نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی ، خود تنظیمی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت تدوین مدل ساختاری در دانش آموزان است.نمونه ای به حجم514 نفر در مقطع متوسطه ی دوم به روش خوشه ای چند مرحله ای از چهار منطقه شمال وجنوب تهران انتخاب شده است. دانش آموزان به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی( 2004، Puklek) ، حمایت اجتماعی ادراک شده(Zimet et al, 1988)، تنهایی (1996،Russell) وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی محقق ساخته و خود تنظیمی (1999، Brown، Miller، Lawendowski) پاسخ داده اند.داده های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل دارای برازش مناسبی است. در اثرات مستقیم متغیر های اضطراب اجتماعی ،حمایت اجتماعی و خود تنظیمی معنادار بوده اند. همچنین در اثر غیر مستقیم تنها متغیر احساس تنهایی با میانجی گری خودتنظیمی ارتباط معنادار داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که چهار متغیر پیش بین در مدل وابستگی به شبکه های اجتماعی تاثیر گذار واقع شده اند که این امر نشان دهنده ی اهمیت ویژه آنهاست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a causal model of dependence on virtual social networks based on the relationships between social anxiety, perceived social support, and feeling of loneliness with mediation of self-regulation

نویسندگان [English]

  • roghieh sadeghzadeh 1
  • hasan ahadi 2
  • fariborz Dortaj 2
  • golamreza Manshaee 3

1 Phd student,Department of Educational psychology, Islamic Azad university, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan , lran.

2 professor,Allameh tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Department of Educational psychology, Islamic Azad university, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan , lran.

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationships between social anxiety, perceived social support, feeling of loneliness, and self-regulation with dependence on virtual social networks in order to develop a structural model for students.514 high school students were selected as the samples from four districts of northern and southern Tehran by cluster sampling method. Students responded to the social anxiety (Puklek, 2004), perceived social support (Zimet et al, 1988), and loneliness (Russell, 1996) questionnaires as well as the researcher-made questionnaire of dependence on social networks, and self-regulation questionnaire (Brown, Miller, and Lewandowski, 1999).Research data was analyzed using structural equation modeling (SEM). The results indicated that the model had a good fit. In direct effects, there was a significant relationship between social anxiety, perceived social support and self- regulation, but in indirect effects, only the loneliness variable had a significant relationship with mediation of self-regulation. Therefore, it can be concluded that the four predictor variables had influence on social network dependency. This issue indicates their special importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependency
  • Virtual Social Networks
  • Anxiety
  • Loneliness
  • self-regulation
  • support