تحلیل کاربرد تصویر در انتقال بهتر اخبار علم و فناوری به مخاطبان(مطالعه موردی: خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و مهر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران. پژوهشگر سازمان صداو سیما

2 استاد ارتباطات دانشگاه تهران

10.22054/nms.2021.46294.838

چکیده

این پژوهش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال است که «خبرگزاری‌های کشور در صفحات علم و فناوری خود، چگونه و به چه میزان از پیام‌های تصویری جهت انتقال بهتر و قابل درک پیام به مخاطبانشان، استفاده می‌کنند؟». در انجام پژوهش از روش کیفی «تفسیر ترکیب محور» و «تحلیل محتوای کمی» استفاده شده است. جامعه‌آماری پژوهش، اخبار علم و فناوری خبرگزاری‌های رسمی کشور است که با روش نمونه‌گیری هدفمند، اخبار بهار سال 1398در خبرگزاری‌های «فارس»، «ایسنا» و «مهر» به عنوان چارچوب نمونه‌گیری انتخاب شد. از میان چارچوب نمونه‌گیری و با روش تصادفی ساده، یک هفته آماری انتخاب و تصاویر هر یک از اخبار در آن، به عنوان واحد مشاهده و تحلیل، مطالعه گردید. بر اساس نتایج، خبرگزاری ایسنا، استفاده مناسب‌تری از پیام‌های تصویری جهت انتقال بهتر و قابل درک پیام به مخاطبانش داشته است و خبرگزاری «فارس» و «مهر» در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پژوهش نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت پیام‌های تصویری در اخبار علم و فناوری خبرگزاری‌ها پایین است و در کمتر از نیمی از این اخبار، استفاده مناسبی از پیام‌های تصویری در جذابیت، ارائه اطلاعات خبری و خوانش آسان و قابل درک اخبار علمی شده است. استفاده بیشتر از تصاویر اختصاصی با عناصر و ارزش‌های خبری مناسب، شرح تصاویر و ارجاع به آنها در متن، استقاده از پیام‌هایی تصویری در قاب‌های چندگانه و عدم استفاده از تصاویر آرشیوی نامرتبط به موضوع اصلی خبر، از مهمترین پیشنهادات به خبرگزاری‌های کشور در استفاده بهتر از پیام‌های تصویری در جهت جذابیت، ساده‌سازی و قابل فهم‌تر نمودن اخبار علمی به مخاطبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the application of image to better convey science and technology news to audiences (Case Study: FARS, ISNA & MEHR News Agencies)

نویسندگان [English]

  • Morteza Shams 1
  • Azam Rravadrad 2
1 PhD. student in Communication Sciences, University of Tehran. Researcher of the IRIB
2 Communications Professor, University of Tehran
چکیده [English]

This is a descriptive-analytical research seeks to answer that question "How do news agencies in their science and technology pages’ use image messaging to better convey the message to their audiences?". Qualitative method of "compound-based interpretation" and "quantitative content analysis" have been used for conducting the research. The statistical population of the study is the science and technology news of the official news agencies of the country that by purposeful sampling method, the news of spring 1398 in FARS, ISNA and MEHR news agencies was selected as the sampling frame. From the sampling frame and using simple random sampling, a statistical week was selected and the images of each news item as a unit of observation and analysis were studied. According to the results, ISNA has used Visual messages to better convey its message to its audiences and Fars and MEHR are next in line. Research shows low utilization of Visual messages capacity in news science and technology news agencies and in less than half of this news, the good use of video messaging has become attractive, presentation of news information, and the easy-to-read scientific news. Use the most of proprietary images with relevant news elements and values, describing images and referring to them in the text, using visual messages in multiple frames and not using archival images unrelated to the main topic of the news, the most important suggestions to News agencies are making better use of visual messaging to attract, simplify, and make science news accessible to audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Journalism
  • Science and Technology News
  • Visual messages
  • news agency
  • Image Analysis