نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه ویکتوریا، ویلینگتون، نیوزلند.

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری، پژوهشگر مستقل.

چکیده

هم‌افزایی گردشگری و فضاهای مجازی مانند شبکه‌های اجتماعی، به یک فراجریان تبدیل شده است؛ تا جایی که به میزان غیرقابل‌ باوری این دو به هم وابسته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار وفاداری الکترونیکی گردشگران در این فراجریان و عوامل موثر بر آن است. جامعه‌ی آماری پژوهش، گردشگران کاربر در سایت‌های شبکه‌ی اجتماعی هستند. نمونه‌ی آماری 1599 نفر تعیین گردید. از پرسشنامه‌ی الکترونیکی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق بسته‌های نرم‌افزاری SPSS25 و Lisrel8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از تایید تاثیر محیط خدمات الکترونیکی بر اعتماد، رضایت، تعهد و وفاداری الکترونیکی است. همچنین اعتماد الکترونیکی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده است. به علاوه رضایت الکترونیکی بر تعهد و وفاداری الکترونیکی تاثیر داشته است. مبتنی بر یافته‌ها، می‌توان پیشنهاد کرد که شبکه‌های اجتماعی توجه بیشتری به عناصر محیط خدمات الکترونیکی مانند جذابیت دیداری، ارزش سرگرم‌کنندگی، قابلیت استفاده، سفارشی-سازی/شخصی سازی و تعاملات داشته باشند. همچنین، پیشنهادهای کاربردی دیگری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting E-Loyalty of Tourists Toward Social Networking Sites

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 1
  • Mehdi Karoubi 2
  • Najmeh Gharibi 3
  • Mahshid Nasouti 4

1 PhD Student of Tourism, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 PhD Student of Tourism Management, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.

4 Master of Art in Tourism Management, Independent Researcher.

چکیده [English]

The synergy between tourism and social networks has become a megatrend; To the extent that the two are unbelievably interdependent. The purpose of the present study is to investigate the behavior of e-loyalty of tourists in this megatrend and its influencing factors. The statistical population of the study is the user tourists on social networking sites (SNSs). The statistical sample was 1599 persons. An electronic questionnaire was used for data collection. Data were analyzed using SPSS25 and Lisrel8.5 software packages. The finding confirms the impact of the e-servicescape on e-trust, e-satisfaction, e-commitment, and e-loyalty. E-trust has also influenced e-satisfaction and e-loyalty. In addition, e-satisfaction has influenced e-commitment and e-loyalty. Based on the findings, it can be suggested that SNSs’ managers pay more attention to elements of the e-servicescape such as visual appeal, value for fun, usability, customization/personalization, and interactions. Also, other practical suggestions were made. Also, other practical suggestions were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Loyalty (E-Loyalty)
  • Tourism
  • Travel
  • Social Networking Sites (SNSs)