نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، شبکه‌های ماهواره‌ای باقابلیت‌های متنوعی که دارند، توانسته‌اند اثر قابل‌تأملی بر همۀ ابعاد زندگی بشر ازجمله زندگی روزمره و انتخاب سبک زندگی همۀ اقشار جامعه به‌ویژه جوانان داشته باشند. لذا هدف این پژوهش سنجش عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی جوانان و از منظر شاخص‌های بوردیو به‌وسیله مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها است. به‌منظور پیاده‌سازی مدل، ابتدا به بررسی مطالعات کتابخانه‌ای در موردبررسی تأثیر شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای بر سبک جوانان از منظر بوردیو پرداخته شد و سپس بر اساس نظرات صاحب‌نظران در این زمینه؛ شاخص‌های ورودی و خروجی پژوهش مشخص شد و با توجه به عدم قطعیت بسیاری از شاخص‌ها از مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌های ناهموار استفاده گردید. به این صورت که متغیرهای ناهموار با استفاده از سطح α به بازه تبدیل گردیدند و یک مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌های بازه‌ای تشکیل شد و کارایی بازه‌ها محاسبه شد. سپس با استفاده از روش رتبه‌بندیMRA به رتبه‌بندی و مقایسه بازه‌های کارا پرداخته شد. سپس آنالیز حساسیت مدل در سطوح مختلف α انجام گرفت و مقدار کارایی هریک از شبکه‌های مورد ارزیابی به دست آمد و درنهایت شبکه‌ها رتبه‌بندی شدند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شبکه من و تو بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی جوانان داشته است و پس‌ازآن بی‌بی‌سی فارسی در رتبه دوم، شبکه نسیم در رتبه سوم و شبکه جم در رتبه آخر قرار دارد. در پایان نیز راه‌کارهای لازم جهت جلوگیری از آثار منفی شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی بر سبک زندگی جوانان و جذب بیشتر مخاطبان به شبکه‌های فارسی‌زبان داخلی داده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rough Data Envelopment Analysis (RDEA) for Measuring the Performance of Persian Language Satellite Networks According to Youth Lifestyle Indicators

نویسندگان [English]

  • Shahin Mozaffari 1
  • Morteza Shafiee 2
  • Hamid Mahmoodian Ata Abadi 2

2 Associate Professor of Management, Economics and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

the purpose of this study is to measure the performance of Persian-language satellite networks on the lifestyle of young people and from the perspective of Bourdieu indicators by data envelopment analysis model. In order to implement the model, first a library study was conducted to examine the impact of television and satellite networks on youth style from Bourdieu's perspective. And then based on the opinions of experts in this field; the input and output indices of the study were determined. And due to the Nondeterministic of many indices, the Rough DEA model was used. In this way, the Nondeterministic variables were converted to intervals using the "α" level and a model of interval data envelopment analysis was formed and the efficiency of the intervals was calculated. Then, using MRA ranking method, efficient intervals were ranked and compared. Then the sensitivity analysis of the model was performed at different "α: levels and the efficiency of each of the evaluated networks was obtained and finally the networks were ranked. The results of the research indicate that "Man o To" network has had the greatest impact on the lifestyle of young people, followed by "Persian BBC" in second place, "Nasim network" in third place and "GEM"network in last place. Finally, the necessary strategies to prevent the negative effects of foreign satellite channels on the lifestyle of young people and attract more audiences to Persian-language domestic channels are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media؛ Lifestyle؛ Persian Language Satellite Networks؛ Efficiency؛ Rough Data Envelopment Analysis
  • Youth