نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در پژوهش حاضر ضمن بازخوانی متن شاهنامه به تبیین اهمیت گیم پلی با اقتباس از شاهنامه در مقولات فرهنگی و بینافرهنگی و در سیطره‌ای وسیع تر سایر آثار ادبی با قابلیت تبدیل به یک گیم پلی، پرداخته می‌شود. فرایند اقتباس به عنوان محملی برای بازآفرینی اثر ادبی و تولدی دوباره ضمن آگاهی از تفاوت های ذاتی دو رسانة نوشتاری و دیداری، می‌تواند کمک شایان توجهی در امر تولید اثر انجام دهد. مسألة پژوهش بررسی چگونگی اقتباس بازی سیاوش از شاهنامه است و تلاش می‌کند تا با روشی مبتنی بر مشاهدة تجربی و مطالعة کیفی در حوزة دو رسانه، به این پرسش پاسخ دهد که این اقتباس تا چه اندازه منجر به تغییرات ساختی و محتوایی اثر ادبی شده است. با آنکه به نظر می‌رسد هدف اقتباس‌گر استفاده از متن و پای بندی بر محتوای آن با تغییراتی به مقتضای تغییر رسانة بازی رایانه ای باشد اما در نهایت آنچه پدیدار می شود به تخریب ساخت و محتوای داستان اصلی و اختلاط مقولات مختلفی از چندین داستان و ماجرا منجر می‌شود و به بیان دیگر اقتباس تنها نقطة آغازینی برای بازنویسی و بازخوانش اثر ادبی به زبان بازی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changing or Destroying the Text World in Game Play?! (Survey the adaptation of Shahnameh in Siavash 's game play Based on Theory of Adaptation by Linda Hutchen)

نویسنده [English]

  • Mina Behnam

persian language and Literature ph.d

چکیده [English]

In the present study, the importance of Game play based on Shahnameh is explained in cultural and intercultural issues and in the wider context of other literary works that can be transformed in to game play while reviewing the text of the Shahnameh. Adaptation helps to produce the work, because it is aware of the inherent difference between the two media. How this game play was adapted from Shahnameh is the subject of this study and With a method based on experimental observation and qualitative study in the field of two media tries to answer the question to what extent this adaptation has led to changes in the structure and content of the literary work. Apparently the adapter uses the text and adheres to the content with some changes to the media game modification requirements, but ultimately what happens is that the content of the main story is destroyed and several stories blend together. In other words, the adaptation is just the starting point for rewriting and rereading the literary work in game.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation Theory
  • Shahnameh
  • Game play
  • Linda Hacheon