نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، دانشیار جهاد دانشگاهی

چکیده

در مقطعی از تابستان 1397 موضوع گردشگری جنسی مسافران عراقی در مشهد توسط رسانه های جمعی به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت. به دنبال توجه و برجسته سازی رسانه های جمعی، افکار عمومی نیز در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع به گفتگو و اظهار نظر پرداختند. لذا این تحقیق به دنبال توصیف و تحلیل نحوه بازنمایی این موضوع در رسانه های رسمی و همچنین بررسی تاثیر این بازنمایی و برجسته سازی رسانه ای بر افکار عمومی در شبکه اجتماعی توئیتر است.
برای این منظور از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل 20 خبر منتشر شده در رسانه های رسمی و همچنین 54 توئیت کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که طبق نظریه برجسته سازی، تعداد توئیت های افکار عمومی در هر روز با تعداد اخبار این موضوع در رسانه های جمعی نسبت مستقیم دارد و رسانه های جمعی در اولویت گذاری و جلب توجه مخاطبان به این موضوع موفق بوده اند. اما محتوای توئیت ها کاملا منطبق بر دیدگاه هایی که در رسانه های جمعی طرح شده است، نمی باشد. در دو مورد که شامل ادعای شایعه سازی و نژادپرستی است انطباق وجود دارد اما دو ادعای حکومتی بودن و سوء مدیریت نظام در توئیت ها وجود دارد که در بازنمایی رسانه های جمعی مطرح نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of news in Official media and its impact on public opinion on the Twitter social network (Case Study of Iraqis Sex Tourism news in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ardekani Fard 1
  • Mozhgan Azimi Hashemi 2

1 PhD student in Communication Science

2 Associate Professor of Sociology, Tourism Research Institute in Khorasan Razavi Jahad

چکیده [English]

In the summer of 1397, the issue of the Iraqi travelers' sex tourism in Mashhad was widely considered and highlighted by the mass media. Following this attention from the mass media, people also started discussing and commenting on this topic in social networks. This research seeks to describe and analyze the way in which the topic was represented in the Official media and also to examine the impact of this representation and media-assisted highlighting on public opinions in the social network Twitter.
For the purposes mentioned, a qualitative content analysis method was used to examine 20 news stories published in official media as well as 54 user tweets in the Twitter social network. Research findings show that according to Agenda-setting theory, the number of tweets per day is directly related to the number of news in the mass media, and the media have succeeded in prioritizing and attracting the audience's attention. However, the content of tweets is not entirely consistent with the views put forward in the mass media. There are two instances of compliance with gossip and racist claims, but there are two claims of governance and system mismanagement in tweets that have not been raised in the representation of the mass media

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Agenda-setting theory
  • Public opinions
  • official media
  • Twitter social network
  • Sex tourism of Iraqis in Mashhad