نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت دانشکده علوم انسانی،دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت دانشکده مدیریت،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س) قم، ایران.

چکیده

رسانه‌هـای اجتماعی به عنوان یک ابزار مؤثر در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فرصت‌های ارزشمند را ایجاد و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها خواهد شد و امروزه استراتژی‌ بنگاه‌ها برای تعامل با مشتریان و ایجاد روابط و همکاری با دیگر عناصر بازار با ظهور رسانه‌های اجتماعی تغییر داشته است. در طول دو دهه قبل، تحقیقات مربوط به رسانه‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکار به‌طور فزاینده‌ای افزایش‌یافته است ولیکن تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با ارزش‌های تجاری رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اولویت‌بندی آن‌ها صورت نگرفته است. لذا پ‍ژوهش حاضر با بررسی سیستماتیک مطالعات در بازه زمانی سال‌های 2012 تا 2019، 57 مقاله انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مقالات منتخب مورد بررسی قرار گرفته و ارزش‌های تجاری اشاره شده در آن‌ها کدگذاری شدند. سپس ارزش‌های شناسایی‌شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت‌بندی شدند به‌طوری‌که پنج طبقه اصلی ارزش تجاری شامل ارزش عملیاتی، ارزش مالی، ارزش استراتژیک، ارزش مشتری و در نهایت ارزش‌ دانشی/ اطلاعاتی به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. پژوهش حاضر هم از لحاظ یافته ها و هم از نظر روش شناسی در حوزه بکارگیری رسانه اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط دارای نوآوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing social media business values in small and medium-sized businesses: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Mona Jami Pour 1
  • Seyed Mohammadbagher Jafari 2
  • reyhane assarian 3

1 Associate Professor, Hazrat-e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, pharabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

3 Master of Business Administration, Entrepreneurship, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

Social media as an effective tool in small and medium businesses will create a wide range of valuable opportunities and significantly reduce costs. Today, the strategy of companies to interact with customers and build relationships and cooperation with other market elements has changed with the advent of social media. Is. Over the past two decades, business-related social media research has grown exponentially, but so far no comprehensive study has been conducted on the social values ​​of social media in small and medium-sized businesses and their prioritization. Therefore, the present study, by systematically reviewing the studies in the period from 2012 to 2019, 57 articles were selected and reviewed using the meta-combined method of selected articles and the commercial values ​​mentioned in them were coded. The identified values ​​were then prioritized using Shannon entropy method so that the five main categories of business value including operational value, financial value, strategic value, customer value and finally knowledge / information value were ranked first to fifth, respectively. The present study is innovative both in terms of findings and methodology in the field of using social media in small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • small and medium businesses
  • commercial value
منابع
 روزبهانی، منیر؛ ساروخانی، باقر؛ پروین، ستار. (1398). «بررسی جامعه‌شناختی مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر گفتگوی اجتماعی)». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال پنجم، شمارة 20. صص 313-356. زمستان.
 شیخ، رضا؛ شامبیاتی، هانیه. (1394). «تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. سال اول، شماره 4. صص 179-203. زمستان.
References
Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in qualitative organizational research: Types of triangulation as a methodological alternative. Administração: Ensino e Pesquisa, 19(1), 66-98.
Abed, S., Dwivedi, Y, and Williams, M. 2015. “Social Media as a Bridge to E-commerce Adoption in SMEs: A Systematic Literature Review.” The Marketing Review 15 (1): 39-57.
Ahmad, S. Z., Ahmad, N, and Bakar, A. R. A. 2018. “Reflections of Entrepreneurs of Small and Medium-sized Enterprises concerning the Adoption of Social Media and its Impact on Performance Outcomes: Evidence from the UAE.” Telematics and Informatics 35 (1): 6-17.
Ahmad, S. Z., Bakar, A. R. A, and Ahmad, N. 2018. “Social media adoption and its impact on firm performance: the case of the UAE.” International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 25 (1): 84-111.
