نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

نوجوانان امروز به واسطه حضور دائمی در رسانه‌های اجتماعی در زیست جهانی زندگی می کنند که بیش از گذشته مرزهایش نامشخص است. رسانه ها و ابزارهای فناورانه ارتباطی مواجهه غیرمستقیم فرهنگ های دیگر را بیش از پیش مهیا کرده‎اند. و این موقعیت، نوجوان را در شرایطی قرار می دهد که ناچار است درگیر چالش‌هایی بر سر هویت و تعریف خود شود. هویت شکل گرفته در هر فردی از نوع و سبک خاصی برخوردار است. که تحت عنوان سبک های هویتی نامیده می شود. سبک‌های هویتی، همان مقیاس و میزان تمایزی است که می توان در میان افراد قائل شد. در این خصوص، برزونسکی (1992)، سبکهای هویتی را مشتمل بر اطلاعاتی ، هنجاری ، سردرگم و متعهد می‎داند.
به این اعتبار پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین نگرش به رسانه های اجتماعی با سبک های هویتی را در نوجوانان 12 تا 18 ساله با روش پیمایش آنلاین و نمونه آماری 1065 نفر بررسی کند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد برزونسکی و محقق ساخته است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به آزمون کولوموگرف – اسمیرنف و سطح معناداری به دست آمده بالای 5/0 داده های پژوهش نرمال و از آزمون‌های پارامتریک استفاده شد. با توجه به آزمون همبسنگی پیرسون در سطح معناداری 5/0 بین هویت سردرگم و متعهد و نگرش به رسانه های اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و فرض وجود رابطه بین سبک هویتی اطلاعاتی و هنجاری با نگرش به رسانه های اجتماعی رد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between social media attitudes and adolescent identity styles

نویسندگان [English]

  • fateme noorirad 1
  • hadi khaniki 2

1 PhD Student in Communication, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Professor of Communication, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Adolescents today live in a cultural world whose boundaries are more blurred than ever before due to their constant presence on social media. The media and technological means of communication have increasingly provided indirect exposure to other cultures. And this situation puts the adolescent in a situation where he has to face challenges over his identity and definition. The identity formed in each person has a specific type and style, which is called identity styles. Identity styles are the scale and degree of distinction that can be made between individuals. In this regard, Brzezinski (1992) considers identity styles to include information, normative, confusing, and commitment.
In this regard, the present study seeks to investigate the relationship between attitudes toward social media and identity styles in adolescents aged 12 to 18 years using online survey method and a statistical sample of 1065 people. It was 0.82.
The results indicate that there is a significant relationship between confused identity and commitment and attitude to social media and the hypothesis of a relationship between informational and normative identity style with attitude to social media has been rejected

کلیدواژه‌ها [English]

  • هIdentity
  • identity styles
  • attitudes towards social media
  • adolescents