فاضل. تهران: انتشارات سمت
بل، دیوید (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر. ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی. تهران: انتشارات جامعه شناسان
بل، دیوید (1390). نظریه‌پردازان فرهنگ سایبری. ترجمه مهدی شفعیان، تهران: انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق (ع)
خانیکی، هادی و محمود بابایی (1391). تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوی تعامل کنشگران فضای سایبر ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، بهار، دوره 56، صص 73-116
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره، جلد 3). ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد 1). ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت، جلد 2). ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو
کاستلز، مانوئل (1393). شبکه‌های خشم و امید. ترجمه مجتبی قلی پور، تهران: انتشارات نشر مرکز
هاروی، دانا (1387). مانیفست سایبرگ. ترجمه امین قضایی. تهران: نشر گل آذین
هایم، مایکل (1390). متافیزیک واقعیت مجازی. ترجمه سروناز تربتی، تهران: انتشارت رخداد نو
Boyd, danah m. and Ellison Nicole B. (2007). Social network sites: definition, history,and scholarship, journal of computer- mediated communication, 13(1):210- 230. http//doi.org
Castells,m (2001). The culture of the internet.oxford: oxford university press.
Imam, Salehudin (2009); Social network power: Applying Social Capital Concept to Explain the Behavioral Tendency of Individuals in Granting Favors within the Organizational Context, Proceeding of 4th International Conference on Business and Management Research, Presented in 22nd November 2009, Bali‐Indonesia
Rainie, L & Wellman, B. (2012). Networked, The New Social Operating System. MIT Press
Macfadyen,leah.p,Jorg Roche,Sabine Doff(2004). Communicating across cultures in cyberspace. lit verlag.