Ainin, S., Parveen, F., Moghavvemi, S., Ismawati, N. J, and Mohd, N. L. S. 2015. “Factors influencing the use of social media by SMEs and its performance outcomes.” Industrial Management & Data Systems 115 (3): 570-588.
Alarcón-del-Amo, M. C., Rialp-Criado, A, and Rialp-Criado, J. 2015. “The Effect of Social Media Adoption on Exporting Firms’ Performance” In Entrepreneurship in International Marketing. 2 (Feb): 161-186.
Alarcón-del-Amo, M. C., Rialp-Criado, A, and Rialp-Criado, J. 2018. “Examining the impact of managerial involvement with social media on exporting firm performance.” International Business Review 27 (2): 355-366.
Allcott, H., Braghieri,L., Eichmeyer, S, and Gentzkow, M. 2020. “The Welfare Effects of Social Media” Journals of American Economic Review, 110(3): 29-76.
AlSharji, A., Ahmad, S. Z, and Bakar, A. R. A. 2018. “Understanding social media adoption in SMEs: Empirical evidence from the United Arab Emirates” Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies 10 (2): 302-328.
Alshuaibi, M. S. I., Alshuaibi, A. S. I., Shamsudin, F. M, and Arshad, D. A. 2018. “Use of social media, student engagement, and academic performance of business students in Malaysia.” International Journal of Educational Management 32(4): 625-640.
Bashir, N., Papamichail, K. N, and Malik, K. 2017. “Use of Social Media Applications for Supporting New Product Development Processes in Multinational Corporations.” Technological Forecasting and Social Change 120 (July): 176-183.
Bocconcelli, R., Cioppi, M, and Pagano, A. 2017 “Social media as a resource in SMEs.’ sales process” Journal of Business & Industrial Marketing 32 (5): 693-709.
Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J, and Reuver, M. 2018. “The impact of digitalization on business models” Digital Policy, Regulation and Governance 20 (2): 105-124.
Brink, T. 2017. “B2B SME management of antecedents to the application of social media.” Industrial Marketing Management 64 (July): 57-65.
Calefato, F., Lanubile, F, and Novielli, N. 2013. “A Preliminary Investigation of the Effect of Social Media on Affective Trust in Customer-Supplier Relationships.” 2013 Humaine Association Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Papers (1): 25–30.
Camilleri, A. Mark. 2018 “The SMEs’ technology acceptance of digital media for stakeholder engagement” Journal of Small Business and Enterprise Development, https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2018-0042.
Cao, Y., Ajjan, H., Hong, P, and Le, T. 2018. “Using social media for competitive business outcomes: An empirical study of companies in China.” Journal of Advances in Management Research 15 (2): 211-235.
Cawsey, T., and Rowley, J. 2016. “Social media brand building strategies in B2B companies.”, Marketing Intelligence & Planning 34 (6): 754-776.
Chahine, S., and Malhotra, N. K. 2018. “Impact of social media strategies on stock price: the case of Twitter.” European Journal of Marketing 52 (7/8): 1526-1549.
Chang, Y.C., and Ku, C. H. 2017. Social media analytics: Extracting and visualizing Hilton hotel ratings and reviews from TripAdvisor. International Journal of Information Management 14 November.
Charoensukmongkol, P., and Sasatanun, P. 2017. “Social media use for CRM and business performance satisfaction: The moderating roles of social skills and social media sales intensity.” Asia Pacific Management Review, 22(1): 25-31.
Chen, C. W., and L, N.H. 2017. “Social media and marketing effectiveness.” Asia Pacific Management Review, 22(1):1.
Chenail, R. J, and Weiss, A. D. 2007. Utilizing qualitative meta synthesis to conduct systematic reviews of primary healthcare research. Workshop presented at the 21st Annual Primary Care Research Methods & Statistics. Conference, San Antonio, TX.
Chenail, R. J., and Weiss, A. D. 2007. Utilizing qualitative meta synthesis to conduct systematic reviews of primary healthcare research. Workshop presented at the 21st Annual Primary Care Research Methods & Statistics Conference, San Antonio, TX
Cheng, X., Dale, C, and Liu, J. 2013. “Understanding the Characteristics of Internet Short Video Sharing: YouTube as a Case Study.” Transactions on Multimedia 15 (5): 1184 – 1194.
