نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادگروه روابط بین الملل،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی و،دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم وتحقیقات،تهران،ایران.استاد راهنما(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم ارتباطات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

چکیده

مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA) به بررسی اکتشافی شبکه‌ای متشکل از 7885 نفر و 9927 پیوند از کاربران عربزبانِ هوادار گروه تروریستی داعش در شبکه‌ی اجتماعی آنلاین توییتر پرداخته است. هدف از این پژوهش، کشف و استخراج ساختار روابط کاربران مذکور، بررسی مزایا و معایب کارکردی این ساختار برای گروه تروریستی داعش، و شناسایی افرادی (گره‌هایی) بود که به‌لحاظ سنجه‌های مرکزیت به‌عنوان گره‌های کلیدی بالقوه‌ در این شبکه‌ محسوب می‌شدند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، شبکه‌ی روابط هواداران عرب‌زبان گروه تروریستی داعش در توییتر در بازه‌ی زمانی بهمن‌ماه تا اسفندماه 1397 از ساختاری نامتمرکز با قطر شبکه‌ای بالا، و خوشه‌هایی تشکیل شده بود که با یکدیگر و کل شبکه، پیوندی ضعیف داشتند. این ساختار سبب انعطاف، پایایی و چابکی شبکه‌ی مورد مطالعه‌ و نیز حفظ ناشناسی کاربران مرکزی آن می‌شد. همچنین ضمن تعیین گره‌های دارای بالاترین سنجه‌های مرکزیت شبکه‌ای، مشخص شد کاربران شبکه‌ی مورد مطالعه‌ی این پژوهش، در سه دسته‌ی کلی قابل تقسیم‌بندی هستند: «اعضای کلیدی»، «رابطان» و «پیروان».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of ISIS Supporter's Network on Tweeter: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Milad Mir Mohamad Sadeghi 1
  • Abdul Ali Ghavam 2
  • Afsaneh Mozaffari 3

1 Islamic Azad University

2 Professor of International Relations department, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Supervisor

3 Assistant Prof., Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch ,Tehran, Iran.

چکیده [English]

Using Social Network Analysis (SNA), the present article explored a network containing 7885 people and 9927 ties among Arab speaking ISIS supporters in Twitter. The aim of this research was to explore the structure of the relationship among‌ previously mentioned users, investigating the advantages and disadvantages of this structure for ISIS, and identifying the key nodes based on centrality measures.

Based on the findings of this study, the network of the Arab speaking ISIS supporters in Twitter during February and March 2019 consisted of a decentralized deep structure with a long diameter and clusters which had a week tie with one another and the whole network. This structure could lead to flexibility, stability and agility of the network and it could also preserve the anonymity of the key ISIS supporters. The researchers determined the nodes with the highest centrality scores, and divided the ISIS supporters into 3 distinctive groups: key users, connectors, and followers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Terrorism
  • Social Network
  • Twitter
  • Social Network Analysis