نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان

2 گروه عاوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان. ایران

چکیده

فناوری‌های ارتباطی به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی در عصر حاضر تبدیل‌شده‌اند. در میان این، موبایل (تلفن همراه هوشمند) تأثیرات مهمی بر زندگی فردی و اجتماعی جوانان به‌ویژه دانشجویان گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی توصیف معنای کاربران از موبایل بر اساس تجربه استفاده از این وسیله است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 15 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. بر اساس تحلیل مصاحبه‌ها، دو مقولۀ اصلی («سوژگی متقابل» و «پارادوکس موبایل») و پنج مقوله فرعی («تشخص بخشی به موبایل»، «تشکل گیری خود مجازی»، «بی موبایل هراسی»، «فرصت سازی موبایل» و «فرصت سوزی موبایل») در ارتباط با تجارب دانشجویان از موبایل شناسایی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که تلقی و فهم دانشجویان دختر از موبایل فراتر از یک وسیله صرفاً ارتباطی است. کاربران با برقراری ارتباطی دوسویه با موبایل از امکانات آن برای بازتعریف هویت خود در فضای مجازی استفاده کرده و گاهی هویت مجازی را بر خود واقعی‌شان ترجیح می‌دهند. جذابیت‌های موبایل و استفاده افراط گونه از آن علاوه بر ایجاد وابستگی به موبایل موجب شده تا این وسیله جانشین ارتباطات چهره به چهره شود. دراین‌بین کاربران با شخصیت دادن به موبایل و ارائه تعریفی انسان گونه از ان در ذهن خود سعی در توجیه این وابستگی داشتند. درنهایت از منظر تجارب دانشجویان، موبایل علاوه بر ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های گوناگون، دلالت‌های منفی زیادی را نیز به همراه دارد، این تناقضات باعث شده تا تصویری دوگانه و پارادوکسیکال از موبایل در ذهن کاربران نقش ببندد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative interpretation of the meaning of mobile phone in the life of female students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • reza hemmati 1
  • ehsan aqababaee 2
  • faegheh esmaeeli 3

1 Department of Social sciences, Faculty of literature and Humanities, University of isfahan, Isfahan, Iran

2 Department of Social Tolerance, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Iran

3 Department of Social sciences, Faculty of literature and Humanities, University of isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Communication technologies have become an integral part of life today. Among these, mobile phones have had a significant impact on the personal and social lives of young people, especially university students. The purpose of this study is to describe the meaning of mobile from the perspective of users' experiences based on interpretive research method. Participants in this study were 15 female students of the University of Isfahan who were selected for an interview through purposive sampling. Based on the analysis of the interviews, two main categories (reciprocal subjectivity and mobile paradox) and five sub-categories (mobile identification, birth of virtual-self, non-mobile phobia, creating opportunities and constraining opportunities) were identified about students' experiences of mobile. Findings showed that the understandings of female students of mobile are more than just a means of communication. By establishing two-way communication with mobile, users use its facilities to redefine their identity in cyberspace and sometimes prefer virtual identity over their real self the attractiveness of mobile and its overuse, in addition to creating dependence on mobile, has made this device a substitute for face-to-face communication. Meanwhile, users tried to justify their dependence by giving a personality to the mobile phone and having a human-like definition of it in their minds. Finally, from the perspective of students' experiences, mobile, in addition to creating various opportunities and capacities, also has many negative implications. These contradictions have caused a dual and paradoxical image of mobile in the minds of users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartphone
  • Instagram
  • Virtual Social Networks
  • Interpretive Research Methods
  • Mutual Subjectivity
  • Mobile Paradox