Chu, S. K. W., Zhang, Y., Chen, K., Chan, C.K., Lee, C. W. Y., Zou, E, and Lau, W. 2017. “The effectiveness of wikis for project-based learning in different disciplines in higher education.” Internet and Higher Education 33: (April): 49-60.
Colton, D. A. 2018. “Antecedents of consumer attitudes’ toward corporate blogs.” Journal of Research in Interactive Marketing 12 (2): 94-104.
Contena, B., Loscalzo, Y, and Taddei, S. 2015. “Surfing on Social Network Sites a comprehensive instrument to evaluate online self-disclosure and related attitudes.” Computers in Human Behavior, 49 (August): 30–37.
Crammond, R., Omeihe, K. O., Murray, A, and Ledger, K. 2018. “Managing knowledge through social media: Modelling an entrepreneurial approach for Scottish SMEs and beyond.” Baltic Journal of Management 13(3): 303-328.
Dahnil, M. I., Marzuki, K. M., Langgat, J, and Fabeil, N. F. 2014. “Factors Influencing SMEs Adoption of Social Media Marketing.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 148 (August): 119-126.
Dobele, A., Steel, M, and Cooper, T. 2015. “Sailing the seven C’s of blog marketing: understanding social media and business impact.” Marketing Intelligence & Planning 33 (7): 1087-1102.
Dong, Q. J., Wu, W. 2015. “Business value of social media technologies: Evidence from online user innovation communities.” Strategic Information Systems, 24 (2): 113-127.
Dong, Q., and Wu. W. 2015. “Business value of social media technologies: Evidence from online user innovation communities.” Strategic Information Systems, 24 (2): 113-127.
Drummond, C., McGrath, H, and O'Toole, T. 2018. “ The impact of social media on resource mobilisation in entrepreneurial firms.” Industrial Marketing Management 70 (April): 68-89.
Dutot, V., and Bergeron, F. 2016. “From strategic orientation to social media orientation: Improving SMEs’ performance on social media.” Journal of Small Business and Enterprise Development 23 (4): 1165-1190.
Fernandes, S., Belo, A, and Castela, G. 2016. “Social network enterprise behaviors and patterns in SMEs: Lessons from a Portuguese local community centered around the tourism industry” Technology in Society 44 (February): 15-22.
Finfgeld, D.L. 2003. “Meta synthesis: The state of the art—so far.” Qualitative Health Research 13(7): 893-904.
Gao J, Zheng P, Jia Y, Chen H, Mao Y, Chen S, et al. 2020. “Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. ” PLoS ONE 15(4): e0231924. https://doi.org/10.1371
Garcia-Morales, V J., Martín-Rojas, R, and Lardón-López, M. E. 2018. “Influence of social media technologies on organizational performance through knowledge and innovation.” Baltic Journal of Management 13 (3): 345-367.
Glaser, B., and Strauss, A. 1971. Status Passage. Aldine, Chicago. IL
Grizane, T., and Jurgelane, I. 2017. “Social Media Impact on Business Evaluation.” Procedia Computer Science 104: 190-196.
Hassan, S., Nadzim, S. Z. A, and Shiratuddin, N. 2015. “Strategic use of social media for small business based on the AIDA model.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 (January): 262-269.
He, W., and Yang, L. 2016. “Using wikis in team collaboration: A media capability perspective.” Information & Management 53 (7): 846-856.
Henninger, C. E., Alevizou, J. Panayiota, and Oates, J. Caroline. 2017. “IMC, social media and UK fashion micro-organisations.” European Journal of Marketing 51 (3): 668-691.
Hitchen, L. Emma., Nylund, A. Petra., Ferràs, X, and Mussons, S. 2017 “Social media: open innovation in SMEs finds new support.” Journal of Business Strategy 38 (3): 21-29.
Huotari, L., Ulkuniemi, P., Saraniemi, S, and Mäläskä, M. 2015 “Analysis of content creation in social media by B2B companies.” Journal of Business & Industrial Marketing 30 (6): 761-770.
