نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 گروه مدیریت رسانه، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران- ایران.

چکیده

دنیای امروز شاهد انقلابی در عرصه روایتگری است. تولید کنندگان محتوا در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوپدید همانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی برای روایت داستان‌های خود استفاده می‌کنند. ژورنالیسم واقعیت مجازی به عنوان یک مفهوم جدید قابلیت تعامل مخاطب با خبر، تجربه رویداد به عنوان اول شخص و افزایش همدلی را به همراه دارد. با این حال ژورنالیسم واقعیت مجازی با چالش‌های فراوانی روبرو است، برخی آن‌را هدف نهایی ژورنالیسم می‌دانند که مرزهای زمان و مکان را از بین برده و افراد می‌توانند به صورت عینی رویداد را تجربه کنند ومنتقدین آنرا مغایر با اصول ژورنالیستی قلمداد کرده و اعتقاد دارند ژورنالیسم به عدالت بیشتر نیاز دارد تا افزایش همدلی. این مقاله با بهره‌گیری از روش کیفی مصاحبه عمیق با کارشناسان ژورنالیسم واقعیت مجازی و با استفاده از تکنیک مقایسه دائمی مهمترین چالش‌های اخلاقی ژورنالیسم واقعیت مجازی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشانگر آن است که چالش‌های اخلاقی باید از دو منظر تولیدکنندگان و مخاطبان مورد بررسی قرار گیرد. تولید کنندگان ژورنالیسم واقعیت مجازی باید پاسخی روشن به تغییرات بنیادین در رویه بنگاه‌های خبری و اصول روایتگری داده و به دنبال حفظ استقلال خود باشند و از طرفی قوانینی را جهت تامین شفافیت، صداقت، ساخت محتوایی هوشمندانه، مراقبت از کودکان، جمع‌آوری مسئولانه داده‌ها و هدف ژورنالیسم، به کارگیرند. همچنین در بخش مخاطبان باید چالش‌های برداشت شخصی از رویداد، از میان رفتن واقع-گرایی، از دست دادن جریان اصلی رویداد، چگونگی تاثیر محتوا بر مخاطب و جعل عمیق مورد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethical dilemmas raised by Immersive journalism

نویسندگان [English]

  • Farid Mohammadi 1
  • Seyed Vahid Aqili 2
  • Mohammad Javad Rezaeian 2

1 PhD student in Media Management. Faculty of Communication Science and Media Studies. (IAUCTB)

2 Professor and faculty member of Communication Science and Media Studies. (IAUCTB)

چکیده [English]

Today’s world has experienced a major revolution in the way that stories are told. Content producers embrace new technologies such as AR, MR and VR to narrate their stories. Hunger in LA is considered as the first piece of immersive journalism produced by Nonny de la Pena where narration was supplemented with new technology in order to provide users with a first-person experience. Immersive journalism as a new concept provides an interactive, first-person experience with news stories, which can boost empathy. However, immersive journalism faces ethical challenges that need to be tackled. By conducting interviews with 20 experts, which were analyzed by constant comparative technique, this paper examines the ethical dilemmas raised by immersive journalism regarding the journalist’s perspective and the side effects that it might have on users. The findings reveal that immersive journalism producers should consider the existence of a paradox which has made journalistic pieces only accessible to a minority of people though they are supposed to be publicly available, pay very close attention to radical shifts in the way stories are told and impose regulations to guarantee transparency, truthfulness, responsible storytelling and data gathering, and children protection. In terms of the side effects on users, it also suggests that immersive journalism not only involves the risks associated with a significant subjective opinion portrayed on issues, loss of realism and direction, manipulation of the scene and deep fake but also needs complete awareness of how content impacts the viewer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immersive journalism
  • VR journalism
  • ethics
  • storytelling
  • digital journalism
ویمر، راجر و دومینیک، جوزف. (۱۹۸۳). «تحقیق در رسانههای جمعی». ترجمه: کاووس سید امامی (۱۳۹۳). تهران: انتشارات سروش.
BBC (2018). Editorial Guidelines. Violence in News and Current Affairs: Summary and Guidance in Full.
Biocca, F., & Levy, M. (1995). Communication in the Age of Virtual Reality. ROUTLEDGE.
Biocca, F., & Rolland, J. (1998). Virtual eyes can rearrange your body: Adaptation to visual displacement in see-through, head-mounted displays. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 262-265.
Boeije, H. A (2002). Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews. Quality & Quantity 36, 391–409.
Bosworth, M AND Sarah, L. (2019). Crafting stories for virtual reality. ROUTLEDGE.
Cruz-Neira, C. (2016). The Renaissance of VR: Are We Going To Do It Right This Time? Comput. Graphics World.
de La Pena, N., Weil, P., Liobera, J., Giannopoulos, E., Pomes, A., & Spaniang, B. (2010). Immersive Journalism: Immersive Virtual Reality for the First-Person Experience of News. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 19, 291-301.
Evans, L. (2018). The re-emergence of virtual relity. Routledge.
Gynnlid, A. (2020). IMMERSIVE JOURNALISM AS STORYTELLING Ethics, Production, and Design. Routledge.
Hartmann, T., Wirth, W., Peter, V., Klimmt, C., Schramm, H., & Bocking, S. (2015). Spatial Presence Theory: State of the Art and Challenges Ahead. Springer, 115-135.
Jerden, S., Grindle, M., Woerden, H., & Boulos, M. (2018). Head-Mounted Virtual Reality and Mental Health: Critical Review of Current Research. JMIR Serious Games.
Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (Vol. 3rd edition). Three Rivers Press.
Laws, A. L. (2020). CONCEPTUALISING IMMERSIVE JOURNALISM. ROUTLEDGE.
Laws, Ana & Utne, Tormod. (2019). Ethics Guidelines for Immersive Journalism. Frontiers in Robotics and AI. 6. 10.3389/frobt.2019.00028
Mazuryk, T., & Gervautz, M. (1996). Virtual Reality History, Applications, Technology and Future. Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna University of Technology, 3-5.
Pavlik, J. V. (2019). Journalism in the age of Virtual Reality. Columbia University Press.
Slater, M. (2014). Grand challenges in virtual environments. frontiers in Robotics and AI, 1-2.
Stanney, K., & Hale, K. (2012). Handbook of Virtual Environments Design, Implementation, and Applications, Second Edition. Routledge.
Tamara Baldwin (2002) American Journalism: History, Principles, Practices by W. David Sloan and Lisa Mullikin Parcell, eds., Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc., 2002, 378 pp, American. 
Tesch, R. (1990). Qualitative Research Analysis Types and Software Tools. Routledge.
Uskali, T., Gynnild, A., Jones, S., & Sirkkunen, E. (2020). IMMERSIVE JOURNALISM AS STORYTELLING (Vol. 1). Routledge.
Ward, Stephen (2019). Disrupting Journalism Ethics. Radical change on the frontier of digital media. ROUTLEDGE
Watson, Z. (2017). What lies ahead for VR in the newsroom? REUTERS INSTITUTE for the STUDY of JOURNALISM.