نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، تهران، ایران.

چکیده

رسانه‌ها با بازنمایی «دیگریِ» بیگانه نقش مهمی در برساختن هویت‌های سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند. در این مقاله کوشیده‌ایم تا نمود بیگانه هراسی و بیگانه‌ستیزی را در گفتمان خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم. به این منظور آمریکا به‌عنوان بیگانه یا «دیگری» مهم انتخاب و بازنمایی سیاست‌های این کشور را در گفتمان خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران موردمطالعه قراردادیم. ازآنجاکه بازنمایی «دیگری» در پیوند با «خود» معنا پیدا می‌کند سؤال اصلی تحقیق چنین طرح می‌شود؛ سیاست‌های آمریکا به‌عنوان «بیگانه» یا «دیگری» چگونه بازنمایی شده و از خلال بازنمایی دیگری، هویت «خودی» چگونه تعریف می‌شود. در این راستا بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های خبری سیما انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. رویکرد نظری تحقیق را پیرامون مبانی نظری مفهوم «بازنمایی»، «گفتمان»، «هویت» و نظریه «هراس اخلاقی» سامان دادیم. برای پاسخ به مسئله تحقیق نمونه‌ها، بر اساس مدلی تلفیقی از تحلیل گفتمان و نشانه‌شناسی موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گفتمان خبری شبکه یک در بازنمایی سیاست‌های آمریکا «دیگر هراسی» و «دیگر ستیزی» را بازتولید و در مقابل بر هویت خودی به‌عنوان هویتی «مبارز»، «انقلابی»، «آگاه» و... تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The other and moral panic; the reproduction of alienation and xenophobia in the News Discourse of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Davoud Nemati anaraki 1
  • hadi nazari 2

1 Faculty Member of the Faculty of Communication I.R.I.B University, Tehran, Iran.

2 Master of Communication, I.R.I.B University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Mass media are also contributing to the production and reproduction of this procedure.
The media play an important role in conveying political and social identities by representing other.
In this article, we have attempted to study the phenomenon of alienation and xenophobia in the news discourse of the Islamic Republic of Iran.

To this end, we chose America as an "alienation" or an important "other", and studied the representation of the country's policies in the news discourse of the Islamic Republic of Iran.
Since representation of the "other" in relation to "self" makes sense, the main question of the research is that the American policy is described as "alien" or "other", and how is it defined as "identity" through representation of other?
. In this regard, the channel one News at 9o,clock of Sima was selected as one of the most important news sections of Sima.

We have organized a theoretical approach to theoretical foundations of the concept of "representation", "discourse", "identity", and the theory of "moral panic".
The answer to the research model was studied at two levels. In this way, based on a compilation model of discourse analysis and semiotics, the analysis of news texts at the visual and auditory level was discussed.
The research findings show that the channel News one is reproduced in the representation of American politics, "other hierarchy" and "other," and in contrast to identity as "militant", "revolutionary", "aware" and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • alienation
  • Xenophobia
  • Moral panic
  • American