Ioanid, A., Deselnicu, D. C, and Militaru, G. 2018. “The impact of social networks on SMEs' innovation potential.” Procedia Manufacturing 22: 936-941.
Ioannou, A., Brown, S. W, and Artino, A. R. 2015. “Wikis and forums for collaborative problem-based activity: A systematic comparison of learners' interactions.” Internet and Higher Education, 24 (January): 35-45.
Jagongo, A., and Kinyua, C. 2013. “The Social Media and Entrepreneurship Growth (A New Business Communication Paradigm among SMEs in Nairobi)” International Journal of Humanities and Social Science 3 (10): 213-227.
Jahanshahi, A. Afshar., Zhang, X. S, and Brem, A. 2013. “E-commerce for SMEs: empirical insights from three countries.” Journal of Small Business and Enterprise Development 20 (4): 849-865.
Jensen, L.A., and Allen, M.N. 1996. “Meta-Synthesis of Qualitative Findings.” Qualitative Health Research, 6, 553-560. 
Jones, N., Borgman, R, and Ulusoy, E. 2015. “Impact of social media on small businesses.” Journal of Small Business and Enterprise Development 22 (4): 611-632.
Jussila, J. Jari., Kärkkäinen, H, and Aramo-Immonen, H. 2014. “Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms.” Computers in Human Behavior 30 (January): 606-613.
Keegan, B. J., and Rowley, J. 2017. “Evaluation and decision making in social media marketing.” Management Decision 55 (1): 15-31.
Keinänen, H, and Kuivalainen O. 2015. “Antecedents of social media B2B use in industrial marketing context: customers’ view.” Journal of Business & Industrial Marketing 30 (6): 711-722.
Ketonen S. O., Jussila, J. Jari, and Kärkkäinen, H. 2016. “Social Media Based Value Creation and Business Models.” Industrial Management & Data Systems 116 (8): 1820-1838.
Khang, H., Han, E., and Ki, E. 2014. “Exploring influential social cognitive determinants of social media use.” Computers in Human Behavior, 36: 48-55.
Kirchherr, J., Pohlner, H., and Charles, K. J. 2016. Cleaning up the big muddy: A meta-synthesis of the research on the social impact of dams. Environmental Impact Assessment Review.
Krishnamoorthi, S., and Mathew, S. K. 2018. “Business analytics and business value: A comparative case study.” Information & Managemen 55(5): 643-666.
Kuma, A., and Ayedee N. 2018. “social media tools for business growth of SMEs Journal of Management (JOM)
5(3): 137–142.
Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. Journal of family medicine and primary care, 4(3), 324.
Laroche, M., Habibi, M.,, Richard, M., and Sankaranarayanan, R. 2012. “The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty.” Computers in Human Behavior, 28 (5): 1755 – 1767.
Mack, A. E., Marie-Pierre, L, and Redican, K. 2017. “Entrepreneurs’ use of internet and social media applications.” Telecommunications Policy 41 (2): 120-139.
Marios, D. Sotiriadis. 2017. “Sharing tourism experiences in social media A literature review and a set of suggested business strategies.” International Journal of Contemporary Hospitality Management 29 (1): 179-225.
McCann, M., and Barlow, A. 2015. “Use and measurement of social media for SMEs” Journal of Small Business and Enterprise Development 22 (2): 273-287.
Meske, C., and Stieglitz, S. 2013. “Adoption and Use of Social Media in Small and Medium-Sized Enterprises.” Leonardo-Campus 151: 61–75.
Michela, A., and Jean-Francois, C. 2016. “Social media and business:We’ve been asking the wrong question.” Organizational Dynamics, 45: 47-54.
Misirlis, N., and Vlachopoulou, M. 2018. “Social media metrics and analytics in marketing S3M: A mapping literature review.” International Journal of Information Management 37(1): 270-276.
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G, and The PRISMA Group. 2009. “Preferred reporting items for systematic reviews and meta- analyses: The PRISMA statement.” PLoS Medicine, 6(7), e1000097.
