نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرحند، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرحند، ایران

10.22054/nms.2022.65775.1344

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سبک‌های تدریس مرجح دانشجو معلمان با نقش میانجی سبک‌های یادگیری آن‌ها بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند بودند که در سال تحصیلی 1400- 1399 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 156 دانشجو معلم با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان اندازه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل، پرسشنامه سبک‌های یادگیری، پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی و پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی بود. پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی بین مؤلفه ها تأیید شد. یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سبک‌های تدریس و همچنین اثر مستقیم سبک‌های یادگیری بر سبک‌های تدریس معنی دار بود؛ اما اثر مستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سبک‌های یادگیری معنی دار نبود. علاوه بر این اثر غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سبک‌های تدریس به‌واسطه‌ی سبک‌های یادگیری معنی‌دار نبود. بنابراین نمی‌توان به‌واسطه سبک‌های یادگیری دانشجو معلمان، سبک‌های تدریس مرجح آن‌ها را از طریق استفاده از شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Use of Social Networks and Teachers' Preferred Teaching Styles with the Mediating Role of Their Learning Styles

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hamedinasab 1
  • Hamideh Pakmehr 2
  • Ali Asgari 3

1 PhD of Curriculum , Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of social networks and students' preferred teaching styles of teachers with the mediating role of their learning styles. The present study is descriptive and correlational. The statistical population was all students of Farhangian University, Shahid Bahonar Campus in Birjand who were studying in the academic year 1399-1400. A total of 156 teacher students were selected as the sample size by available sampling method. Data collection tools included the Learning Styles Questionnaire, the Preferred Teaching Style Questionnaire and the Social Network Questionnaire. The reliability of the instruments was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and their validity was confirmed using confirmatory factor analysis and correlation between components. Findings showed that the direct effect of using social networks on teaching styles and also the direct effect of learning styles on teaching styles were significant; But the direct effect of using social networks on learning styles was not significant. In addition, the indirect effect of using social networks on teaching styles through learning styles was not significant. Therefore, it is not possible to predict their preferred teaching styles through the use of social networks due to student-teacher learning styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • Social networks
  • Preferred Teaching Styles