نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پپژوهش حاضر با هدف تبیین مشارکت سیاسی آفلاین دانشجویان دانشگاه‌های اردبیل با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی انجام شده است. این تحقیق از‌نظر هدف کاربردی بود و به روش پیمایشی واز نوع همبستگی صورت گرفت. جامعه‌آماری پژوهش، 29500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بودند که برای تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران جامعه محدود 750 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در‌دسترس بوده و برای تحقق اهداف پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. همچنین به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس20 و اموس18 استفاده گردید. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین اجزای تشکیل دهنده مدل اراده‌گرایی مدنی با مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین دانشجویان دانشگاه‌های اردبیل وجود دارد که در این میان بعد مشارکت عاطفی با ضریب‌تاثیر 0.309 دارای بیشترین تاثیر بر مشارکت سیاسی آنلاین و متغیر فراخواندن با ضریب‌تاثیر 0.302 دارای بیشترین تاثیر بر مشارکت سیاسی آفلاین دانشجویان دانشگاه‌های اردبیل بود. همچنین ارتباط بین مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین دانشجویان با ضریب تاثیر 0.293 تایید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks in Student Political Contribution

نویسندگان [English]

  • Farzin Farahbod 1
  • Mojgan Abdollahi Kalurazi 2
  • Morteza Lotfollahi 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Master of Science (MSc), Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the political participation of Students at Ardebil University with regard to the role of online social networks. This research was applied in a targeted and survey approach. The research population was 29500 students of Ardebil Islamic Azad University and Ardebil Mohaghegh University. To determine the sample size, 750 people were selected as the sample using Cochran formula. Non-inferential sampling method was available and a questionnaire was used to fulfill the research goals. SEM analysis and SPSS and AMOS18 software were used to analyze the data. The results showed that there is a significant relationship between the components of Civic Voluntarism Model with online and offline political participation of students at Ardabil University. In the meantime, the Psychological engagement with a 0.309 multiplier effect has the most impact on online political participation and the Recruitment with a 0.302 multiplier effect has the most impact on the offline political participation of students at the universities of Ardabil. Also The association between online and offline political participation was also confirmed with a coefficient of 0.293.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Political participation
  • Offline Political participation
  • Social Networking
  • Civic Voluntarism Model
منابع
رضایی، محمد؛ پورعسکری، مریم. 1395. «فیس‌بوک و رفتار انتخاباتی: مطالعه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران». مطالعات رسانه‌های نوین. سال دوم. شماره 5. صص 1-31. بهار.
ساروخانی، باقر؛ توسلی، غلامعباس؛ سید عربی‌نژاد، عزیزه. 1387. «تأثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی جوانان دانشجوی دختر با تأکید بر اینترنت». پژوهش‌نامه علوم اجتماعی. سال دوم. شماره 1. صص 131-152. بهار.
سیدامامی، کاووس. 1386. «مشارکت سیاسی دانشجویان ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی». علوم سیاسی. سال دوم. شماره 1، صص 33-52. تابستان.
عابدی‌اردکانی، محمد؛ قضوی، زهرا. 1393. «نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی، مطالعه موردی: مشارکت سیاسی زنان در ایران 1368-1384». سیاسی اقتصادی. شماره 298. صص 138-151. زمستان.
عبداللهی نژاد، علیرضا؛ قاسمی‌نژاد، ابوذر؛ صادقی، جواد. 1395. «رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات رابطه استفاده از فیس‌بوک، تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 1394». مطالعات رسانه‌های نوین. سال دوم. شماره 5. صص 33-73. بهار.
عقیلی، سیدوحید؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ فرجیان، محمدمهدی. 1397. «نقش رسانه‌های اجتماعی در انتخابات در ایران و تأثیر آن‌ها بر نقش رسانه‌های سنتی». مطالعات رسانه‌های نوین. سال چهارم. شماره 13. صص 181-213. بهار.
مهدی زاده طالشی، سیدمحمد؛ خالدیان، اقبال؛ فردوسی، مهراوه. 1396. «نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رأی‌دهندگان». مطالعات رسانه‌های نوین. سال سوم. شماره 10. صص 1-39. تابستان.