Mohiuddin, M., Parveen, R., Ibn-Rahman, m., Nurul, M., and Mazumder, H. 2013. “Entrepreneurial Motivation and Social Enterprises:An Empirical Analysis on Founders of Social Ventures in Bangladesh.” Transnational Corporations Review, 5 (2): 77-92.
Morris, W., and James, P. 2017 “Social media, an entrepreneurial opportunity for agriculture-based enterprises.” Journal of Small Business and Enterprise Development 24 (4): 1028-1045.
Nakara, A. Walid., Benmoussa, F. Z, and Jaouen, A. 2012. “Entrepreneurship and social media marketing: evidence from French small business.” Entrepreneurship and Small Business 16 (4): 386-405.
Neneh, B. Ngek. 2018. “Customer orientation and SME performance: the role of networking ties.” African Journal of Economic and Management Studies 9 (2): 178-196.
Noblit, G.W., and Hare, R.D. 1998. Meta –Ethnography: Synthesizing qualitative studies. Newbury Park, CA: Stage.
Odoom, R., Anning-Dorson, T, and Acheampong, G. 2017. “Antecedents of social media usage and performance benefits in small- and medium-sized enterprises (SMEs).” Journal of Enterprise Information Management 30 (3): 383-399.
Özdemir, E., and Aydın, S. 2015. “The Effects of Wikis on Motivation in EFL Writing.” Social and Behavioral Sciences 191 (2): 2359-2363.
Öztamura, D., and Karakadılar, İ. S. 2014. “Exploring the role of social media for SMEs: as a new marketing strategy tool for the firm performance perspective.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 (September): 511-520.
Paniagua, J., and Sapena, J. 2014. “Business performance and social media: Love or hate?” Business Horizons, 57 (6): 719-728.
Papa, A., Santoro, G., Tirabeni, L, and Monge, F. 2018. “Social media as tool for facilitating knowledge creation and innovation in small and medium enterprises” Baltic Journal of Management 13 (3): 329-344.
Paterson, B.L., Thorne, S.E., Canam, C, and Jillings, C. 2001. Meta- Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta- Analysis and Meta-Synthesis. Sage, Thousand Oaks, CA.
Pentina, I., and Koh, C. Anthony. 2012. “Exploring social media marketing strategies in SMEs.” Internet Marketing and Advertising 7 (4): 292-310.
Pratono, A. Hery. 2018. “From social network to firm performance: The mediating effect of trust, selling capability and pricing capability.” Management Research Review 41(6): 680-700.
Raman, R., Menon, P. 2018. “Using social media for innovation – market segmentation of family firms” International Journal of Innovation Science, https://doi.org/10.1108/IJIS-08-2017-0078.
Ramanathan, U., Subramanian, N, and Parrott, G. 2017 “Role of social media in retail network operations and marketing to enhance customer satisfaction.” International Journal of Operations & Production Management 37 (1): 105-123.
Razmerita, L., Kirchner, K, and Nielsen, P. 2016. “What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication.” Journal of Knowledge Management 20 (6): 1225-1246.
Sandelowski, M., and Barroso, J. 2007. Handbook for synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer.
Sanny, L. 2017. “Analysis of online purchase behavior intention in SME in Indonesia.” 2017 3rd International Conference on Information Management (ICIM) Page s: 6 – 10.
Sarosa, S. 2012. “Adoption of social media networks by Indonesian SME: A case study.” Procedia Economics and Finance 4 (January): 244 – 254.
Schreiber, R., Crooks, D, and Stern, P.N. 1997. Qualitative meta analysis. In Completing a Qualitative Project: Details and Dialogue (Morse J.M., ed.), Sage. Thousand Oaks, CA, 311– 326.
Scuotto, V., Giudice, M. D., Peruta, M. R, and Tarba, S. 2017. “The performance implications of leveraging internal innovation through social media networks: An empirical verification of the smart fashion industry.” Technological Forecasting and Social Change 120 (July): 184-194.
Shaltoni, A. M., West, D., Alnawas, I, and Shatnawi, T. 2018. “Electronic marketing orientation in the Small and Medium-sized Enterprises context.” European Business Review 30 (3): 272-284.
