نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

فناوری‌های نوین ارتباطی با توانایی‌های بالقوه در ایجاد تحول در ارتباط اجتماعی، به مهم‌ترین عنصر تغییرات اجتماعی در عصر مدرن تبدیل گشته است. رسانه‌های اجتماعی توانسته‌اند شبکه‌های اجتماعی مجازی متشکل از کاربران مختلف را به وجود آورند، کاربران با فعالیت‌های خود در این شبکه‌ها می‌توانند، کنش اجتماعی را مجازا بازتولید کنند. هدف این پژوهش بررسی آن دسته از کنش‌های حاوی مضامین خشونت‌آمیز اجتماعی است و بنابر این هدف حدود3 هزار توئیت خشونت‌آمیز اجتماعی منتشر شده در بازه‌ی زمانی یک‌ساله، نیمه دوم سال 98 و نیمه اول سال 99 در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر به روش تماتک، تحلیل مضمون شده و اهداف و انگیزه‌های بازنشر خشونت اجتماعی مجازی کاربران به‌دست آمد. هدف کاربران در بازنشر اعتراض-های اجتماعی خود 9 مضمون کلی را مورد مداقه خویش قرار داده‌اند. کاربران با نشر اعتراض‌های اجتماعی خود به مضامینی که حاوی خشونت نسبت به قانون اساسی، سرپرستی قانون اساسی، مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی، شیوه‌ی اجرای عدالت، فعالیت رسانه‌های عمومی، دین‌داری، کنش‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و درنهایت خوانش جایگاه زن در جامعه و مطالبات زنان پرداختند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Goals and motives for republishing social violence in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Alireza Hosseini Pakdehi 1
  • mahya baharyan 2

1 Associate Professor, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Master student of Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

New communication technologies with the potential to create change in social communication, has become the most important element of social change in the modern age. Social media has been able to create virtual social networks consisting of different users, users with their activities networks, can legally reproduce social action. The purpose of this study is to investigate those actions that contain socially violent themes, and therefore the purpose of about 3,000 socially violent tweets published over a period of one year, the second half of 1998 and the first half of 1999 on the network Twitter social was achieved through contact, content analysis, and the goals and motivations for republishing users' virtual social violence. The purpose of republishing their social protests is to examine 9 general themes. Users publish their social protests on topics that include violence against the constitution, the guardianship of the constitution, officials and managers of the Islamic Republic, the manner of administering justice, public media activities, religiosity, virtual actions in Virtual social networks and finally reading the position of women in society and the demands of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • Social Media
  • Virtual Social Action
  • Virtual Social Violence
  • Theme Analysis
ابوالحسن تنهایی، حسین. (1394). نظریه‌های جامعه‌شناسی. مشهد: مرندیز.
احمدی، حبیب. (1387). جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.
بصیریان جهرمی، حسین. (1392). رسانه‌های اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
حاجی حیدری، حامد. (1394). نقدی بر کتاب وسایل ارتباطی نوین. فصلنامه نقد کتاب، 75-88.
حیدری، علی حیدر، مسعود گلچین، بیژن زارع، مجید روهنده. (1396). فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی. نشریه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی، 55-82.
ساری، نیره. (1397). دایره تعاریف و مصادیق خشونت. جوان آنلاین 30 مهر.
سخاوت، جعفر. (1378). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
عابدی جعفری، حسن، محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی، محمد شیخ‌زاده. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم 198 – 151.
کاستلز، مانوئل. (1393). شبکه‌های خشم و امید. با ترجمه مجتبی قلی پور. تهران: مرکز.
گیدنز، آنتونی. (1392). جامعه‌شناسی. حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
مارگتس، هلن، پیتر جان، اسکات هیل، طاها یاسری. (1399). آشفتگی سیاسی. محمد رهبری. تهران: کویر.
مقیمی، مریم، خانیکی، هادی و سلطانی، سید علی‌اصغر. (1399). تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه‌گانه نفرت پراکنی علیه زنان در اینستاگرام. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 109 – 69.
منتظر قائم، مهدی. (1384). اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه‌های خاموش. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 233 - 245.
مهدی زاده، سید محمد. (1393). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
مهدی زاده، محمد و توکل، محمد. (1397). مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه‌های جامعه‌شناسی فناوری. دو فصلنامه برنامه‌وبودجه. شماره 105: ص 85.
نایبی، هوشنگ، سعید معیدفر، سیدحسین سراج زاده، ایرج فیضی. (1396). تئوری آنومی دورکیم و مرتون، شباهت‌ها، تفاوت‌ها و شیوه اندازه‌گیری. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 1-43.
هزاوه‌ای، محمدرضا. (1383). معناشناسی خشونت. مطالعات راهبردی زنان، شماره 23.
ویلیامز، کوین. (1390). درک تئوری رسانه‌ها. رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی.
Parsi, Kayhan. (2016). The Ethics of Moral Outrage. Bioethics, 23.
williams, zoe. (2018). why are we living in an age of anger? guardian.