شناسایی مولفه‌های فرهنگ حاکم در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشگاه ازاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات

10.22054/nms.2021.55260.1045

چکیده

با ورود به عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای و ظهور رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب و توفیق این شبکه ها در جذب کاربر، این شبکه ها توانسته اند در جریان سازی های مختلف و ارائه سبک زندگی های گوناگون نقش اساسی داشته باشند. تجربه این دو فضایی شدن و شکل گیری خرده فرهنگ متناسب با این فضا، انتخاب های افراد را دستخوش تغییر می کند. از طرفی با توجه به اینکه شبکه اجتماعی اینستاگرام، از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان و ایران است، لذا هدف این پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگ حاکم بر شبکه اجتماعی اینستاگرام است. این تحقیق استراتژی توصیفی و پیمایشی دارد و از آنجا که این تحقیق از نظر نوع، یک پژوهش کیفی است، محقق به کمک مصاحبه با خبرگان به شناسایی مقوله ها و گویه های فرهنگ در شبکه اجتماعی پرداخت. در این پژوهش محقق از روش تحلیل ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه استفاده می کند. با توجه به داده های حاصل از مصاحبه، نگارنده به شش مولفه فرهنگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام دست یافت که عبارتند از؛ فقدان سواد رسانه ای، عدم پایبندی به اخلاق، افراط گرایی، سطحی نگری، مشارکتی و ابراز وجود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Dominant Network Culture in Instagram

نویسندگان [English]

  • Amir hossein Shemshadi 1
  • Afsaneh Mozaffari 2
  • mohamad soltanifar 3
1 Islamic Azad University
2 Assistant Professor , Department of Communications,,Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran,Iran
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

With the advent of the information age and networked society and the advent of web-based social media and the success of these networks in attracting users, these networks have been able to play a key role in creating different streams and offering different lifestyles. The experience of these two spatializations and the formation of subcultures appropriate to this space changes people's choices. On the other hand, considering that the social network Instagram is one of the most popular social networks in the world and in Iran, so the purpose of this study is to identify the components of the culture that governs the social network Instagram. This research has a descriptive and survey strategy and since this research is a qualitative research in terms of type,The researcher identified the categories and items of culture in the social network with the help of interviews with experts. In this research, the researcher uses structural analysis method to analyze the data obtained from the interview. According to the data obtained from the interview, the author achieved six cultural components in the social network Instagram, which are; Lack of media literacy, lack of adherence to ethics, extremism, superficiality, participation and assertiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Culture
  • Instagram