Shemi, A. P., and Procter, C. 2018 “E-commerce and entrepreneurship in SMEs: case of myBot.” Journal of Small Business and Enterprise Development 25 (3): 501-520.
Statista. 2018. “Podcasting Industry” https://www.statista.com/topics/3170/podcasting/.
Statista. 2019. “Most popular social media apps in the U.S. 2018.” https://www.statista.com/statistics/579334/most-popular-us-social-networking-apps-ranked-by-reach/.
Statista. 2019. “Profitability of wholesale/retail sector small & medium enterprise (SME) UK 2014-2018.” https://www.statista.com/statistics/291377/small-and-medium-enterprises-sme-wholesale-retail-profitability-uk/.
Stern, P.N., and Harris, C.C. 1985. “Women’s health and the self-care paradox: a model to guide self-care readiness.” Health Care for Women International 6,151–163.
Swiggan, L. C., and Campbell, M. 2017. “Can podcasts for assessment guidance and feedback promote self-efficacy among undergraduate nursing students? A qualitative study” Nurse Education Today 49 (Feb): 115–121.
Statista. 2019. “Profitability of UK manufacturing sector small & medium enterprise (SME) in 2014-2018.” https://www.statista.com/statistics/291358/small-and-medium-enterprises-sme-manufacturing-profitability-uk/.
Taiminen, H. M., and Karjaluoto, H. 2015. “The usage of digital marketing channels in SMEs.” Journal of Small Business and Enterprise Development 22 (4): 633-651.
Tajudeen, F. P., Jaafar, N. I, and Ainin, S. 2018. “Understanding the impact of social media usage among organizations.” Information & Management 55 (3): 308-321.
Tajvidi, R., and Karami, A. 2017. “The effect of social media on firm performance.” Computers in Human Behavior, In press, corrected proof (September): 1-10.
Tölkes, C. 2018. “Sustainability communication in tourism – A literature review.” Tourism Management Perspectives. 27 (July): 10-21.
Virtanen, H., Björk, P, and Sjöström, E. 2017. “Follow for follow: marketing of a start-up company on Instagram.” Journal of Small Business and Enterprise evelopment 24 (3): 468-484.
Vásquez, G. A. N., and Escamilla, E. M. 2014. “Best practice in the use of social networks marketing strategy as in SMEs.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 148 (August): 533–542.
Wamba, S. F., and Carter, L. 2013. “Twitter Adoption and Use by SMEs: An Empirical Study.” 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences Papers (5): 2042–2049.
Wang, Y. C. W., Pauleen, J. D, and Zhang, T. 2016. “How social media applications affect B2B communication and improve business performance in SMEs” Industrial Marketing Management 54 (April): 4-14.
Wei, K., and Ram, J. 2016. “Perceived usefulness of podcasting in organizational learning: The role of information characteristics.” Computers in Human Behavior 64 (November): 859-870.
Williams, S., and Hausman, V. 2017. “Categorizing the Business Risks of Social Media.” Procedia Computer Science, 121: 266–273.
Yuan, C. W., and Fussell, S. R. 2017. “A tale of two sites: Dual social network site use and social network development.” Computers in Human Behavior, 74 (September): 83_91.
Yunis, A., Mohammad, N., Norasnita, A and Nor, H. Z. 2018. Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review. Telematics and Informatics. 37(April): 72- 112.
Za’in, C., Pratama, M., Lughofer, E, and Anavatti, G.S. 2017. “Evolving type-2 web news mining.” Applied Soft Computing, 54: 200 – 220.
Zimmer, L. 2006. “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts.” Journal of Advanced Nursing, 53 (3): 311–318.
Zubielqui, G. C., Fryges, H, and Jones, J. 2017. “Social media, open innovation & HRM: Implications for performance.” Technological Forecasting and Social Change In press, corrected proof (July): 1-14.
Zwol, R. 2007. “Flickr: Who is Looking?” WIC/ACM International Conference on Web Intelligence 20 (November): 184–19.