نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازراریابی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به دلیل سهولت استفاده بستری مناسب برای برقراری ارتباط بین کاربران فراهم نموده‌اند و با سرعت ریادی در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار در ‌اشتراک‌گذاری تجربه سفر در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد که به دو دسته عوامل تسهیل کننده و بازدارنده دسته‌بندی شده‌اند. متغیرهای لذت درک شده، نوع دوستی و خودشکوفایی تحت عنوان عوامل تسهیل کننده و متغیرهای شخصی، رابطه‌ای، دلایل امنیتی و حریم شخصی تحت عنوان عوامل بازدارنده مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظری نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل گردشگران و بازدیدکننده از مقصد گردشگری شهرستان بابلسر بودند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه-گیری تصادفی ساده استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از بسته‌ نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS3 انجام شد. یافته‌ها حاکی از اهمیت تاثیر عوامل بازدارنده بر عدم اشتراک گذاری و عوامل تسهیل‌کننده بر اشتراک‌گذاری تجارب سفر در شبکه‌های اجتماعی است و نتایج بدست‌آمده، فعالین حوزه گردشگری و بازاریابی را به آگاهی از قدرت محتوای تولید شده توسط کاربر از طریق شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.Investigating the facilitators and deterrents for sharing travel experiences on social networks

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • shokoufeh asadi 2

1 Associate Professor; Faculty of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

2 MSc. In Business Administration, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Social networks have provided a convenient platform for communication between users due to their ease of use and they have infiltrated people's social life with great speed. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the sharing of travel experiences in social networks, which are classified into two categories of facilitators and deterrents. Perceived pleasure, altruism, and self-fulfillment variables as facilitators, and personal variables, relationships, security reasons, and privacy were examined as deterrents. The present research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection. The statistical population of the study included tourists and visitors to the tourist destination of Babolsar city. The statistical sample was calculated based on Cochran's formula of 384 people. Simple random sampling method was used to select the sample. Data were collected through the distribution of a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS24 and SmartPLS2 software packages. Findings indicate the importance of the effect of deterrents and facilitators on sharing travel experiences on social networks and the results encourage tourism and marketing activists to become aware of the power of user-generated content through social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Social Networks
  • Facilitators
  • Deterrents
محمدی، مصطفی؛ اسدی، شکوفه؛ سپیده، خاطری. (1398). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران». فصلنامه علمی‌ پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8. شماره 28. صص 112-89.
محمّدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیّد محمّد. (1395). «نگرش گردشگران به نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر». مطالعات رسانه‌های نوین. دوره دوم. شماره 8. صص 238-203.
مؤمنی، منصور. (1387). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو.