نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی نیروهایی است که بر آینده شبکه‌های اجتماعیِ همراه تاثیر دارند. شبکه های اجتماعی به عنوان خدمات مبتنی بر اینترنت تعریف می‌شوند که به افراد اجازه میدهد برای خود پروفایل و لیستی از مخاطبان ایجاد کنند که با این مخاطبان در ارتباط باشند و کل اعضای شبکه محتوا باهم به اشتراک بگذارند. در شبکه های اجتماعی همراه، وسیله همراه به بستری برای شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود. نیروهای موثر بر شکل‌گیری آینده شامل روندها، عدم قطعیت‌ها و ذینفعان است. به منظور مرور ادبیات انگلیسی درباره این موضوع، پرسش و پروتکل تحقیق تنظیم شد. با جستجو در پایگاه‌ها و رهگیری اخبار 823 مقاله واجد شرایط تهیه گردید که بر اساس پروتکل، 253 مقاله از این بین انتخاب و ترجمه شد. با تجزیه و تحلیلِ این مقالات در چهارچوبِ تکنولوژی-زیست محیطی، اجتماعی-جمعیت شناختی، سیاسی-قانونی و اقتصادی، 19 عدم قطعیت، 25 روند و 12 ذینفعِ موثر بر آینده شبکه‌های اجتماعی استخراج گردید. مشخص گردید که آینده شرکت فیسبوک، آینده شبکه‌های اجتماعی است. لزوم یک توافق بین‌المللی، قانونگذاری مناسب و آموزش عمومی مورد تاکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the drivers and stakeholders affected on future of social networks

نویسندگان [English]

  • Ali Etemadoleslami Bakhtoyari 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • mahdi zolfagharzadeh 3
  • Ali Akbar Farhangi 4

1 Media Management Apartment, Alborz Pardis, Tehran University, Tehran, Iran

2 Media Management Department, Management Faculty, Tehran University, Tehran, Iran

3 faculty of management, university of Tehran

4 professor of tehran university

چکیده [English]

The goal of this research is to recognize the forces affected social networks on mobile devices. The social networks are defined as internet-based services that let individuals create profiles for themselves and set list of audiences with whom connect and share the content. In Mobile Social Networks, social networks are developed on mobile devices. In addition, Users can upload films and photos in their social networks without desktop. In this kind of social networks, individuals can share content and connect to their friends while they are in movement and involved in their daily life. Forces affected on future include trends, uncertainties and stakeholders. To review English literature, research question and protocol was set. By searching and tracking news, 823 qualified articles were obtained. Between obtained articles, 253 of them were selected and translated based on protocol. By analyzing in technological-environmental, demographic-social, legal-political and economic framework 19 uncertainties, 25 trends and 12 stakeholders are extracted. Concluded that future of Facebook company is the future of social networks. The necessity of international treaty, proper regulation and public education are emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facebook
  • Social networks
  • Driver
  • Trends
  • Uncertainties
  • Stakeholders