نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ؛ پردیس علوم و تحقیقات فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی ،فارس ،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، شبکه‌های ماهواره‌ای باقابلیت‌های متنوعی که دارند، توانسته‌اند اثر قابل‌تأملی بر همۀ ابعاد زندگی بشر ازجمله زندگی روزمره و انتخاب سبک زندگی همۀ اقشار جامعه به‌ویژه جوانان داشته باشند. لذا هدف این پژوهش سنجش عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی جوانان و از منظر شاخص‌های بوردیو به‌وسیله مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها است. به‌منظور پیاده‌سازی مدل، ابتدا به بررسی مطالعات کتابخانه‌ای در موردبررسی تأثیر شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای بر سبک جوانان از منظر بوردیو پرداخته شد و سپس بر اساس نظرات صاحب‌نظران در این زمینه؛ شاخص‌های ورودی و خروجی پژوهش مشخص شد و با توجه به عدم قطعیت بسیاری از شاخص‌ها از مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌های ناهموار استفاده گردید. به این صورت که متغیرهای ناهموار با استفاده از سطح α به بازه تبدیل گردیدند و یک مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌های بازه‌ای تشکیل شد و کارایی بازه‌ها محاسبه شد. سپس با استفاده از روش رتبه‌بندی MRA به رتبه‌بندی و مقایسه بازه‌های کارا پرداخته شد. سپس آنالیز حساسیت مدل در سطوح مختلف α انجام گرفت و مقدار کارایی هریک از شبکه‌های مورد ارزیابی به دست آمد و درنهایت شبکه‌ها رتبه‌بندی شدند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شبکه من و تو بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی جوانان داشته است و پس‌ازآن بی‌بی‌سی فارسی در رتبه دوم، شبکه نسیم در رتبه سوم و شبکه جم در رتبه آخر قرار دارد. در پایان نیز راه‌کارهای لازم جهت جلوگیری از آثار منفی شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی بر سبک زندگی جوانان و جذب بیشتر مخاطبان به شبکه‌های فارسی‌زبان داخلی داده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Rough Data Envelopment Analysis (RDEA) Model to Evaluate the Performance of Persian Language Satellite Networks Based on Youth Lifestyle Indicators

نویسندگان [English]

  • Shahin Mozaffari 1
  • Morteza Shafiee 2
  • Hamid Mahmoodian Ata Abadi 2

1 Department of cultural management And planning ,Fars Sieince and Research Branch ,Islamic Azad University,Fars,Iran

2 Associate Professor of Management, Economics and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction

Television and satellite channels, in addition to other forms of social media, have facilitated the rapid and widespread transmission of foreign lifestyles, social relationships, culture, art, beliefs, and values to Iranian society. As a result, satellite networks with their diverse capabilities have become capable of affecting all aspects of human life, particularly altering the daily lives and lifestyle choices of people from all sectors of society, particularly the youth. Thus, the aim of this study is to evaluate the effectiveness of Persian-language satellite networks in shaping the lifestyles of young people and from the perspective of Bourdieu's indicators by means of the data envelopment analysis model.

Materials and Methods

The research method employed is case-driven and context-specific. In order to implement the model, a library study was initially conducted to evaluate the impact of TV and satellite networks on youth lifestyles according to Bourdieu's perspective. Based on the opinions of experts in the field, the input and output indices of the study were determined. To account for the non-deterministic nature of many indices, the Rough DEA model was used, which converts non-deterministic variables to intervals using the "α" level and results in an interval data envelopment analysis model. Using the MRA ranking method, the efficient intervals were ranked and compared. Then the efficiency of each evaluated network was determined through a sensitivity analysis performed at different "α" levels. Finally, each of the networks was ranked.

Discussion and Results

Based on the data collected and analyzed, the "Man o To" network was found to have the greatest influence on the lifestyles of young people. The "Persian BBC" network ranked second, followed by the "Nasim network" in third place, and finally, the "GEM" network placed last. These results suggest that there are significant differences in the impact of satellite networks on the lifestyles of young people, and that the "Man o To" network has been the most effective at shaping the lifestyle choices of this demographic.

Conclusions

Based on the research findings, it is recommended that the administrators of domestic Persian-language satellite media produce high-quality and appealing content in the fields of information, news, entertainment, and educational programming. This strategy will help boost the lifestyle indicators among the youth. Additionally, it is suggested that individuals with greater social capital and trust consume media resources from these aforementioned fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • lifestyle
  • Persian language
  • satellite networks
  • efficiency
  • Rough Data Envelopment Analysis
 ایمان، محمدتقی، مرحمتی، ندا (1393)، تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وپنج، شماره 1.
آذر، عادل، دانشور، مریم، خداداد حسینی، سید حمید، عزیزی، شهریار (1391)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه‌های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل‌پوششی‌داده‌های استوار، بهبود مدیریت، سال 6، شماره 4، صص 56-34.
بختیاری، حسین (1397)، طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و پنجم، شماره 2 پیاپی (94)، صص 101-79.
برگر، آرتور آسا (1390)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه‌ی پرویز اجلالی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، چاپ 4.
بوردیو، پیر (1399)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، تهران: انتشارات ثالث، چاپ 6.
بشیر، حسن، افراسیابی، محمدصادق (1392)، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، تحقیقات فرهنگی، سال پنجم، شماره 1(پیاپی 17).
جهانشاهلو غلامرضا، حسین زاده لطفی فرهاد، نیکو مرام هاشم. (1395). تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و کاربردهای آن. چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
رسول‌زاده‌اقدم، صمد، عدلی‌پور، صمد، میرمحمدتبار، سید محمد، افشار، سیمین. (1394). تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی. پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر (علمی - پژوهشی)، 4(6): 33-60.
سپهری، آسیه (1393)، تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوان و رسانه، شماره 13.
سیدی، فرانک، بیرقی، محمدرحیم (1391)، بررسی تطبیقی روابط اجتماعی سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدرن با تأکید بر جامعه ایران، پژوهش دینی، سال چهارم، شماره 21.
صمدی، منصور (1386)، رفتار مصرف‌کننده، تهران: انتشارات آییژ، چاپ 2.
علیخواه، فردین، رستمی، الناز (1390)، مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی (مطالعه‌ای در بین شهروندان شهر تنکابن)، فصل‌نامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره بیست و هشتم.
فاضلی، محمد (1399)، مصرف و سبک زندگی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 1.
فتحی، حبیب اله، جعفری، علی (1396)، رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال سوم، شماره 9.
فتحی، سروش و مختار پور، مهدی (1393)، بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره 2.
قاسمی، وحید، عدلی‌پور، صمد، کیان پور، مسعود (1391)، تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزده، شماره 2.
کریمی، علی، صادقیان، رامین، یگانگی، کامران (1393)، استفاده از تحلیل‌پوششی‌‌های‌ داده‌های‌ ناهموار برای ارزیابی تأمین‌کنندگان، مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران ترانسفور، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 4، جلد 25، صص 416-404.
کوهی، کمال، عباس زاده، محمد، خواجه ‌بی‌شک، علی (1393)، بررسی تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 65-15 ساله تبریز، امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شماره 1.
گیدنز، آنتونی (1398)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ 11.
مصطفوی کهنگی، فرحناز، قادیان انارمرزی، فاطمه (1397)، تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهر بابلسر)، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال اول، شماره 4.
مهدوی کنی، محمد سعید (1390)، دین و سبک زندگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ 3.
ویندال، سون، سیگنایتزر، بنو، اولسون، جین‌تی (1397)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 1.