نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22054/nms.2022.66996.1368

چکیده

رفتارهای جنسی مخاطره آمیز، تهدید بزرگی برای سلامت جسمی و اجتماعی جوانان محسوب می شود. به علت اپیدمی جهانی عفونتهای آمیزشی، میزان شیوع بیماریهای جنسی در زمینه رفتار های جنسی مخاطره آمیز و ارتباطات جنسی ایمن، از اهمیت خاصی برخوردار است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش انجام این تحقیق مدل معادلات ساختاری بوده است و داده‌ها توسط نرم افزار spss25 و اسمارت پی ال اس (pls3) تجزیه و تحلیل شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه والدین کاربر شبکه های اجتماعی که زنان و مردان متاهل دانشجو دانشگاه آزاد تهران دارای حداقل یک فرزند بودند 50 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تکمیل شده و بی‌نقص از آنها جمع‌آوری شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و بیماری های جنسی ناشی از رفتار پر خطر و زیرمولفه های آن از جمله(رابطه جنسی خشن، همجنس گرایی، انحراف جنسی، بیماری جنسی تنوع طلبی، خیانت جنسی، خود ارضایی) رابطه معناداری وجود دارد یعنی با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی که در آن مطالب جنسی تبادل می‌شود، بیماری های جنسی ناشی از رفتار پر خطر افزایش می یابد. میان استفاده از شبکه های اجتماعی با فرکانس بیشتری برای یافتن شرکای جنسی و خطر ابتلا به بیماریهای جنسی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in the prevalence of high-risk sexually transmitted diseases (with emphasis on user parents)

نویسندگان [English]

  • Prinaz Taghavi 1
  • Hossein Aghajani Marsa 2

1 PhD Student, Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Risky sexual behaviors are a major threat to the physical and social health of young people. Due to the global epidemic of sexually transmitted infections, the prevalence of sexually transmitted diseases in the field of risky sexual behaviors and safe sexual relations is of particular importance. The research method was descriptive-correlational and the method of this research was structural equation model and the data were analyzed by SPSS25 and Smart PLS3 (pls3). The statistical population of the present study includes all parents of social network users who are both men and women. Married students of Tehran Azad University had at least one child. 50 students were selected by stratified random sampling method and a questionnaire was completed and collected from them. The results of the analysis showed that there is a significant relationship between the use of social networks and sexually transmitted diseases due to high-risk behavior and its sub-components such as (violent sex, homosexuality, sexual perversion, sexually transmitted disease, sexual infidelity, masturbation). There is, that is, with the increasing use of social networks where sexual content is exchanged, sexually transmitted diseases due to high-risk behaviors increase. There is a significant relationship between using social networks with higher frequency to find sexual partners and the risk of sexually transmitted diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • user parents
  • high risk sexually transmitted diseases