ساخت و اعتباریابی پرسشنامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتس اپ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

10.22054/nms.2021.48512.880

چکیده

به دنبال پیشرفت های علمی سال های اخیر، شبکه ها و رسانه های اجتماعی متعددی همچون شبکه پیام رسان واتساپ جهت تسهیل و برقراری تعاملات پا به عرضه ظهور گذاشتند که بنا به شواهد پژوهشی سوء استفاده مستمر از آنها می تواند آسیب ها و ضررهای جبران ناپذیری در پی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ است. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنها 258نفر(186 دختر و 72 پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آنها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده بعمل آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، از30 ماده و سه مولفه به نام آسیب های بدنی با 12 ماده؛ کنترل شدگی با 10ماده و مولفه استفاده وسواسی با 8 ماده تشکیل شده و از پایایی و روایی کاملا رضایت بخش برخوردار بود. با توجه به اینکه پرسش نامه تحقیق حاضر از نوع خود جدید است لذا به پژوهشگران علاقمند به بحث پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، پیشنهاد می شود از این ابزار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating and validating the negative consequences questionnaire of using WhatsApp Messenger Network

نویسندگان [English]

  • karim sevari 1
  • maryam falahi 2
1 Faculty member of Payame Noor University
2 Phd Student, Instructional Technology, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

Following the scientific advances of recent years, numerous social media and networks such as WhatsApp messaging network have emerged to facilitate and facilitate foot-to-face interactions, which can be irreparably harmed by ongoing research into their use. The purpose of the present study was to construct and validate the negative outcomes questionnaire of WhatsApp Messaging Network. All the male and female students of Payam Noor University of Ahwaz were the statistical population of this study. The research method is descriptive-exploratory and the data were obtained through a researcher-made questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze them. Exploratory factor analysis showed that the Whatsapp Messaging Network negative consequences questionnaire consisted of 30 items and three components namely bodily injury with 12 items; control with 10 items and obsessive-compulsive use with 8 items consisting of complete reliability and validity. It was satisfying. As this research questionnaire is new in its kind, so researchers interested in discussing the negative consequences of using WhatsApp messaging network, it is suggested to use this tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical injury
  • controlled
  • obsessive-compulsive use
  • WhatsApp Messenger Network