نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

این پژوهش با هدف فراتحلیل تاثیر شبکه های جتماعی مجازی با سبک زندگی انجام شده است و مولفه های تبیین کننده و تاثیر گذار بر سبک زندگی و شبکه های اجتماعی مجازی را تحلیل می کند در ابتدا از میان مقالات انتخاب شده 13 مقاله که با اهداف و رویکرد تحقیق نمایان بود مشخص گردید . معیارهای مـورد بررسـی در ایـن فراتحلیـل، رویکـردهـای نظری مرور شده، چهارچوب های نظـری مـورد اسـتفاده، روشهـای تحقیـق، پـارادایمهـای روش شـناختی، شبکه های مورد بررسی، روشهای تحلیل داده ها و آزمون های آماری، نظریه پردازی، جمعیت آماری، حجم نمونه، دامنه سنی اعضای نمونه، روش نمونه گیری، پایایی، سطح تحلیل و پژوهشگران بوده است. نتایج به دست آمده از فرا تحلیـل نشـان داد کـه پژوهش های انجام شده به رغم داشتن نقاط قوت، متأثر از نقاط ضعف نظری و روش شناختی هسـتند کـه مـیتوانـد توضـیحی بـرتفاوت ها و تناقض های موجود در نتایج به دست آمده از این پژوهش ها باشد. پراکندگی و عـدم انسـجام در شـاخص سـازی سـبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی، پس افتادگی روش شناسی نسبت به چهارچوب های نظری، کم توجهی به اعتبار ابزار، تعمیم نتایج به رغم استفاده از روش های نمونه گیری غیر احتمالی، ارزیابی تأثیر شبکه های اجتماعی به روش ذهنی و عدم آزمون فرضیه ها به تفکیک شاخص ها، از جمله نقاط ضعف قابل مشاهده در پژوهش های انجام شده هستند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transactional research literature on social networks and lifestyle

نویسندگان [English]

  • sahnaz hashemi 1
  • sarmad tohidinrjat 2
  • yaghoub moradian 3

1 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran Branch, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Tehran, Iran

2 Student PhD Islamic Azad University Research Branch

3 Master of Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to measure the impact of virtual social networks on lifestyle and analyze the components that explain and influence the lifestyle and virtual social networks. In the beginning, 13 papers were selected from the selected papers that showed the purpose and approach of the research. The criteria used in this meta-analysis are the reviewed theoretical approaches, the theoretical frameworks used, research methods, methodological paradigms, the investigated networks, data analysis methods, statistical tests, theorizing, population, sample size, age range The sample members were sampling method, reliability, analytical level and researchers. The results of the meta-analysis showed that despite the strengths, the research has been influenced by theoretical and methodological weaknesses that could explain the differences and contradictions in the results of these studies. Dispersion and inconsistency in lifestyle indexation, Different perceptions of the concept of virtual social networks, Technological retardation toward theoretical frameworks, Lack of attention to tool reliability, generalization of results despite the use of non-probabilistic sampling methods, impact assessment Subjective social networks and lack of testing hypotheses by distinguishing indicators are one of the weak points that can be observed in research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Virtual Social Networking
  • Meta-analysis