نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

2 دانشیارجامعه شناسی پژوهشکده گردشگری،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد،ایران.

چکیده

در مقطعی از تابستان 1397 موضوع گردشگری جنسی مسافران عراقی در مشهد توسط رسانه های جمعی به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت. به دنبال توجه و برجسته سازی رسانه های جمعی، افکار عمومی نیز در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع به گفتگو و اظهار نظر پرداختند. لذا این تحقیق به دنبال توصیف و تحلیل نحوه بازنمایی این موضوع در رسانه های رسمی و همچنین بررسی تاثیر این بازنمایی و برجسته سازی رسانه ای بر افکار عمومی در شبکه اجتماعی توئیتر است.
برای این منظور از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل 20 خبر منتشر شده در رسانه های رسمی و همچنین 54 توئیت کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که طبق نظریه برجسته سازی، تعداد توئیت های افکار عمومی در هر روز با تعداد اخبار این موضوع در رسانه های جمعی نسبت مستقیم دارد و رسانه های جمعی در اولویت گذاری و جلب توجه مخاطبان به این موضوع موفق بوده اند. اما محتوای توئیت ها کاملا منطبق بر دیدگاه هایی که در رسانه های جمعی طرح شده است، نمی باشد. در دو مورد که شامل ادعای شایعه سازی و نژادپرستی است انطباق وجود دارد اما دو ادعای حکومتی بودن و سوء مدیریت نظام در توئیت ها وجود دارد که در بازنمایی رسانه های جمعی مطرح نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of news in Official media and its impact on public opinion on the Twitter social network (Case Study of Iraqis Sex Tourism news in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ardekani Fard 1
  • Mozhgan Azimi Hashemi 2

1 PhD student in Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sociology, Tourism Research Institute, Khorasan Razavi Academic Center for Education, Culture and Research,Mashhad, Iran.

چکیده [English]

In the summer of 1397, the issue of the Iraqi travelers' sex tourism in Mashhad was widely considered and highlighted by the mass media. Following this attention from the mass media, people also started discussing and commenting on this topic on social networks. This research seeks to describe and analyze the way in which the topic was represented in the official media and also to examine the impact of this representation and media-assisted highlighting on public opinions in the social network Twitter. For the purposes mentioned, a qualitative content analysis method was used to examine 20 news stories published in official media as well as 54 users’ tweets in the Twitter social network. Research findings show that according to Agenda-setting theory, the number of tweets per day is directly related to the number of news in the mass media, and the media have succeeded in prioritizing and attracting the audience's attention. However, the content of tweets is not entirely consistent with the views put forward in the mass media. There are two instances of compliance with gossip and racist claims, but there are two claims of governance and system mismanagement in tweets that have not been raised in the representation of the mass media

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Agenda-setting theory
  • Public opinions
  • Official media
  • Twitter social network
  • Sex tourism of Iraqis in Mashhad
 اشرف نظری، علی؛ قلی پور، مجتبی. (1396). «رسانه‌های جدید اجتماعی و نقش آن‌ها در بازنمایی کنش‌‌های جمعی: تحلیل واقع‌بینانه انقلاب مصر». رسانه‌های نوین، سال 4، شماره 14.
پوری، احسان؛ جعفری، زهرا. (1396). «بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی (بررسی و تحلیل نحوه بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری)». راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 25.
پوری، احسان؛ جعفری، زهرا، پوریانی؛ چشمه نور، مرتضی. (1396). «پوشش خبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاریها و وب سایتهای خبری». فصلنامه پژوهش‍های ارتباطی، سال 24، شماره 2.
رضایی، محمد و کاظمی، عباس. (1387). «بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریالهای تلویزیونی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال اول، شماره 4: 91-118.
رضوی زاده، نورالدین. (1381). «اولویتهای خبری در روزنامه‌ها: بررسی میزان و نحوه برجسته‌سازی مسائل فرهنگی در روزنامه‌ها». نامه پژوهش فرهنگی، سال 7، شماره 4.
سپهری، محمدباقر. (1397). «بازنمایی ایران در اخبار شبکههای تلویزیونی امریکا (تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سیان ان و ان بی سی در ارتباط با توافق هستهای ایران و کشورهای 5+1)». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال 25، شماره 3.
سلیمی، حسین؛ وهاب پور، پیمان. (1397). «توئیپلماسی؛ بازنمایی سیاست خارجی ایران در توئیتر». مطالعات رسانه‍های نوین. سال 4، شماره 14.
شبانی، مهرشاد؛ آقاسی، محمد. (1390). «تأثیر رسانه بر افکار عمومی، با استفاده از روش تقویت افتراقی نمونه موردی، قتل ندا آقا سلطان». فصلنامه فرهنگی-دفاعی زنان و خانواده، سال 5، شماره 17.
فرقانی، محمدمهدی؛ بخشنده، احسان. (1396). «تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبری؛ بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ایران در دو دوره اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی». راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 22.
مهدیزاده، سید محمدمهدی. (1389). نظریههای رسانه: اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
مهدیزاده، سید محمدمهدی. (1387). رسانهها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مهدیزاده، سید مهدی؛ علیزاده، عبدالرحمان. (1393). «بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا و بی‌بی‌سی فارسی». فرهنگ- ارتباطات، سال 15، شماره 57.
مجیدی، حسن؛ نیک ملکی، محمد. (1391). «تحلیل محتوای کیفی اخبار خبرگزاری‌ها دربارهی تحولات مصر از 27 دی تا 23 بهمن 1389». رسانه، شماره 87.
نظری، هادی؛ نعمتی انارکی، داود. (1396). «شرقشناسی وارونه در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب». پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 12، شماره 2.
نعمتی، داود؛ نظری، هادی. (1395). «بازنمایی انگلیس در اخبار صداوسیما؛ تحلیل گفتمان بخش خبری ساعت 21». مدیریت رسانه، سال 4، شماره 21.
Brookes, Rod; Lewis, Justin; Wahl-Jorgensen, Karin. (2004). "The Media Representation of Public Opinion: British Television News Coverage of the 2001 General Election". Media, Culture & Society, 26(1).
-Hsieh Hsiu- Fang, Shanon Sara E. (2005). "Three Approaches to Content Analysis". Qualitativr Health Research, vol. 15, No.9.
Kerry,Moore; Mason, Paul; Justin Matthew Wren, Lewis. (2016). "Images of Islam in the UK: the representation of British Muslims in the national print news media 2000-2008". Cardiff University. Retrieved from: http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/53005.