References
Anduiza, Eva; Aina Gallego, and Marta Cantijoch. (2010). “Online political participation in Spain: the impact of traditional and Internet resources”. Journal of Information Technology & Politics 7: 356-368.
Bae, Soo Young, Nojin Kwak, and Scott W. Campbell. (2013). “Who will cross the border?–The transition of political discussion into the newly emerged venues”. Computers in Human Behavior 29: 2081-2089.
Beaumont, Elizabeth. (2011). “Promoting political agency, addressing political inequality: A multilevel model of internal political efficacy”. The Journal of Politics 73: 216-231.
Bennett, W. Lance, and Alexandra Segerberg. (2013). “The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics.” Cambridge University Press.
Bennett, W. Lance, Alexandra Segerberg, and Shawn Walker. (2014). “Organization in the crowd: peer production in large-scale networked protests”. Information, Communication & Society 17: 232-260.
Chan, Michael, Hsuan-Ting Chen, and Francis LF Lee. (2017). “Examining the roles of mobile and social media in political participation: A cross-national analysis of three Asian societies using a communication mediation approach”. new media & society 19: 2003-2021.
Christensen, Henrik Serup. (2012). “Simply slacktivism? Internet participation in Finland”. JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government 4: 1-23.
Chu, Tsz Hang, and Tien Ee Dominic Yeo. (2018). “Rethinking Social Media and Political Engagement: An Examination of the Disconnective Practices of Politically Active Youths in Hong Kong”. In Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society. Copenhagen, Denmark. July 18.
Claassen, Ryan L. (2011). “Political Awareness and Partisan Realignment: Are the Unaware Unevolved?”. Political Research Quarterly 64: 818-830.
Claassen, Ryan L., and Benjamin Highton. (2009). “Policy polarization among party elites and the significance of political awareness in the mass public”. Political Research Quarterly 62: 538-551.
Crowell, Jennifer Hause. (2017). “Teaching Note—Fostering Political Awareness in Students Through the Use of Genograms”. Journal of Social Work Education 53: 765-770.
Edgerly, Stephanie. (2015). “Red media, blue media, and purple media: News repertoires in the colorful media landscape”. Journal of Broadcasting & Electronic Media 59: 1-21.
Feezell, Jessica T., Meredith Conroy, and Mario Guerrero. (2016). “Internet use and political participation: Engaging citizenship norms through online activities”. Journal of Information Technology & Politics 13: 95-107.
Flanagan, Constance A., Maria J. Kefalas, and Patrick J. Carr. (2017). “Connecting with the Body Politic: Civic Engagement in Young Adulthood”. Crossings to Adulthood: How Diverse Young Americans Understand and Navigate Their Lives, 190.
Gil de Zúñiga, Homero, Nakwon Jung, and Sebastián Valenzuela. (2012). “Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement and political participation”. Journal of Computer-Mediated Communication 17: 319-336.
Ha, Shang E., Seokho Kim, and Se Hee Jo. (2013). “Personality Traits and Political Participation: Evidence from S outh K orea”. Political Psychology 34: 511-532.
Halpern, Daniel, Sebastián Valenzuela, and James E. Katz. (2017). “We face, I tweet: How different social media influence political participation through collective and internal efficacy”. Journal of Computer-Mediated Communication 22: 320-336.
Harlow, Summer. (2012). “Social media and social movements: Facebook and an online Guatemalan justice movement that moved offline”. New Media & Society 14: 225-243.
Hoffman, Lindsay H., Philip Edward Jones, and Dannagal Goldthwaite Young. (2013). “Does my comment count? Perceptions of political participation in an online environment”. Computers in Human Behavior 29: 2248-2256.
Hyun, Ki Deuk, and Jinhee Kim. (2015). “Differential and interactive influences on political participation by different types of news activities and political conversation through social media”. Computers in Human Behavior 45: 328-334.
Junco, Reynol. (2012). “The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement”. Computers & Education 58: 162-171.
Keating, Avril, and Gabriella Melis. (2017). “Social media and youth political engagement: Preaching to the converted or providing a new voice for youth?”. The British Journal of Politics and International Relations 19: 877-894.
Kim, Yonghwan, and Hsuan-Ting Chen. (2016). “Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-cutting and like-minded perspectives”. Telematics and Informatics 33: 320-330.
Kim, Yeojin, and Hyoungkoo Khang. (2014). “Revisiting civic voluntarism predictors of college students’ political participation in the context of social media”. Computers in Human Behavior 36:114-121.
Kollmann, Tobias, and Ina Kayser. (2010). “A comprehensive approach to citizen engagement in e-democracy”. In 6th International Conference on e-Government–ICEG2006, Academic Conferences and Publishing International, Cape Town, September.
Krueger, Brian S. (2002). “Assessing the potential of Internet political participation in the United States: A resource approach”. American politics research 30: 476-498.
Lenhart, Amanda, Kristen Purcell, Aaron Smith, and Kathryn Zickuhr. (2010). “Social Media & Mobile Internet Use among Teens and Young Adults”. Millennials. Pew internet & American life project. Washington. February 3.
Lewis, Valerie A., Carol Ann MacGregor, and Robert D. Putnam. (2013). “Religion, networks, and neighborliness: The impact of religious social networks on civic engagement”. Social Science Research 42: 331-346.
Liu, Yung-I., Fei Shen, William P. Eveland, and Ivan Dylko. (2013). “The impact of news use and news content characteristics on political knowledge and participation”. Mass Communication and Society 16: 713-737.
Loader, Brian D., Ariadne Vromen, and Michael A. Xenos. (2014). “The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement”. Information, Communication & Society 2: 143-150.
Musaraj, Smoki. (2018). “Corruption, right on! Hidden cameras, cynical satire, and banal intimacies of anti-corruption”. Current Anthropology 59: 105-116.
Niemi, Richard G., and Michael J. Hanmer. (2010). “Voter turnout among college students: New data and a rethinking of traditional theories”. Social Science Quarterly 91: 301-323.
Nieuwelink, Hessel, Paul Dekker, and Geert ten Dam. (2019). “Compensating or reproducing? Students from different educational tracks and the role of school in experiencing democratic citizenship”. Cambridge Journal of Education 49: 275-292.
Oni, Aderonke A., Samuel Oni, Victor Mbarika, and Charles K. Ayo. (2017). “Empirical study of user acceptance of online political participation: Integrating Civic Voluntarism Model and Theory of Reasoned Action”. Government Information Quarterly 34: 317-328.
Papacharissi, Zizi. (2016). “Affective publics and structures of storytelling: Sentiment, events and mediality”. Information, Communication & Society 19: 307-324.
Quintelier, Ellen, and Yannis Theocharis. (2013). “Online political engagement, Facebook, and personality traits”. Social Science Computer Review 31: 280-290.
Skoric, Marko M., Qinfeng Zhu, Debbie Goh, and Natalie Pang. (2016). “Social media and citizen engagement: A meta-analytic review”. New Media & Society 18: 1817-1839.
Sloam, James. (2014). “New voice, less equal: The civic and political engagement of young people in the United States and Europe”. Comparative Political Studies 47: 663-688.
Steinfield, Charles, Joan M. DiMicco, Nicole B. Ellison, and Cliff Lampe. (2009). “Bowling online: social networking and social capital within the organization”. In Proceedings of the fourth international conference on Communities and technologies. June.
Strömbäck, Jesper, Kajsa Falasca, and Sanne Kruikemeier. (2018). “The mix of media use matters: Investigating the effects of individual news repertoires on offline and online political participation”. Political Communication 35: 413-432.
Strömblad, Per, and Bo Bengtsson. (2017). “Collective Political Action as Civic Voluntarism: Analysing Ethnic Associations as Political Participants by Translating Individual-level Theory to the Organizational Level”. Journal of Civil Society 13: 111-129.
Tufekci, Zeynep, and Christopher Wilson. (2012). “Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square”. Journal of communication 62: 363-379.
Wolfsfeld, Gadi, Moran Yarchi, and Tal Samuel-Azran. (2016). “Political information repertoires and political participation”. New media & society 18: 2096-2115.
Xenos, Michael A., Ariadne Vromen, and Brian D. Loader. (2014). “The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies”. Information, Communication & Society 17: 151-167.